Konkurso „Mes – bendruomenė“ 2018 m. nuostatai
Atgal

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 Bendrovės MAXIMA LT bendruomenių projektų konkurso „Mes – bendruomenė“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia Konkurso tikslus, organizavimo, paraiškų teikimo, vertinimo ir paramos skyrimo tvarką.
1.2 Konkurso iniciatorius, organizatorius ir projektų rėmėjas – MAXIMA LT, UAB, juridinio asmens kodas 123033512, buveinės adresas Naugarduko g. 84, LT-03160, Vilnius (toliau – MAXIMA LT, UAB).

2. KONKURSO TIKSLAI

2.1 Prisidėti prie Lietuvos bendruomenių, ypač regionuose, problemų sprendimo, kuriant alternatyvias laisvalaikio ir pramogų erdves, didinant užimtumo galimybes, vystant kultūros, sporto infrastruktūrą.
2.2 Skleisti pilietiškumo ir bendrystės idėjas Lietuvos bendruomenėse, sutelkiant skirtingų kartų žmones ir parodyti, kad Lietuvos valstybę gali kurti ir jaunas, ir senas žmogus.
2.3 Stiprinti ir plėtoti MAXIMA LT, UAB ryšius su visos Lietuvos regionais, kuriuose veikia, darbo vietas kuria, prie aplinkos gerinimo prisideda ir vietos bendruomenių gyvenime dalyvauja MAXIMA LT, UAB.

3. KONKURSO DALYVIAI

3.1 Paraiškas dalyvauti konkurse gali teikti:
3.1.1 pelno nesiekiančios organizacijos, kurios:
- turi juridinio asmens statusą, ir
- gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, ir
- įrodo, jog yra pajėgios finansiškai prisidėti prie projekto įgyvendinimo mažąja investicijų dalimi, kurios nepadengia MAXIMA LT, UAB pagal šiuos nuostatus skiriama parama.
3.1.2 Lietuvos savivaldybių administracijos dalyvauti konkurse gali tik teikdamos bendrą paraišką su kitomis ne pelno siekiančiomis organizacijomis, įskaitant, bet neapsiribojant, visomis ne vyriausybinėmis organizacijomis, išskyrus biudžetinėmis įstaigomis. Viena Lietuvos savivaldybės administracija gali teikti paraiškas bendriems projektams su ne daugiau kaip viena pelno nesiekiančia organizacija ir tik viename mieste.
3.1.3 Teikiant paraišką turi būti įvertinamas konkurso nuostatų 7.2.1.1 punkto reikalavimas, kad mieste, kuriame bus vykdomas projektas, turi būti MAXIMA parduotuvė.

4. PARAIŠKŲ TEIKIMAS

4.1 Paraiškas Konkurso dalyviai turi pateikti nuo 2018 m. balandžio 30 d. iki 2018 m. gegužės 28 d. imtinai.
4.2 Konkurso dalyviams keliamus reikalavimus atitinkantys pareiškėjai turi užpildyti ir pateikti Konkurso paraišką https://www.maxima.lt/bendruomene.
4.3 Konkurso paraiškos turi būti užpildytos aiškiai ir tvarkingai, lietuvių kalba.
4.4 Paraiškoje turi būti užpildyta visa reikalaujama informacija, paraiškos teikėjas atsako už informacijos paraiškoje teisingumą.
4.5 Nuostatų 3.1.1 punkte įvardinti Konkurso dalyviai gali teikti tik po vieną paraišką.
4.6 Konkurso dalyvis – savivaldybės administracija, teikianti paraiškas su ne pelno siekiančiomis organizacijomis , – gali teikti paraiškas tik viename mieste ir ne daugiau nei vieną paraišką.
4.7 Ne pelno siekianti organizacija, teikianti projektą su savivaldybės administracija, negali teikti konkursui kitų projektų savarankiškai ar su kitų savivaldybių administracijomis.
4.8 Konkurso dalyviai, pildydami paraišką, turi įkelti bendruomenės nuotrauką, kurioje pozuotų jauniausias ir vyriausias jų bendruomenės narys, bei pateikti trumpą (iki 500 spaudos ženklų), socialiniams tinklams skirtą, projekto aprašymą.
4.8.1 Konkurso nuostatus ir administracinį bei ekspertinį vertinimą praėjusių projektų atitinkančios nuotraukos bus įkeltos į MAXIMA LT, UAB interneto svetainę www.maxima.lt. Pareiškėjai, kurių nuotraukos bus atrinktos, gaus nuotraukos bei projekto aprašymo nuorodą ir bus kviečiami ja dalintis socialiniuose tinkluose, taip siekiant surinkti kuo daugiau palaikymo pateiktam projektui balsų interneto svetainėje www.maxima.lt.
4.8.2 Daugiausiai palaikymo balsų MAXIMA LT, UAB interneto svetainėje sulaukusios nuotraukos autoriai – projekto teikėjai, gaus 10 papildomų balų. Antros vietos laimėtojai – 8, atitinkamai trečioje vietoje esančios nuotraukos autoriai – 5 balus.

5. PRIORITETINĖS SRITYS

5.1 2018 metų Konkurso tema „Šimtmečio bendruomenės: skirtingos kartos – viena Lietuva”.
5.2 2018 metų Konkurso nuostatose apibrėžiamos 3 prioritetinės sritys, kurių bent vieną turi atitikti Konkursui teikiamas projektas:
5.2.1 Kartų atskirties mažinimas. Bendruomenės kviečiamos siūlyti projektus, mažinančius barjerus tarp skirtingų kartų atstovų. Konkursui teikiami projektai turėtų telkti skirtingų kartų žmones bendrai veiklai ar laisvalaikiui, bendravimui, dalinimuisi patirtimi.
5.2.2 Atminties simboliai. Konkursui teikiami projektai turėtų siekti kurti originalius, inovatyvius (pageidautina – ne tradicinės monumentaliosios skulptūros) atminties simbolius ir įdomiai, šiuolaikiškai įprasminti pastarojo šimtmečio žymių bendruomenės žmonių indėlį, pažymint svarbius bendruomenės įvykius ar idėjas. Šie atminties simboliai taip pat turėtų būti aktualūs ir svarbūs skirtingų kartų žmonėms, nešti ilgalaikę žinutę, atspindėti nevienadienes aktualijas.
5.2.3 Žaliosios erdvės. Bendruomenės skatinamos siūlyti bendruomenių aplinkos tvarkymo ir gražinimo, žalių zonų kūrimo projektus. Konkursui teikiamais projektais turėtų būti siekiama kurti / tvarkyti žaliąsias erdves (gėlynus, skverus, alėjas) ne tik praskaidrinančias vietos gyventojų kasdienybę, bet ir įprasminančias šimtmečio įvaizdį – žalią ir gyvybingą Lietuvą.

6. PARAIŠKŲ VERTINIMAS

6.1 Tinkamai ir ne vėliau nustatyto paraiškų teikimo termino pabaigos pateiktas paraiškas vertina Konkurso vertinimo komisija.
6.2 Vertinimo komisija atlieka pateiktų paraiškų vertinimą šiuose nuostatuose apibrėžtos kompetencijos ribose.
6.3 Paraiškų vertinimo komisiją sudaro komisijos nariai:
6.3.1 MAXIMA LT, UAB paskirti penki komisijos nariai (atlieka administracinį ir kokybinį vertinimą):
6.3.1.1 MAXIMA LT, UAB generalinis direktorius arba kitas jo paskirtas atstovas – komisijos pirmininkas;
6.3.1.2 MAXIMA LT, UAB komunikacijos ir korporacinių reikalų departamento 2 atstovai;
6.3.1.3 MAXIMA LT, UAB rinkodaros departamento atstovas;
6.3.1.4 MAXIMA, LT, UAB teisės departamento atstovas.
6.3.2 Išoriniai ekspertai (atlieka ekspertinį vertinimą):
6.3.2.1 Psichologas (vertina kartų atskirties mažinimo projektus);
6.3.2.2 Šiuolaikinio meno / architektūros atstovas (vertina bendruomenių atminties simbolių projektus);
6.3.2.3 Šiuolaikiškos aplinkotvarkos ekspertas (vertina žaliųjų erdvių projektus);
6.3.3 Nuomonės lyderis Jurgis Pranas Didžiulis Valencia – atlikėjas, dainų ir muzikos autorius, prodiuseris, visuomenės veikėjas ir aktyvistas (atlieka kokybinį vertinimą);
6.4 Vertinimo komisija, vertindama paraiškas, privalo laikytis šių principų:
6.4.1 Lygiateisiškumo – visoms paraiškoms privalo būti taikomi vienodi kriterijai;
6.4.2 Nešališkumo ir skaidrumo – nuo vertinimo privalo nusišalinti tie vertinimo komisijos nariai, kurių sprendimas gali sukelti interesų konfliktą;
6.4.3 Konfidencialumo – vertinant paraiškas turi būti užtikrinamas pateiktų duomenų neatskleidimas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus), o pateikti duomenys turi būti naudojami tik vertinimo tikslais.


7. PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI

7.1 Teikiant paraišką konkursui turi būti įvertinta, kad projektas privalo būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 31 d. Jeigu paraiškoje nurodomas projekto įgyvendinimo laikas viršija šį arba nurodytas laikas yra objektyviai nerealus projektams įgyvendinti, tokia paraiška gali būti nesvarstoma.
7.2 Paraiškos vertinamos šiais etapais:
7.2.1 Administracinis vertinimas, kurio metu įvertinamas paraiškoje teikiamo projekto atitikimas Konkurso sąlygoms, paraiškos užpildymas pagal Konkurso techninius kriterijus.
7.2.1.1 Techniniai kriterijai projektams yra:
- Teikiamos paraiškos orientacija į vietos bendruomenės gerovės kūrimą ir formalus konkurso tikslų atitikimas;
- Paraiškos teikėjo juridinio ir paramos gavėjo statuso atitikimas konkurso kriterijams;
- Dokumentų pateikimas pagal punktą 4.3.
- Galimybė įgyvendinti projektą iki 2018 m. spalio 31 d.
- Mieste, kuriame bus vykdomas projektas, turi būti MAXIMA parduotuvė.
7.2.1.2 Į kitą vertinimo etapą patenka tik visus techninius kriterijus atitikę projektai.
7.2.2 Ekspertinis vertinimas, kurio metu visi administracinio vertinimo etapą praėję projektai yra įvertinami konkretaus komisijos nario – išorinio eksperto. Komisijos nariai – išorės ekspertai, pagal savo profesinės kompetencijos ir konkurso prioritetinių sričių atitiktį vertina atitinkamos srities projektus. Išorės ekspertai, remdamiesi savo ekspertinėmis žiniomis, atitinkamos srities gerosios praktikos pavyzdžiais ir kokybės standartais bei 5.2.1., 5.2.2. ir 5.2.3. punktuose projektams keliamais reikalavimais įvertina projektus nuo 0 iki 20 balų ir sudaro vertintų projektų trumpąjį Konkurso sąrašą.
7.2.3 Kokybinis vertinimas, kurio metu vertinami kokybiniai į trumpąjį konkurso sąrašą patekusių projektų kriterijai, remiantis punktu 6.7. Kokybinį vertinimą atlieka komisijos nariai, MAXIMA LT atstovai (skiria nuo 0 iki 50 balų) ir išorinis komisijos narys, nuomonės lyderis (skiria nuo 0 iki 20 balų).
7.2.3.1 Kokybiniai paraiškų vertinimo kriterijai:
- Paraiškai pateikto projekto teikiama ilgalaikė nauda bendruomenei;
- Pasirengimas įgyvendinti projektą (pasirinktų veiklų pagrįstumas, etapų aiškumas);
- Biudžeto subalansuotumas ir papildomų lėšų šaltinių užsitikrinimas. 70 % (bet ne daugiau kaip 12 000 eur vienam projektui) skiria MAXIMA LT, UAB ir 30%
- laimėjęs konkurso dalyvis arba kiti rėmėjai;
- Lėšų panaudojimo efektyvumas.
7.2.4 Socialinių tinklų vertinimas už projekto paraiškos nuotraukos vertinimą, remiantis punktu 4.7.2. Trijų daugiausiai palaikymo balsų MAXIMA LT, UAB interneto svetainėje sulaukusių nuotraukų autoriai, projekto teikėjai, atitinkamai gaus 10, 8 arba 5 balus.
7.3 Maksimalus projekto vertinimo balų (po visų vertinimo etapų) skaičius yra 100.
7.4 Tuo atveju, jei daugiausiai balų surinkusios paraiškos gauna vienodą įvertinimą, geriausi iš jų išrenkami balsuojant komisijos nariams, atsižvelgiant į jos atitikimą projekto tikslams ir prioritetinėms sritims – aukštesnį įvertinimą gauna daugiau komisijos balsų surinkusi paraiška.
7.5 Projekto vertinimo komisija patvirtina konkurso nugalėtojus – konkursui pateiktas paraiškas, gavusias daugiausiai balų.

