Mes bendruomenė 2017 nuostatai
Atgal

KONKURSO „MES – BENDRUOMENĖ“ nuostatai

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Bendrovės MAXIMA LT bendruomenių projektų konkurso (toliau – konkursas) nuostatai apibrėžia projekto tikslus, organizavimo, paraiškų teikimo, vertinimo ir paramos skyrimo tvarką.
1.2. Konkurso iniciatorius, organizatorius ir projektų rėmėjas – MAXIMA LT, UAB.
1.3. Konkurso informacinis partneris – Lietuvos savivaldybių asociacija. 

2. KONKURSO TIKSLAI:

2.1. Skatinti Lietuvos bendruomenių darnų susibūrimą ir buvimą kartu bei prisidėti prie vietos bendruomenių gyvenimo kokybės gerinimo.
2.2. Prisidėti prie Lietuvos bendruomenių, ypač regionuose, problemų sprendimo, kuriant alternatyvias laisvalaikio ir pramogų erdves, didinant užimtumo galimybes, vystant kultūros, sporto ir kitokią infrastruktūrą bei kitais būdais.
2.3. Stiprinti ir plėtoti MAXIMA LT ryšius su visos Lietuvos regionais, kuriuose veikia, darbo vietas kuria, prie aplinkos gerinimo prisideda ir vietos bendruomenių gyvenime dalyvauja bendrovė.

3. KONKURSO DALYVIAI

3.1. Paraiškas dalyvauti konkurse gali teikti:
3.1.1. Visos Lietuvos savivaldybių administracijos. 
3.1.2. ne pelno siekiančios organizacijos, kurios:
- turi juridinio asmens statusą, ir
- gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, ir  
- įrodo, jog yra pajėgios finansiškai prisidėti prie projekto įgyvendinimo mažąja investicijų dalimi, kurios nepadengia MAXIMA LT pagal šiuos nuostatus skiriama parama.
3.2. Teikiant paraišką turi būti įvertinamas konkurso nuostatų 6.3.4 punkto reikalavimas, kad mieste, kuriame bus vykdomas projektas, turi būti MAXIMA parduotuvė.

4. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

4.1. Paraiškas konkurso dalyviai teikia nuo 2017 m. gegužės 29 d. iki 2017 m. liepos 21 d. imtinai.
4.2. Konkurso dalyviams keliamus reikalavimus atitinkantys pareiškėjai paraiškas turi užpildyti paraiškos anketą: https://www.maxima.lt/mes-bendruomene-2017-anketa
4.3. Paraiškos turi būti užpildytos aiškiai ir tvarkingai, lietuvių kalba.
4.4. Konkurso dalyvis – savivaldybės administracija - gali teikti paraiškas keliems miestams, bet ne daugiau nei vieną  paraišką vienam miestui. 
4.5. Nuostatų 3.1.2 punkte įvardinti konkurso dalyviai gali teikti po vieną paraišką.
 
5. PRIORITETINĖS SRITYS

5.1. Išskiriama 2017 metų prioritetinė sritis:
5.1.1. jaunimo užimtumo skatinimas;
5.2. Teikiant paraišką turi būti įvertinama, kad ja teikiamas projektas turi turėti visas prielaidas jį realiai įgyvendinti ne vėliau kaip iki 2017 m. lapkričio 30 d. Tuo atveju, jei paraiškoje nurodomas projekto įgyvendinimo laikas viršija šį laiką arba nurodytas laikas yra objektyviai nerealus projektams įgyvendinti, tokia paraiška gali būti nesvarstoma. 

6. PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

6.1. Paraiškos vertinamos šiais etapais:
6.1.1. Administracinis vertinimas, kurio metu įvertinamas paraiškoje teikiamo projekto atitikimas konkurso sąlygoms, paraiškos užpildymas pagal konkurso techninius kriterijus, remiantis punktu 6.2. Paraiška vertinama nuo 0 iki 4 balų, atitikimas kiekvienam kriterijui vertinamas 0 arba 1 balu (jei projektas neatitinka kriterijui skiriama 0 balų, jei atitinka – 1 balas).
6.1.2. Kokybinis vertinimas, kurio metu vertinami kokybiniai projektų kriterijai, remiantis punktu 6.3. Paraiška vertinama nuo 0 iki 5 balų, atitikimas kiekvienam kriterijui vertinamas nuo 0 iki 5 balų (jei paraiška neatitinka kriterijų, skiriama 0 balų, jei atitinka – 5 balai).
6.1.3. Atitikimo projekto prioritetinėms sritims vertinimas, remiantis punktu 5.1. Paraiškos atitikimas prioritetinei sričiai vertinamas skalėje nuo 0 iki 5 balų (jei paraiška neatitinka nei vieno kriterijaus, skiriama 0 balų, jei atitinka – 5 balai).
6.1.4. Tuo atveju, jei po kokybinio vertinimo daugiausiai balų surinkusios paraiškos gauna vienodą įvertinimą, geriausi iš jų išrenkami balsuojant komisijos nariams, kiekvienam iš jų suteikiant po galimybę skirti projektui nuo 1 iki 5 balų – kiekviena paraiška vertinama skirtingu balų skaičiumi, atsižvelgiant į jos atitikimą projekto tikslams ir prioritetinėms sritims  – aukštesnį įvertinimą gauna daugiau balsų surinkusi paraiška.
6.1.5. Projekto vertinimo komisija patvirtina konkurso nugalėtojus – konkursui pateiktas paraiškas, gavusias daugiausiai balų.
6.2. Paraiškų administracinio vertinimo techniniai kriterijai:
6.2.1. Teikiamos paraiškos orientacija į vietos bendruomenės gerovės kūrimą;
6.2.2. Paraiškos teikėjo juridinio ir paramos gavėjo statuso atitikimas konkurso kriterijams;
6.2.3. Dokumentų pateikimas pagal punktą 4.3.
6.2.4. Pateiktos paraiškos formalus atitikimas konkuros tikslams ir prioritetinėms sritims.
6.3. Kokybiniai paraiškų vertinimo kriterijai:
6.3.1. Paraiškai pateikto projekto teikiama ilgalaikė nauda bendruomenei;
6.3.2. Paraiškai pateikto projekto įgyvendinimo terminai (iki 2017 m. lapkričio 30 d.);
6.3.3. Biudžeto subalansuotumas. 70 % (bet ne daugiau kaip 12 000 eur. vienam projektui)  skiria MAXIMA LT, UAB ir 30% -   laimėjęs konkurso dalyvis.
6.3.4. Mieste, kuriame bus vykdomas projektas, turi būti MAXIMA parduotuvė;
6.3.5. Lėšų panaudojimo efektyvumas. 

7. PARAIŠKŲ VERTINIMAS

7.1. Tinkamai ir laiku, bet ne vėliau nustatyto paraiškų teikimo termino pabaigos, pateiktas paraiškas vertina konkurso vertinimo komisija.
7.2. Vertinimo komisija atlieka pateiktų paraiškų vertinimą šiuose nuostatuose apibrėžtos kompetencijos ribose.
7.3. Vertinimo komisija, vertindama paraiškas, privalo laikytis šių principų:
7.3.1. Lygiateisiškumo – visoms paraiškoms privalo būti taikomi vienodi kriterijai;
7.3.2. Nešališkumo ir skaidrumo – nuo vertinimo privalo nusišalinti tie vertinimo komisijos nariai, kurių sprendimas gali sukelti interesų konfliktą;
7.3.3. Konfidencialumo – vertinant paraiškas turi būti užtikrinamas pateiktų duomenų neatskleidimas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus), o pateikti duomenys turi būti naudojami tik vertinimo tikslais.
7.4. Suskaičiavus paraiškų vertinimo rezultatus, skelbiami projekto nugalėtojai.
7.5. Paraiškų vertinimo komisiją sudaro 6 komisijos nariai:
7.5.1. 3 MAXIMA LT, UAB paskirti komisijos nariai:
- MAXIMA LT, UAB generalinis direktorius arba kitas jo paskirtas atstovas - komisijos pirmininkas;
- MAXIMA LT, UAB korporacinių reikalų departamento du atstovai;
-  MAXIMA LT, UAB rinkodaros departamento atstovas; 
-  MAXIMA, LT, UAB teisės departamento atstovas.
7.5.2. Lietuvos Savivaldybių asociacijos atstovas konsultanto statusu;

8. PARAMOS FONDAS IR JO SKYRIMAS

8.1. Konkurso nugalėtojais skelbiami 5 projektai, gavę daugiausiai vertinimo komisijos balų.
8.2. Visą konkurso paramos fondą sudaro 60 tūkst. Eurų (vienam laimėtojui skiriant 70% vieno projekto vertės, bet ne daugiau kaip 12 000 Eur paramą).
8.3. Projektams  - laimėtojams numatytos finansinės sumos skiriamos kaip parama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, ir pervedami į nurodytą paraiškos gavėjo sąskaitą per 20 darbo dienų laiko nuo paramos teikimo sutarties pasirašymo. Atskirais atvejais gali būti numatomas lėšų pervedimas atskirais etapais, numatant ne daugiau kaip tris etapus.
8.4. Visi paramos gavėjai privalo įforminti paramos gavimą rašytine arba notarinės formos paramos teikimo sutartimi, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
8.5. MAXIMA LT, UAB įsipareigoja sumokėti visus mokesčius ir / ar sutarties sudarymo bei patvirtinimo išlaidas, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus ir kitus teisės aktus reikia mokėti dėl paramos sutarties sudarymo ir paramos gavimo (išskyrus mokesčius ir /ar sankcijas, kurias paramos gavėjas turi mokėti nustačius paramos gavimo ar naudojimo pažeidimus).
8.6. Visi konkurso laimėtojai, pasirašydami paramos sutartis, įsipareigoja įgyvendinti paraiškose nurodytus projektus ne vėliau iki 2016 m. lapkričio 30 d. ir dėti visas pastangas, kad šie terminai būtų įgyvendinti. Tuo atveju, jei dėl objektyvių priežasčių šie projektai neįgyvendinami sutartu laiku, abiejų pusių raštu patvirtinami nauji terminai. Tuo atveju, jei projektas neįgyvendinamas sutartu laiku dėl paramos gavėjo kaltės, sutartis dėl paramos teikimo gali būti nutraukta, o skirta parama turi būti grąžinama paramos davėjui.
8.7. Visi konkurso laimėtojai, pasirašydami paramos teikimo sutartis, įsipareigoja kas mėnesį nuo sutarties pasirašymo datos teikti informaciją apie projekto eigą ir informuoti apie planuojamą baigti įgyvendinti projektą ne vėliau kaip mėnuo iki planuojamos baigimo datos.
8.8. Paramos gavėjas turi pateikti projekto organizatoriui paramos panaudojimo ataskaitą, Paramos teikimo sutartyje nustatyta tvarka.
8.9. MAXIMA LT, UAB turi teisę savo pasirinktais teisėtais būdais ir priemonėmis kontroliuoti lėšų panaudojimo tikslingumą ir konkurso laimėtojo - paramos gavėjo įsipareigojimų vykdymą.
8.10. Paaiškėjus aplinkybėms, jog paramos gavėjas konkurso nugalėtoju tapo ir/ar paramą gavo pateikęs klaidingą informaciją ar kitu neteisėtu būdu, arba panaudojo gautą paramą ne pagal paskirtį arba pažeidė kitus šiuose nuostatuose ir/ar paramos teikimo sutartyje numatytus  įsipareigojimus, MAXIMA LT, UAB turi teisę atšaukti sprendimą dėl paramos skyrimo, o paramos gavėjas MAXIMA LT, UAB reikalavimu privalo grąžinti gautą paramą. 

9. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

9.1. Visi konkurso dalyviai, pateikdami paraiškas ir dokumentus (duomenis), patvirtina savo sutikimą, kad jų pateikti organizacijos atstovų ar dalyvių (fizinių asmenų) asmens duomenys būtų tvarkomi konkurso organizavimo, vykdymo (įskaitant informacijos apie konkurso dalyvius skelbimą, laimėtojų atranką ir viešą paskelbimą), statistikos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamais tikslais. Asmens duomenų valdytojas – konkurso organizatorius MAXIMA LT, UAB.
9.2. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų pateiktos paraiškos bei visa informacija apie įgyvendinamus projektus gali būti naudojami konkurso viešinimo tikslais.
9.3. Konkurso dalyvių duomenys gali būti atskleidžiami vertinimo komisijos nariams. Konkurso dalyvių duomenys gali būti pateikiami ir kitoms organizacijoms (konkurso partneriams), kurios tiesiogiai atlieka su konkurso organizavimu ir / ar vykdymu susijusias funkcijas, tačiau tik tais atvejais ir ta apimtimi, kai šie duomenys yra būtini.
9.4. Konkurso dalyvių duomenys negali būti naudojami kitais tikslais, nei nustatyta šiuose nuostatuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose.
9.5. Konkurso dalyviai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenys tvarkomi konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais, turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių nuostatų arba įstatymų reikalavimų. 

10. KONKURSO TERMINAI

10.1. Konkurso pradžia – 2017 m. birželio 2 d.;
10.2. Paraiškų pateikimas – iki 2017 m. liepos 21 d. imtinai;
10.3. Paraiškų vertinimas ir nugalėtojų paskelbimas – iki 2017 m. rugpjūčio 8 d.;
10.4. Projektų įgyvendinimas – iki 2017 m. gruodžio 31 d. 

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šie nuostatai parengti, aiškinami ir taikomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.2. Šių nuostatų pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių nuostatų ir jų pagrindu kylančių teisių bei pareigų įgyvendinimo sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.4. Informacija dėl konkurso teikiama tel. +370 682 66188 darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. arba el. paštu bendraukime@maxima.lt
 

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMOS dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas TAX-FREE paslauga Pinigų išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau