Pirkite ir laimėkite!
Atgal

ŽAIDIMO TAISYKLĖS

ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS IR PRIZŲ PLATINTOJAS

Žaidimas „Pirk du Activia geriamuosius jogurtus ir kiekvieną savaitę laimėk elektrinį paspirtuką“ (toliau tekste – „ Žaidimas“) yra organizuojama (toliau tekste – „Organizatorius“) UAB „Partizanas“, įmonės kodas 300065271, juridinis adresas: Kauno g. 16-303, LT-03212 Vilnius; 

Gamintojas (toliau tekste – „Koordinatorius“) – SIA „Danone”, įmonės kodas 40003379213, juridinis adresas: Gustava Zemgala Gatve 74, Ryga, LV-1039, Latvija.
ŽAIDIMO RENGIMO VIETA IR TRUKMĖ

2.1. Registracijos laikotarpis: nuo 2019 m.  Liepos 22 d. iki 2019 m. Rugsėjo 1 d.

Žaidimas rengiamas parduotuvėse, esančiose Lietuvos teritorijoje, kuriose yra parduodama Žaidimo produkcija.

Iš viso Žaidime galima laimėti 6 (šešis) elektrinius paspirtukus Denver SCO-80100.

Žemiau išvardintomis dienomis, kiekvieno žaidimo metu, bus galima laimėti 1 (vieną) elektrinį paspirtuką: liepos 29 d.; rugpjūčio 5 d.; rugpjūčio 12 d.; rugpjūčio 19 d.; rugpjūčio 26 d.; rugsėjo 2 d. 10:00 val. 
ŽAIDIMO DALYVIAI

3. Žaidime gali dalyvauti visi fiziniai asmenys (asmenys iki 18 metų gali dalyvauti Žaidime ir atsiimti prizus tik su raštišku tėvų/globėjų sutikimu arba jiems dalyvaujant), kurie Žaidimo metu įsigijo mažiausiai 2 (du) Žaidime dalyvaujančius Danone Activia geriamuosius jogurtus vieno pirkimo metu ir juos užregistravo Žaidimo taisyklėse nurodytu būdu. 

3. Žaidime negali dalyvauti SIA „Danone“ ir UAB „Partizanas“ darbuotojai bei šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, anūkai, broliai, seserys, tėvai, seneliai). 
ŽAIDIMO PRIZŲ FONDAS

4.1. Iš viso Žaidime galima laimėti 6 (šešis) prizus:

4.2. Bendra Žaidimo prizų vertė yra 1441,82 EUR (tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt vienas euras ir 82 ct. 

4.3  Vieno prizo vertė: elektrinis paspirtukas SCO-80100 už 240, 47 eur – 240,47 eur. (du šimtai keturiasdešimt eurų ir 47 ct.) 
5.     DALYVAVIMO SĄLYGOS IR ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti Žaidimo prizą, sutinka su aukščiau pateiktame 3 punkte įvardintomis sąlygomis, be to, Žaidimo (vykstančio nuo 2019 m.  Liepos 22 d. iki 2019 m. Rugsėjo 2 d.) metu turi įsigyti mažiausiai 2 (du) Žaidime dalyvaujančius Danone Activia geriamuosius jogurtus vieno pirkimo metu parduotuvėse, esančiose Lietuvos teritorijoje, ir užsiregistruoti Žaidimo taisyklėse nurodytu būdu.

Asmenys, įsigiję mažiausiai 2 (du) Žaidime dalyvaujančius Danone Activia produktus, turi užregistruoti pirkimo kvitą / sąsk. faktūros numerį tinklalapyje www.activia.lt ir nurodyti žemiau pateiktą informaciją:

Vardą;

Pavardę;

Amžių;

Kvito/sąsk. faktūros numerį;

Telefono numerį;

Miestą.

Po to, kai Žaidime dalyvauti norintis asmuo užpildo visą registracijai reikalingą informaciją, jis / ji turi pažymėti langelį, nurodantį, kad asmuo perskaitė ir sutinka su Žaidimo taisyklėmis ir sąlygomis.

Užsiregistruodamas dalyvis prisiima visą atsakomybę dėl registracijos formoje įvestų duomenų teisingumo ir tikslumo.

Neteisingi arba neišsamūs duomenys bus laikomi netinkamais ir nebus apdorojami, o tokius duomenis pateikęs asmuo bus pašalintas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.

Dalyviai gali registruotis Žaidime neribotą kartų skaičių, kiekvieną kartą įsigydami mažiausiai 2 (du) Žaidime dalyvaujančius Danone Activia geriamuosius jogurtus vieno pirkimo metu ir užregistruodami naują, unikalų pirkimo kvito / sąsk. faktūros numerį, tokiu būdu padidinama galimybė laimėti. 

Žaidime dalyvaus visi užregistruoti unikalūs pirkimo kvitų / sąsk. faktūros numeriai. Pasikartojantys pirkimo kvitų / sąsk. faktūros numeriai bus pašalinami iš Žaidimo ir joje nedalyvaus. 

Pirkimo kvitus/sąsk. faktūros numerius būtina saugoti iki Žaidimo pabaigos ir pateikti Žaidimo organizatoriams.

Pirkimo kvito / sąsk. faktūros numeris turi būti aiškiai įskaitomas, be to, turi sutapti su nurodytu pirkimo kvito / sąsk. faktūros numeriu, pirkimo data bei įsigyto produkto pavadinimu.

Jeigu prizo laimėtojas nepateikia tapatybę patvirtinančių dokumentų bei šiose taisyklėse įvardintų pirkimą liudijančių dokumentų arba minėtuose dokumentuose nurodyta informacija nesutampa su registracijos metu nurodytais duomenimis, prizas nėra išduodamas.

Apie dalyvius renkami asmens duomenys (vardas pavardė, amžius, kvito / sąsk. faktūros numeris, telefono numeris, miestas) bus renkami SIA „Danone“ ir perduodami šio Žaidimo Organizatoriui. SIA „Danone“ veikia kaip dalyvių asmens duomenų valdytojas. Vienintelis šių duomenų apdorojimo tikslas yra nustatyti, paskelbti, susisiekti ir pristatyti prizus nugalėtojams. Visa asmeninė informacija yra laikoma konfidencialia. Dalyvių pateikta su Žaidimu susijusi informacija, įskaitant asmens duomenis, yra apdorojama remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu bei teisėtu SIA „Danone“ interesu. Šis teisėtas interesas skirtas prekės ženklo pripažinimo stiprinimui. Šio Žaidimo metu surinkti asmens duomenys nebus perduodami jokiam kitam vietos ar užsienio subjektui (išskyrus Organizatorių), nebent įstatymas reikalauja kitaip.

Prašome atkreipti dėmesį, kad Žaidimo dalyviai, kaip duomenų subjektai, gali turėti kai kurias arba visas žemiau išvardintas teises, susijusias su mūsų apdorojama informacija:

Pareikalauti, kad mes jums suteiktume prieigą prie informacijos;

Pareikalauti, kad informacija būtų ištaisyta, atnaujinta arba ištrinta;

Pareikalauti, kad esant tam tikroms aplinkybėms, mes apribotume informacijos naudojimą;

Esant tam tikroms aplinkybėms, prieštarauti informacijos naudojimui;

Atšaukti savo sutikimą, leidžiantį mums naudoti informaciją;

Esant tam tikroms aplinkybėms, perkelti duomenis;

Atšaukti pasirinkimą, leidžiantį mums naudoti informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais.
Duomenys saugomi Žaidimo metu ir 6 mėnesius po Žaidimo pabaigos.
LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

Iš visų užregistruotų ir Žaidimo taisykles atitinkančių pirkimų, per 2 punkte nurodytą terminą atsitiktine tvarka bus nustatomi Žaidimo laimėtojai.

Prizų laimėtojų vardai (tokiu atveju, jei asmuo nesutiko viešinti kitų duomenų) bus paskelbti tinklalapyje www.activia.lt per 3 dienas po kiekvieno prizų lošimo. Kiti asmens duomenys (pavardė, kvito / sąsk. faktūros numeris) bus skelbiami tik tokiu atveju, jei registracijos šio Žaidimo metu asmuo sutiko viešinti asmens duomenis. Visa informacija bus skelbiama viešai iki 2019 m. rugsėjo 2 d.
PRIZO ATSIĖMIMAS

 Su laimėtoju bus asmeniškai susisiekiama registracijos metu nurodytu telefono numeriu arba elektroniniu paštu.

 Norėdami atsiimti prizą, laimėtojai turės atsiųsti nugalėjusio pirkimo kvito / sąsk. faktūros kopiją elektroniniu paštu info@partizanas.lt iki 2019 m. Rugsėjo 3 d)., kitu atveju, prizas laimėtojui nebus išduodamas. Informacija telefonu: +370 5233 5527

 Jeigu Žaidimo laimėtojas yra nepilnametis, už jį / ją nurodytą informaciją turi pateikti vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat turi būti pateikiami tapatybę ir/arba globą patvirtinantys dokumentai.

 Prizų atsiėmimo būdai bus aptariami atskirai.

 Atsiimdami prizą laimėtojai patvirtina, kad neturi jokių nusiskundimų dėl Žaidimo prizo ir atsisako teisės pareikšti skundą Žaidimo organizatoriui ar kitoms instancijoms.

 Prizas į pinigus ar į kitus prizus nekeičiamas.

 Laimėtojai, nepateikę aukščiau nurodytame 7 punkte įvardintų dokumentų iki nustatyto termino pabaigos, praranda teisę į laimėtą prizą ir jis lieka SIA „Danone“ nuosavybe.

 Organizatorius arba Koordinatorius nėra atsakingi už dalyvio pašalinimą iš Žaidimo ir atsisakymą išduoti jam prizą, jeigu Žaidimo dalyvis nesilaiko šių taisyklių, pateikia neteisingus arba neišsamius duomenis arba, jeigu neįmanoma susisiekti su prizo laimėtoju dėl nuo Žaidimo organizatoriaus valios nepriklausančių aplinkybių.

SIA „Danone“ ATSAKOMYBĖ

SIA „Danone“ nėra atsakingas už prizų skyrimą, jeigu dalyvis registracijai skirtu laiku neužpildo registracijos formos teisingai.

SIA „Danone“ nėra atsakingas už interneto ryšio trikdžius. Tokiu atveju, jei Žaidimo vykdymą nutraukia techniniai gedimai, SIA „Danone“ arba Koordinatorius privalo dėti visas įmanomas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti kiek įmanoma greičiau.

Force majeure atveju SIA „Danone“ turi teisę vienašališkai nutraukti Žaidimą ir prizų išdavimą.

ŽAIDIMO DALYVIŲ IŠLAIDOS

Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti mažiausiai 2 (du) Žaidime dalyvaujančius Danone Activia geriamuosius jogurtus vieno pirkimo metu parduotuvėse, esančiose Lietuvos teritorijoje.

Registracija yra nemokama.

Visi su prizų laimėjimais susiję mokesčiai yra apmokami Žaidimo Koordinatoriaus.

PAREIŠKIMAI IR SKUNDAI

Šiame dokumente nurodytos Žaidimo taisyklės yra galutinės ir vienodos visiems Žaidimo dalyviams.

Žaidimo dalyviai turi teisę pareikšti skundus, susijusius su Žaidimo vykdymu, iki 2019 m. Rugsėjo 2 d., pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Partizanas”  Kauno g. 16-303, LT-03212 Vilnius arba skambindami telefono numeriu +370 5233 5527

Visi skundai bus sprendžiami remiantis protingumo principu bei Lietuvos Respublikos įstatymais.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma informacija suteikiama telefono numeriu +370 5233 5527 arba elektroniniu paštu info@partizanas.lt

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMOS dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas TAX-FREE paslauga Pinigų išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau
Naujienlaiškis
Užsiregistruodami gauti MAXIMOS siunčiamą naujienlaiškį sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Sužinokite daugiau Privatumo politikoje.