8. PARAMOS FONDAS IR JO SKYRIMAS

8.1 Konkurso nugalėtojais skelbiami 6 projektai, gavę daugiausiai vertinimo komisijos balų.
8.2 Visą Konkurso paramos fondą sudaro 70 tūkst. Eur (vienam laimėtojui skiriama 70% vieno projekto vertės, bet ne daugiau kaip 12 000 Eur paramą).
8.3 Projektams – laimėtojams numatytos finansinės sumos skiriamos kaip parama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, ir pervedamos į nurodytą paraiškos gavėjo sąskaitą per 20 darbo dienų laiko nuo paramos teikimo sutarties pasirašymo. Atskirais atvejais gali būti numatomas lėšų pervedimas atskirais etapais, numatant ne daugiau kaip tris etapus.
8.4 Visi paramos gavėjai privalo įforminti paramos gavimą rašytine arba notarinės formos paramos teikimo sutartimi, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
8.5 MAXIMA LT, UAB įsipareigoja sumokėti visus mokesčius ir / ar sutarties sudarymo bei patvirtinimo išlaidas, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus ir kitus teisės aktus reikia mokėti dėl paramos sutarties sudarymo ir paramos gavimo (išskyrus mokesčius ir /ar sankcijas, kurias paramos gavėjas turi mokėti nustačius paramos gavimo ar naudojimo pažeidimus).
8.6 Visi konkurso laimėtojai, pasirašydami paramos sutartis, įsipareigoja įgyvendinti paraiškose nurodytus projektus ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 31 d. ir dėti visas pastangas, kad šie terminai būtų įgyvendinti. Tuo atveju, jei dėl objektyvių priežasčių šie projektai neįgyvendinami sutartu laiku, abiejų pusių raštu patvirtinami nauji terminai. Tuo atveju, jei projektas neįgyvendinamas sutartu laiku dėl paramos gavėjo kaltės, sutartis dėl paramos teikimo gali būti nutraukta, o skirta parama turi būti grąžinama paramos davėjui.
8.7 Visi konkurso laimėtojai, pasirašydami paramos teikimo sutartis, įsipareigoja kas mėnesį nuo sutarties pasirašymo datos teikti informaciją apie projekto eigą ir informuoti apie planuojamą baigti įgyvendinti projektą ne vėliau kaip mėnuo iki planuojamos baigimo datos.
8.8 Paramos gavėjas turi pateikti MAXIMA LT, UAB paramos panaudojimo ataskaitą, Paramos teikimo sutartyje nustatyta tvarka.
8.9 MAXIMA LT, UAB turi teisę savo pasirinktais teisėtais būdais ir priemonėmis kontroliuoti paramos gavėjui skirtų lėšų panaudojimo tikslingumą ir paramos gavėjo įsipareigojimų vykdymą.
8.10 Paaiškėjus aplinkybėms, jog paramos gavėjas konkurso nugalėtoju tapo ir/ar paramą gavo pateikęs klaidingą informaciją ar kitu neteisėtu būdu, arba panaudojo gautą paramą ne pagal paskirtį arba pažeidė kitus šiuose nuostatuose ir/ar paramos teikimo sutartyje numatytus įsipareigojimus, MAXIMA LT, UAB turi teisę atšaukti sprendimą dėl paramos skyrimo, o paramos gavėjas privalo grąžinti gautą paramą.

9. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

9.1 Visi konkurso dalyviai, pateikdami paraiškas ir dokumentus (duomenis), patvirtina savo sutikimą, kad jų pateikti organizacijos atstovų ar dalyvių (fizinių asmenų) asmens duomenys būtų tvarkomi konkurso organizavimo, vykdymo (įskaitant informacijos apie konkurso dalyvius skelbimą, laimėtojų atranką ir viešą paskelbimą), statistikos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamais tikslais. Asmens duomenų valdytojas – konkurso organizatorius MAXIMA LT, UAB.
9.2 Konkurso dalyviai sutinka, kad jų pateiktos paraiškos bei visa informacija apie įgyvendinamus projektus gali būti naudojami konkurso viešinimo tikslais.
9.3 Konkurso dalyvių duomenys gali būti atskleidžiami vertinimo komisijos nariams. Konkurso dalyvių duomenys gali būti pateikiami ir kitoms organizacijoms (konkurso partneriams), kurios tiesiogiai atlieka su konkurso organizavimu ir / ar vykdymu susijusias funkcijas, tačiau tik tais atvejais ir ta apimtimi, kai šie duomenys yra būtini.
9.4 Konkurso dalyvių duomenys negali būti naudojami kitais tikslais, nei nustatyta šiuose nuostatuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose.
9.5 Konkurso dalyviai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenys tvarkomi konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais, turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių nuostatų arba įstatymų reikalavimų.

10. KONKURSO TERMINAI

10.1 Konkurso pradžia – 2018 m. balandžio 30 d.;
10.2 Paraiškų pateikimas – iki 2018 m. gegužės 28 d. imtinai;
10.3 Paraiškų vertinimas ir nugalėtojų paskelbimas – iki 2018 m. birželio 25 d.;
10.4 Projektų nugalėtojų apdovanojimas – 2018 m. birželio 25-30 d.;
10.5 Projektų įgyvendinimas – iki 2018 m. spalio 31 d.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Šie nuostatai parengti, aiškinami ir taikomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
11.2 Šių nuostatų pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
11.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių nuostatų ir jų pagrindu kylančių teisių bei pareigų įgyvendinimo sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11.4 Informacija dėl konkurso teikiama tel. +37065960439 darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. arba el. paštu evelina.bankauskiene@maxima.lt.

 

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMOS dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas TAX-FREE paslauga Pinigų išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau