Maximalistai 2021 nuostatai

1. BENDROSIOS SĄLYGOS
 
1.1. Konkurso „Lietuvos maximalistai 2021“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato MAXIMA LT, UAB (toliau – Konkurso organizatorius) organizuojamo Konkurso dalyvavimo sąlygas, dalyvių vertinimo kriterijus, stipendijų skyrimo tvarką.

 
1.2. Konkurso tikslas – įvertinti ir paskatinti labai gerai besimokančius, gabius ir aktyvius Lietuvos moksleivius, pasiekusius laimėjimų įvairiuose tarptautiniuose, nacionaliniuose konkursuose, olimpiadose ar varžybose, kurių nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir ministerijos.


1.3. Mokinių skatinimo forma – stipendija 2021–2022 mokslo metams (toliau – Stipendija).
 
2. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS
 
2.1. Visose Konkurso srityse (Nuostatų 2.4. p.) gali dalyvauti visi 1–12 klasių Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai (toliau – Konkurso dalyviai). Pažangumo srityje 1–4 kl. Konkurso dalyviai nebus vertinami.


2.2. Konkurse vertinami Konkurso dalyvių pasiekimai tik už 2020-2021 m. mokslo metus.


2.3. Visose vertinimo srityse, išskyrus pažangumo, Konkurso dalyviai vertinami tik už dalyvavimą individualiose (ne komandinėse) varžybose ir olimpiadose.


2.4. Konkurso dalyvių gabumai  bus vertinami pagal geriausius pasiekimus žemiau nurodytose srityse:
2.4.1. mokslo;
2.4.2. muzikos;
2.4.3. kūrybos ir meno;
2.4.4. sporto;
2.4.5. visuomeniškumo;
2.4.6. ekologiškumo;
2.4.7. inovacijos;
2.4.8. pažangumo.


2.5. Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti Konkurse, privalo užpildyti dalyvavimo Konkurse paraišką internetinėje svetainėje adresu www.maxima.lt/mums-rupi/lietuvos-maximalistai. Kartu su paraiška asmenys privalo pridėti tarptautinių ir nacionalinių olimpiadų, varžybų ir konkursų laimėjimą patvirtinantį dokumento (pvz. diplomo) kopiją.


2.6. Konkurso dalyviai, norintys dalyvauti Konkurse, paraiškas turi užpildyti nuo Konkurso paskelbimo dienos 2021 birželio 21 d. iki 2021 m. liepos 21 d.


2.7. Paraiškoje Konkurso dalyvis turi nurodyti šiuos asmens duomenis ir informaciją (dokumentus):
2.7.1. vardą;
2.7.2. pavardę;
2.7.3. gimimo datą;
2.7.4. gyvenamąją vietą: miestą, tikslų adresą;
2.7.5. telefono numerį (vieno iš tėvų vardą pavardę, mob. tel. ir el. pašto adresą, konkurso dalyvio telefono numerį, el. pašto adresą);
2.7.6. mokyklos, kurioje mokosi, pavadinimą, adresą, direktoriaus telefono numerį, el. pašto adresą;
2.7.7. klasę, klasės auklėtojo (-os) vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą;
2.7.8. muzikos, meno ar sporto mokyklos (sporto klubo, sporto centro) pavadinimą ir adresą (jei tokia lankoma);
2.7.9. mokytojo ar trenerio vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą;
2.7.10. konkurso sritį, į kurią kandidatuojama (Nuostatų 2.5. p.);
2.7.11. laimėjimus, pasiekimus (konkurso, olimpiados ar projekto pavadinimą, datą (kada dalyvauta konkurse), laimėta vietą, pasiekimą);
2.7.12. kandidato pažangumo mokykloje pažymėjimo kopiją (iš pasiekimų knygelės ar elektroninio dienyno);
2.7.13. konkurso dalyvio komisijai skirtą motyvacinį laišką, atsakantį į klausimą „Kodėl noriu dalyvauti Konkurse ir kodėl esu vertas laimėti Konkursą“;
2.7.14. pridedamų dokumentų kopijų – diplomų, darbų nuotraukų, publikacijų spaudoje – sąrašą.
 
3. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS PAGAL LAIMĖJIMUS
 
3.1. Konkurso dalyviai bus vertinami pagal pasiekimus žemiau nurodytose srityse:
3.1.1. Mokslas: (i) Tarptautinės chemijos, fizikos, informatikos, matematikos, astronomijos, filosofijos, užsienio kalbų olimpiados, tarptautiniai debatų konkursai ir kt.; (ii) Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamos olimpiados ir kiti renginiai – užsienio kalbų olimpiados, anglų kalbos debatai, filosofijos olimpiados, fizikos olimpiados ir čempionatai, chemijos, matematikos, geografijos, istorijos, biologijos, informatikos olimpiados, Č. Kudabos geografijos konkursas, akademiko J. Janicko chemijos konkursas, ekonomikos olimpiados ir kt.; (iii) Tarptautiniai ir nacionaliniai jaunųjų mokslininkų konkursai; (iv) Aukštųjų mokyklų organizuojamos olimpiados mokiniams ir kt.
3.1.2. Muzika: tarptautinių ir nacionalinių muzikos konkursų nugalėtojai.
3.1.3. Kūryba ir menas: (i) Jaunųjų dailininkų akademija; (ii) Lietuvos jaunųjų dramaturgų, jaunųjų filologų, architektų, maketavimo, choreografijos, meninio skaitymo konkursai, tarptautinis epistolinio rašinio konkursas.  
3.1.4. Sportas: tarptautinės, šalies sporto varžybos, olimpiniai festivaliai, sporto žaidynės.
3.1.5. Visuomeniškumas: (i) organizavimas ar inicijavimas visuomeninių projektų, skirtų skatinti pilietiškumą, bendruomeniškumą, mažinti socialinę atskirtį, skatinti savanoriškumo idėją, aktualizuoti problemas, puoselėti kultūrą, šviesti visuomenę, vykdyti grėsmių prevenciją, apsaugoti gyvūnus, gamtą ir pan.; (ii) Visuomeninių projektų, skirtų bendruomenės gyvenimo sąlygoms gerinti, miesto, rajono ar gyvenvietės apylinkėms gražinti, tvarkyti, inicijavimas ar organizavimas; (iii) Publikacijų, straipsnių spaudoje rašymas ar reportažų rengimas siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į įvairias problemas, aktualijas; (iv) Aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose ar nacionaliniuose visuomeniniuose projektuose, jų organizavimas ar inicijavimas; (v) ES komisijos organizuojamų konkursų nugalėtojai; (vi) Aktyvus dalyvavimas moksleivių savivaldos organizacijose, Lietuvos mokinių parlamente, Lietuvos moksleivių sąjungoje ar kitose visuomeninėse organizacijose.
3.1.6. Ekologiškumas: (i) organizavimas ar inicijavimas bei aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ar regioniniuose ūkininkų visuomeniniuose projektuose, kuriuose puoselėjamas žemės ūkio, ekologijos, žemės saugojimo, trąšų panaudojimo ir pan. temos ar klausimai; (ii) Publikacijų ir straipsnių spaudoje rašymas ar reportažų rengimas siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į įvairias ekologiško žemės ūkio, aplinkos, maisto problemas ir aktualijas; (iii) Projekto „Žalias kodas“ nugalėtojai, VšĮ „Kultūros idėjų institutas“ it kt. renginių dalyviai.  
3.1.7. Inovacijos: (i) ES jaunųjų mokslininkų konkurso nugalėtojai; (ii) Vilniaus Gedimino technikos universiteto Jaunojo inžinieriaus mokyklos, VGTU Jaunojo architekto mokyklos, Elektronikos būrelio, Jaunojo inžinieriaus akademijos nuolatinius dalyviai; (iii) KTU organizuojamu fizikų, matematikų, chemijos, IT, ekonomikos konkursų nugalėtojai; (iv) Respublikinio konkurso-olimpiados LOGO nugalėtojai, Jaunųjų mokslininkų parodos „Technorama“ ir kt. dalyviai ir nugalėtojai; (v) Tarptautinių mokslininkų konkursų: INTEL, MILSET, CACTIC ir kt. dalyviai ir nugalėtojai. 
3.1.8. Pažangumo: Mokinys, kurio nepertraukiamai 3 (tris) metus iš eilės visų mokomųjų dalykų trimestrų ar pusmečių balai buvo įvertinti tik 10 balų (dešimtukais) įvertinimais (pažangumo srityje nebus vertinami tik 1- 4 klasių moksleiviai).
 
4. STIPENDIJŲ SKYRIMO TVARKA
 
4.1. Konkurso vertinimo komisiją sudaro atstovai iš:
4.1.1. MAXIMA LT, UAB;
4.1.2. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyriaus;
4.1.3. Lietuvos sporto federacijų sąjungos;
4.1.4. Lietuvos kultūros instituto;
4.1.5. Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos;
4.1.6. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro;
4.1.7. Kitų institucijų atstovai.


4.2. Vertinimo komisija, susipažinusi su Konkurso dalyvių pateiktais dokumentais bei juos įvertinusi Nuostatų 3 punkte nustatyta tvarka, ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 15 d. priima sprendimą dėl Konkurso Stipendijų skyrimo.


4.3. Vertinimo komisija ne vėliau kaip iki 2021 m. rugpjūčio 20 d. informuoja Konkursą laimėjusius dalyvius apie priimtą sprendimą dėl stipendijų jiems skyrimo. Taip pat Konkurso laimėtojų sąrašas bus skelbiamas www.maxima.lt.


4.4. Stipendijos skiriamos daugiau nei 80 gabiausių moksleivių Nuostatų 2 ir 3 punktuose nustatyta tvarka savo talentus įrodžiusiems Konkurso dalyviams, išskyrus pažangumo srityje.


4.5. Stipendijos pagal dydį skiriamos į pagrindines, papildomas ir skatinamąsias. Pagrindinės stipendijos dydis yra 150 Eur/mėn., papildomos – 75 Eur/mėn. Pažangumo srityje visiems pažangiems mokiniams mokama 75 Eur/mėn. skatinamoji stipendija.


4.6. Pagal atskirą susitarimą su kiekvienu Konkurso laimėtoju, Stipendijos išmokamos, pervedant jas į Konkurso laimėtojo nurodytą sąskaitą.


4.7. Pagrindinių ir skatinamųjų stipendijų pasiskirstymas:
4.7.1. Mokslo pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos;
4.7.2. Sporto pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos;
4.7.3. Muzikos pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos;
4.7.4. Kūrybos ir meno pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos;
4.7.5. Visuomeniškumo pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos;
4.7.6. Inovacijos pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos;
4.7.7. Ekologiškumo pasiekimai – 1 pagrindinė ir 3 papildomos stipendijos.
4.8. Pažangumo pasiekimai – moksleivių, kurių pažangumo rodikliai atitinka projekto sąlygas, mokama 75 Eur/mėn. stipendija.


4.9. Vienam mokiniui paskirta pagrindinė arba papildoma stipendija išmokama žemiau nurodyta tvarka:
4.9.1. Sritys – mokslo, sporto, muzikos, kūrybos ir meno, visuomeniškumo, ekologijos, inovacijų:

 Skatinamoji stipendija
iki 2021-09-3075 Eur
iki 2021-10-3175 Eur
iki 2021-11-3075 Eur
iki 2021-12-3175 Eur
iki 2022-01-3175 Eur
iki 2022-02-2875 Eur
iki 2022-03-3175 Eur
iki 2022-04-3075 Eur
iki 2022-05-3175 Eur

4.9.1. Sritis – pažangumas:

 Pagrindinė stipendijaPapildoma stipendija
iki 2021-09-30150 Eur75 Eur
iki 2021-10-31150 Eur75 Eur
iki 2021-11-30150 Eur75 Eur
iki 2021-12-31150 Eur75 Eur
iki 2022-01-31150 Eur75 Eur
iki 2022-02-28150 Eur75 Eur
iki 2022-03-31150 Eur75 Eur
iki 2022-04-30150 Eur75 Eur
iki 2022-05-31150 Eur75 Eur

4.1. Neatsiradus kurios nors Nuostatų 2.4. punkte nurodytos srities ar sričių laimėtojams, Konkurso organizatorius turi teisę Stipendijos neskirti arba ją skirti kitiems Konkurso dalyviams.


4.2. Konkurso organizatorius įsipareigoja sumokėti visus mokesčius, susijusius su Stipendija, įstatymų nustatyta tvarka.


4.3 Stipendijos skiriamos 2021–2022 mokslo metams (2021 m. rugsėjo–gruodžio mėn., 2022 m. sausio–gegužės mėn.).


4.4 Stipendijos mokamos tik Konkurso organizatoriui ir Konkurso laimėtojui pasirašius susitarimą dėl Stipendijos skyrimo.

Pagalba