„Lietuvos Maximalistai 2017" programos nuostatai
Atgal

Projekto organizatorius ir vykdytojas – MAXIMA LT, UAB.
Projekto tikslas – įvertinti ir paskatinti labai gerai besimokančius, gabius ir aktyvius Lietuvos moksleivius, pasiekusius laimėjimų įvairiuose tarptautiniuose, nacionaliniuose konkursuose, olimpiadose ar varžybose, kurių nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos.
 
Paskatinimo forma – stipendija 2017–2018 mokslo metams.
 

I. KONKURSO SĄLYGOS:

1. Visose konkurso srityse gali dalyvauti 1 - 12 klasių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai, išskyrus pažangumo. 1 - 4 kl. moksleiviai šioje srityje nebus vertinami.
2. Vertinami mokinių pasiekimai tik už 2016–2017 mokslo metus.
3. Visose vertinimo srityse, išskyrus pažangumo, vertinami mokiniai, dalyvavę individualiose (ne komandinėse) varžybose ir olimpiadose.
4. Paraiškos ir dokumentų kopijos pildomos TIK internete: www.maxima.lt/lietuvos-maximalistai
5. Prisegant tarptautinių mokslo olimpiadų ir konkursų, nacionalinio mokslininkų konkurso laimėtų diplomų kopijas.
6. Mokinių gabumai vertinami pagal pasiekimus šiose srityse: 7. Mokiniai vertinami nuo konkurso paskelbimo datos iki 2017 m. birželio 25 d. įskaitytinai, vertinimo komisijai atsiuntę šiuo duomenis:
8. Konkurso dalyvio duomenys: 9. Konkursiniai duomenys: 
9.1. Konkurso sritis, į kurią kandidatuojama: 9.2. Laimėjimai, pasiekimai (konkurso, olimpiados ar projekto pavadinimas, data (kada dalyvauta konkurse), laimėta vieta, pasiekimas)
9.3. Kandidato pažangumo mokykloje pažymėjimo kopija (iš pasiekimų knygelės ar elektroninio dienyno).
9.4. Konkurso dalyvio komisijai skirtas motyvacinis laiškas, atsakantis į klausimą, kodėl noriu dalyvauti konkurse ir kodėl esu vertas laimėti.
9.5. Pridedamų dokumentų kopijų – diplomų, darbų nuotraukų, publikacijų spaudoje – sąrašas. 

II. MOKINIŲ VERTINIMAS PAGAL LAIMĖJIMUS:

1. Mokslas:

1.1. Tarptautinės chemijos, fizikos, informatikos, matematikos, astronomijos, filosofijos, užsienio kalbų olimpiados, tarptautiniai debatų konkursai ir kt.
1.2. Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamos olimpiados ir kiti renginiai – užsienio kalbų olimpiados, anglų kalbos debatai, filosofijos olimpiados, fizikos olimpiados ir čempionatai, chemijos, matematikos, geografijos, istorijos, biologijos, informatikos olimpiados, Č. Kudabos geografijos konkursas, akademiko J. Janicko chemijos konkursas, ekonomikos olimpiados ir kt.
1.3. Tarptautiniai ir nacionaliniai jaunųjų mokslininkų konkursai.
1.4. Aukštųjų mokyklų organizuojamos olimpiados mokiniams ir kt. 

2. Muzika:

2.1. Tarptautinių ir nacionalinių muzikos konkursų nugalėtojai. 

3. Kūryba ir menas:

3.1. Jaunųjų dailininkų akademija.
3.2. Lietuvos jaunųjų dramaturgų, jaunųjų filologų, architektų, maketavimo, choreografijos, meninio skaitymo konkursai, tarptautinis epistolinio rašinio konkursas.

4. Sportas:

4.1. Tarptautinės, šalies sporto varžybos, olimpiniai festivaliai, sporto žaidynės. 

5. Visuomeniškumas:

5.1. Organizavimas ar iniciavimas visuomeninių projektų, skirtų skatinti pilietiškumą, bendruomeniškumą, mažinti socialinę atskirtį, skatinti savanoriškumo idėją, aktualizuoti problemas, puoselėti kultūrą, šviesti visuomenę, vykdyti grėsmių prevenciją, apsaugoti gyvūnus, gamtą ir pan.
5.2. Visuomeninių projektų, skirtų bendruomenės gyvenimo sąlygoms gerinti, miesto, rajono ar gyvenvietės apylinkėms gražinti, tvarkyti, iniciavimas ar organizavimas;
5.3. Publikacijų, straipsnių spaudoje rašymas ar reportažų rengimas siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į įvairias problemas, aktualijas;
5.4. Aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose ar nacionaliniuose visuomeniniuose projektuose, jų organizavimas ar iniciavimas;
5.5. ES komisijos organizuojamų konkursų nugalėtojai;
5.6. Aktyvus dalyvavimas moksleivių savivaldos organizacijose, Lietuvos mokinių parlamente, Lietuvos moksleivių sąjungoje ar kitose visuomeninėse organizacijose. 

6. Ekologiškumas:

6.1. Organizavimas ar iniciavimas bei aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ar regioniniuose ūkininkų visuomeniniuose projektuose, kuriuose puoselėjamas žemės ūkio, ekologijos, žemės saugojimo, trąšų panaudojimo ir pan. temos ar klausimai.
6.2. Publikacijų ir straipsnių spaudoje rašymas ar reportažų rengimas siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į įvairias ekologiško žemės ūkio, aplinkos, maisto problemas ir aktualijas.
6.3. Projekto „Žalias kodas“ nugalėtojai, VšĮ „Kultūros idėjų institutas“ it kt. renginių dalyviai. 

7. Inovacijos:

7.1. ES jaunųjų mokslininkų konkurso nugalėtojai.
7.2. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Jaunojo inžinieriaus mokyklos, VGTU Jaunojo architekto mokyklos, Elektronikos būrelio, Jaunojo inžinieriaus akademijos nuolatinius dalyviai.
7.3. KTU organizuojamu fizikų, matematikų, chemijos, IT, ekonomikos konkursų nugalėtojai.
7.4. Respublikinio konkurso-olimpiados LOGO nugalėtojai, Jaunųjų mokslininkų parodos „Technorama“ ir kt. dalyviai ir nugalėtojai.
7.5. Tarptautinių mokslininkų konkursų: INTEL, MILSET, CACTIC ir kt. dalyviai ir nugalėtojai. 

8. Pažangumo:

8.1. Mokinys, kurio nepertraukiamai 3 (tris) metus iš eilės visų mokomųjų dalykų trimestrų ar pusmečių balai buvo įvertinti tik 10 balų (dešimtukais) įvertinimais (pažangumo srityje nebus vertinami tik 1- 4 klasių moksleiviai).

III STIPENDIJŲ SKYRIMAS:

1. Vertinimo komisiją sudaro atstovai iš: 2. Vertinimo komisija, susipažinusi su mokinių pateiktais dokumentais, priima sprendimą dėl stipendijų skyrimo iki 2017 m. rugpjūčio 1 d.
3. Vertinimo komisija ne vėliau kaip iki 2017 m. rugsėjo 15 d. informuoja mokinius, laimėjusius stipendijas, apie priimtą sprendimą. Laimėtojų sąrašas skelbiamas www.maxima.lt
4. Stipendijos skiriamos ne daugiau kaip 35 gabiausiems savo talentų įrodymus atsiuntusiems mokiniams, išskyrus pažangumo srityje.
5. Stipendijos pagal dydį skiriamos į pagrindines, papildomas ir skatinamąsias. Pagrindinės stipendijos dydis yra 150 eur/mėn., papildomos - 75 eur/mėn. Pažangumo srityje visiems pažangiems mokiniams mokama 75 eur/mėn. stipendija. 
6. Pagal atskirą susitarimą su kiekvienu stipendijos laimėtoju, stipendijos išmokamos dalimis, pervedant į laimėtojo nurodytą sąskaitą.
7. Pagrindinių ir skatinamųjų stipendijų pasiskirstymas: 8. Pažangumo pasiekimai – moksleivių, kurių pažangumo rodikliai atitinka projekto sąlygas, mokama 75 eur/ mėn. stipendija.
9. Vienam mokiniui paskirta pagrindinė arba papildoma stipendija išmokama žemiau nurodyta tvarka:

Sritys – mokslo, sporto, muzikos, kūrybos ir meno, visuomeniškumo, ekologijos, inovacijų:
 
  Pagrindinė stipendija Papildoma stipendija
iki 2017-09-30 150 Eur 75 Eur
iki 2017-10-31 150 Eur 75 Eur
iki 2017-11-30 150 Eur 75 Eur
iki 2017-12-31 150 Eur 75 Eur
iki 2018-01-31 150 Eur 75 Eur
iki 2018-02-28 150 Eur 75 Eur
iki 2018-03-31 150 Eur 75 Eur
iki 2018-04-30 150 Eur 75 Eur
iki 2018-05-31 150 Eur 75 Eur

Sritis – pažangumas:
  Stipendija visiems
iki 2017-09-30 75 Eur
iki 2017-10-31 75 Eur
iki 2017-11-30 75 Eur
iki 2017-12-31 75 Eur
iki 2018-01-31 75 Eur
iki 2018-02-28 75 Eur
iki 2018-03-31 75 Eur
iki 2018-04-30 75 Eur
iki 2018-05-31 75 Eur

10. Neatsiradus kurios nors srities ar sričių nugalėtojams, stipendijos organizatorių nuožiūra neskiriamos arba skiriamos kitų sričių nugalėtojams.
11. MAXIMA LT, UAB, sumokės už stipendiją laimėjusį mokinį įstatymuose nustatymus privalomus mokesčius.
12. Stipendijos skiriamos 2017-2018 mokslo metams (2017 m. rugsėjo–gruodžio mėn., 2018 m. sausio–gegužės mėn.).
13. Stipendijos mokamos tik laimėjusiam mokiniui ir MAXIMA LT, UAB, pasirašius susitarimą. 

IV ASMENS DUOMENŲ APSAUGA:

1. Konkurso dalyviai, pateikdami paraiškas ir dokumentus (duomenis), tuo pačiu patvirtina savo sutikimą, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi konkurso organizavimo, vykdymo (įskaitant laimėtojų atranką ir viešą paskelbimą), statistikos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamais tikslais. Asmens duomenų valdytojas – konkurso organizatorius ir vykdytojas MAXIMA LT, UAB.
2. Konkurso dalyvis, pateikdamas paraiškoje trečiųjų asmenų (tėvų, mokytojų auklėtojų ar kt.) duomenis, privalo šiuos asmenis informuoti apie jų asmens duomenų pateikimą ir tolimesnį tvarkymą konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais. Suaugusiųjų (tėvų, mokytojų auklėtojų ar kt.) duomenys bus tvarkomi užtikrinant konkurso laureatų atrankos skaidrumą bei administruojant pinigines stipendijas.
3. Konkurso dalyvių asmens duomenys bus atskleidžiami vertinimo komisijos nariams. Konkurso dalyvių asmens duomenys gali būti pateikiami ir kitoms organizacijoms (partneriams), kurios tiesiogiai atlieka su konkurso organizavimu ir / ar vykdymu susijusias funkcijas, tačiau tik tais atvejais ir ta apimtimi, kai šie duomenys yra būtini.
4. Konkurso dalyvių asmens duomenys negali būti naudojami kitais tikslais, nei nustatyta šiuose nuostatuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose.
5. Konkurso dalyviai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenys tvarkomi konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių nuostatų arba įstatymų reikalavimų.
6. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi, konkurso organizatorius juos sunaikina, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMA dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas Tax-Free paslauga Išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau