Skaityti plačiau

BENDROVĖS INTERNETO SVETAINĖJE SKELBIAMIA INFORMACIJA APIE KOMPETENTINGĄ SUBJEKTĄ, PAŽEIDIMŲ TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO PROCEDŪRĄ

 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo 12 punktą, Bendrovė savo tinklalapyje viešai teikia toliau nurodytą informaciją apie kompetentingą subjektą, pažeidimų teikimo ir nagrinėjimo procedūrą paskelbdama interneto svetainėje tokį tekstą:

 

Bendrovės vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – el. pašto adresas pranesk@maxima.lt (toliau – Kanalas).

 

Bendrovėje teisės aktų nustatyta tvarka yra paskirtas kompetentingas subjektas – Bendrovės padalinys, kuris atlieka Kanalu gautos informacijos apie pažeidimus tyrimą, administruoja Kanalą, užtikrina konfidencialumą ir vykdo kitas kompetentingo asmens funkcijas (toliau – Kompetentingas subjektas).

 

Pranešimus apie pažeidimus, kurie atitinka Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus (toliau – Pažeidimas), Kanalu gali teikti asmuo, kurį sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai su Bendrove. Pranešime apie pažeidimą būtina nurodyti visą Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 įvardintą informaciją. Šio reikalavimo neatitinkantys pranešimai bus nagrinėjami vadovaujantis kitais teisės aktais.

 

Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visos informacijos apie Pažeidimą gavimo dienos informuos informaciją pateikusį asmenį apie priimtą sprendimą dėl pranešimo nagrinėjimo procedūros (ne)pradėjimo, o baigęs nagrinėti pateiktą pranešimą – nedelsdamas informuos pranešėją raštu apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis.

Pagalba