Pirkite ir laimėkite!
Atgal

TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Biovela pirkėjų Žaidimas, toliau – Akcija, vykstanti nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki 2020 m. liepos 6 d. Akciją padeda vykdyti UAB „Multiplex”, Upės g. 5, Vilnius, įmonės registracijos numeris 22885163 (toliau – Organizatorius), BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB užsakymu, įmonės kodas: 284268020, adresas: Pramonės g. 4, LT-28216, Utena (toliau – Užsakovas).
2. Akcijos vykdymo tvarką nustato Užsakovas pagal šias Akcijos taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi Akcijoje dalyvaujantys asmenys.
AKCIJOS VIETA, PRODUKTAI, TRUKMĖ
3. Akcija prasideda 2020 m. gegužės 1 d., baigiasi – 2020 m. liepos 6 d.
4. Laikotarpis, kuriuo galima pirkti Akcijos prekes, prasideda 2020 m. gegužės 1 d. Registracijos Akcijoje prasideda 2020 m. gegužės 1 d. 00.01 val. ir baigiasi 2020 m. liepos 6 d. 23.59 val.
5. Informacija apie Akciją ir Taisykles skelbiama interneto svetainėje www.laimekbiovela.lt.
6. Akcija rengiama visose Lietuvoje esančiose parduotuvėse, parduodančiose „Biovela“ prekės ženklo produkciją.
7. Akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašas pateikiamas Priede nr.1 (žr.taisyklių pabaigoje).
8. Akcijos prekių, kurias įsigyjant galima dalyvauti Akcijoje, skaičius nebus ribojamas.
9. Akcijos prekėmis gali būti prekiaujama ir prieš bei po šių Taisyklių 3 punkte nurodyto laikotarpio, bet jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.
PRIZŲ FONDAS
8. Prizų fondas, toliau – prizai:
8.1 Didysis prizas – TONA MĖSOS METAMS yra Biovela produktų rinkinys, kurio svoris siekia 1000 kg – prizų fonde yra 1 vnt.  Laimėtojas galės pasiimti visą prizą sau arba pasidalinti juo su ne daugiau nei 4 draugais, artimaisiais ar šeimos nariais. Visi jie 2 kartus per mėnesį gaus mėsos rinkinius į namus. Juose bus mėsos Biovela gaminių rinkinys.
8.2 Momentiniai prizai:
8.2.1 „Kamado Bono Picnic“ griliai – prizų fonde yra 100 vnt.
8.2.2. Biovela produktų rinkiniai – prizų fonde yra 500 vnt. Biovela produktų rinkinį sudaro trys griliui skirti produktai: Kaukazo Jautienos šašlykas; Vištienos peteliai Jamaikos JERK marinate; Šviežios KLASIKINĖS dešrelės „Be jokio apvalkalo“.
9. Visi su prizais susiję mokesčiai bus mokami žaidimo Užsakovo.
AKCIJOS DALYVIAI
10. Akcijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys. Akcijoje gali registruotis visi 14 metų sulaukę asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Nepilnamečius asmenis iki 14 metų gali registruoti jų teisėti atstovai savo, t. y. teisėto atstovo, vardu. Nepilnamečiai gali dalyvauti Akcijoje tik gavę savo teisėtų atstovų sutikimą. Jei Akcijoje dalyvauja nepilnametis, laikoma, kad jo teisėti atstovai susipažino su Taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.
11. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Biovela Group“ ir jai priklausančių įmonių, UAB „Multiplex“ darbuotojai ir jų šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys, tėvai ir seneliai) – Akcijos laimėtojai (toliau – prizų laimėtojai) tai patvirtina prizo atsiėmimo metu pasirašydami priėmimo-perdavimo aktą. Konstatavus, kad išvardytų įmonių darbuotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Akcijoje ir tapo prizo laimėtoju, prizas jam nebūtų įteikiamas.
DALYVAVIMO AKCIJOJE SĄLYGOS
12. Akcijoje norintis dalyvauti asmuo Akcijos laikotarpiu (nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki 2020 m. liepos 6 d.) turi pirkti bent vieną Akcijos prekę, kurios pakuotė / etiketė yra pažymėta specialia Žaidimo informacija (prekių sąrašas pateiktas 1 priede) bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir produkto pakuotės viduje arba po produkto etikete rastą Žaidimo kodą užregistruoti internetiniame puslapyje www.laimekbiovela.lt, užpildant registracijos formą.
12.1 Registracijos formoje nurodomas vardas, Žaidimo kodas, pirkėjo telefono numeris ir el. pašto adresas.
12.2 Tas pats Žaidimo kodas gali būti registruojamas tik vieną kartą.
12.3 Tuo pačiu el.pašto adresu per vieną dieną galima registruoti ne daugiau nei 5 skirtingų žaidimų kodų.
12.4 Vienas dalyvis gali laimėti tik vieną 8.2.1 nurodytą prizą ir ne daugiau kaip tris 8.2.2 punkte nurodytus prizus.
12.5 Nepavykus registracijai, Akcijos dalyvis apie tai informuojamas monitoriuje pasirodančiu pranešimu ir gali taisyti duomenis ar bandyti registruotis tol, kol pavyks prisiregistruoti; priešingu atveju Akcijos dalyvis neregistruojamas dalyvavimui Akcijoje.
12.6 Jei registracijos metu sistema rodo, kad jūsų Žaidimo kodas jau užregistruotas, išsaugokite produkto pakuotę, ant kurios būtų matomas kodas, nufotografuokite ją ir atsiųskite nuotrauką į zaidimai@mpagency.eu. Per 24 val. su jumis susisieks Žaidimo organizatoriai ir išspręs registracijos problemą.
12.7 Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Akcijoje pagal šių Taisyklių 11 punkto reikalavimus, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, tai pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos joje dalyvaujantį asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos Taisykles bei sąlygas.
13. Akcijos dalyvių pateikta informacija ir asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos bei Europos sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų reikalavimus ir kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
14. Dalyvaudami Akcijoje, dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Akcijos Organizatorius, Užsakovas ir jų paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Akcijos organizavimo tikslais, siekdami nustatyti prizų laimėtojus, juos paskelbti svetainėje www.laimekbiovela.lt ir įteikti prizus. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Akcijos įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą.
a) Pateikdamas registraciją ar registruodamasis Akcijoje, dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą Akcijos laikotarpį ir vienerius metus po Akcijos laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. Duomenys, esantys prizų priėmimo perdavimo aktuose, saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.
b) Visiems dalyviams šiomis Taisyklėmis yra pateikiama tokio pobūdžio informacija:
„Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi įmonės UAB „Multiplex”, Upės g.  5, Vilnius, įmonės registracijos numeris 22885163, ir įmonės UAB „Biovela“, įmonės kodas: 284268020, adresas: Pramonės g. 4, LT-28216, Utena (toliau kiekvienas atskirai ir kartu – „Asmens duomenų tvarkytojas“), laikantis Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymuose nustatytų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos ir/ar Europos sąjungos įstatymai.
Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, el. pašto adresas) yra pateikiami laisva valia ir gali būti panaudoti tik Akcijos organizavimo tikslais. Jūsų vardas, pavardė bus skelbiami internetinėje svetainėje www.laimekbiovela.lt Taisyklių 19 punkte įvardintą terminą, jeigu Jūs būsite išrinktas Akcijos laimėtoju.
Jūs turite šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Akcijos žaidime.
Informaciją apie asmens duomenis suteikia Akcijos Organizatorius, kuris reikalingą informaciją gauna iš Asmens duomenų tvarkytojo. Privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus asmens tapatybę, taip pat el. paštu zaidimai@mpagency.eu.
c) Akcijos dalyvis gali bet kada kreiptis į Akcijos Organizatorių el. paštu zaidimai@mpagency.eu, prašydamas panaikinti jo registracijos Akcijoje duomenis, Akcijos Organizatorius įsipareigoja susisiekti su Asmens duomenų tvarkytoju ir sutvarkyti visus su duomenų panaikinimu susijusius klausimus. Asmens duomenų tvarkytojas per penkias darbo dienas įsipareigoja sunaikinti Akcijos dalyvio pateiktus duomenis. Tokiu atveju dalyvis netenka teisės dalyvauti Akcijoje, gauti prizą.
d) Asmens duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Asmens duomenų tvarkytojo darbuotojai ir/ar Akcijos Organizatoriaus darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Akcijos dalyvių asmens duomenis.
LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS
15. Akcijos dalyvis, suvedęs 12.1 punkte nurodytus duomenis, iš karto sužino, ar laimėjo 8.2 punkte nurodytus momentinius prizus – apie laimėjimą jis informuojamas monitoriuje pasirodančiu pranešimu. Laimėtojai renkami momentiniu būdu specialiai tam sukurta programa, kuri kintamu būdu generuoja laimėjimą, atsitiktine tvarka parinkdama vieną iš prizų fonde esančių/likusių prizų.
16. Laimėjus 8.2 punkte nurodytą prizą, papildomai prašoma užpildyti prizo pristatymo duomenis: įvesti pavardę bei gyvenamos vietos adresą.
17. Prizo laimėjimas žaidimo dalyviui papildomai patvirtinamas žinute, kuri išsiunčiama laimėtojo registracijos metu nurodytu el. paštu bei telefono numeriu.
18. Nelaimėjus 8.2 punkte nurodytų prizų, dalyviui suteikiama galimybė dalyvauti tolimesniame žaidime ir laimėti 8.1 punkte nurodytą pagrindinį prizą, kurio laimėtojas burtų keliu bus renkamas 2020 m. liepos 7 dieną ir paskelbiamas svetainėje www.laimekbiovela.lt
19. Vieną kartą užregistruotas Žaidimo kodas žaidime dėl 8.1. punkte nurodyto prizo dalyvauja iki Akcijos pabaigos.
20. Prizų laimėtojų sąrašai viešai skelbiami www.laimekbiovela.lt svetainėje visą Akcijos laikotarpį ir vienerius metus po Akcijos laimėtojų paskelbimo.
PRIZŲ ATSIĖMIMAS
21. Prizus saugo Akcijos Užsakovo įgaliota šalis – Organizatorius UAB „Multiplex”, Upės g. 5, Vilnius, įmonės registracijos numeris 22885163. Prizai laimėtojams išduodami asmeniškai.
22. Dėl laimėtų prizų išdavimo Organizatorius per 7 darbo dienas po lošimo su prizų laimėtojais susisieks skambučiu.
22.1 Prizo laimėtojui prizas bus pristatomas pagal susitarimą su skambinusiu asmeniu suderintu laiku ir adresu, nurodytu registracijos metu.
22.2. „Kamado Bono Picnic“ grilis laimėtojui bus pristatomas per 3 savaites, skaičiuojant nuo prizo laimėjimo dienos.
22.3. Biovela produktų rinkiniai bus pristatomi per 1-3 savaites, skaičiuojant nuo prizo laimėjimo dienos.
23. Atsiimdamas prizą, prizo laimėtojas ar jo tinkamai įgaliotas asmuo privalo parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą, o jei prizą atsiima įgaliotinis – ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą) ar pateikti kitus dokumentus, kurie įrodytų asmens tapatybę.
23.1 „Kamado Bono Picnic“ grilio – laimėtojų bus prašoma pateikti asmens kodą tam, kad Užsakovas galėtų sumokėti su prizų susijusius mokesčius.
23.2 Prizo laimėtojui nepateikus šių Taisyklių 23 punkte nurodytų dokumentų ir arba informacijai nesutampant su prizą laimėjusios registracijos informacija, prizas neišduodamas.
24. Jei prizo – „Kamado Bono Picnic“ grilio – laimėtojas yra nepilnametis asmuo, laimėtojas prizą gali atsiimti kartu su teisėtu pilnamečiu atstovu, pateikus prizo laimėtojo atstovavimą pagrindžiančius dokumentus ir savo bei prizo laimėtojo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą ar kitus dokumentus, kurie įrodytų asmens tapatybę).
25. Didžiojo prizo – TONOS MĖSOS – laimėtojas galės pasiimti visą prizą sau arba pasidalinti juo su ne daugiau nei 4 draugais, artimaisiais ar šeimos nariais. Visi jie 2 kartus per mėnesį gaus mėsos rinkinius į namus. Juose bus mėsos Biovela gaminių rinkinys.
25.1 Jeigu didžiojo prizo laimėtojas 1000 kg dalinasi su dar 4 asmenimis, visi (5) jie du kartus per mėnesį gauna produktų rinkinį, kurį sudaro: Marinuoti mėsos gaminiai (šašlykai, šonkauliukai ir pan.) 2,4 kg; Šviežia kiaulienos sprandinė (vakuume po 1kg) 2 kg; Virta ir karštai rūkyta produkcija 2,18 kg; STIX Kabanossi užkandžiai 0,48 kg; All Natural paštetai 0,45 kg; Vytinti ir šaltai rūkyti gaminiai 0,82 kg. Bendras rinkinio svoris, vienam iš 5 gavėjų, 2 kartus per mėnesį: 8,33 kg.
25.2 Prizo sudėtis gali keistis pagal metų laiką ir sezoninį gaminių asortimentą.
25.3 Jeigu laimėtojas visą prizą pasilieka sau arba dalinasi su mažiau asmenų, bendras kiekvieno rinkinio svoris proporcingai didėja.
26. Prizai laimėtojams bus pristatomi iki 2020 m. liepos 31 , 17:00 val. Po 2020 m. liepos 20 d., 17:00 val., prizai nebepristatomi.
27. Jeigu Prizų laimėtojai prizų nepasiima iki 2020 m. liepos 31 , 17:00 val., jie praranda savo prizo laimėtojo statusą ir prizai be jokios kompensacijos tampa Akcijos Užsakovo nuosavybe.
28. Atsiimant prizus, prizų laimėtojai ir Akcijos Organizatorius, kuris yra įgaliota šalis, pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Gavę prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą, prizų laimėtojai negali reikšti Akcijos Užsakovui, Organizatoriui ar jo įgaliotai šaliai pretenzijų dėl prizo.
29. Akcijos Užsakovas ir Organizatorius neatsako už prizų laimėtojams galimus padarytus nuostolius, atsiradusius naudojantis prizu.
30. Laimėti prizai negali būti pakeisti jokiu kitu prizu, prizo vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.
31. Su prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, telefono pokalbių išlaidos, prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos.
32. Prizai, kurie nėra išduoti ar laimėtojai jų nepasiėmė pagal šias Taisykles, iš naujo nelošiami ir jų vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais ir Organizatorius juos grąžina Užsakovui.
33. Užsakovas ir Organizatorius neatsako už tai, jeigu Akcijos dalyviai nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų.
34. Organizatorius neatsako už Akcijos dalyvių pasitraukimą iš Akcijos, taip pat prizų neišdavimo atvejus, kai nesilaikoma šių Taisyklių arba kai Akcijos dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba jei su prizų laimėtojais nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus ir jo įgaliotos šalies.
35. Užsakovas ir/ar Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar sustabdyti Akciją ir neišduoti prizų tais atvejais, kai susidaro nenugalimos jėgos aplinkybės, arba dėl kitų priežasčių. Užsakovas ir/ar Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Akcijos sąlygas ir Taisykles. Apie Akcijos sustabdymą, Taisyklių keitimą Organizatorius privalo pranešti internetiniame puslapyje laimekbiovela.lt.
36. Visos pretenzijos dėl Akcijos organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai Akcijos Užsakovui BIOVELA-UTENOS MĖSA, UAB adresu Pramonės g. 4, LT-28216, Utena iki 2020 m. liepos 31 su nuoroda „Biovela žaidimas“. Skunde išdėstomos visos aplinkybės, jos pagrindžiamos, pridedami skundą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos.
37. Po 2020 m. liepos 31 pateikti skundai nenagrinėjami.
38. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia atsakymus per 20 (dvidešimt) dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Užsakovas pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus. Jei pareiškėjas yra nepatenkintas atsakymu, jis gali ginti savo teises ir teisėtus interesus įstatymo nustatyta tvarka.
39. Užsakovo, Organizatoriaus ir Akcijos dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Taisyklėse.
40. Organizatorius įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija apie Akciją yra tik informacinio pobūdžio.
41. Visą informaciją apie Akciją galite rasti laimekbiovela.lt arba rašydami zaidimai@mpagency.eu.
PRIEDAS NR. 1
Akcijoje dalyvaujančių prekių sąrašas
 
EAN KODAS  PRODUKTO PAVADINIMAS
4770081166235 Kiaulienos sprandinės šašlykas KAUKAZO
4770081173530 Kiaulienos sprandinės šašlykas KAUKAZO
4770081166709 Kiaulienos sprandinės šašlykas KAUKAZO
2535668 Kiaulienos sprandinės šašlykas KAUKAZO
4770081171932 Jautienos nugarinės šašlykas
4770081173226 Jautienos nugarinės šašlykas KAUKAZO
4770081173547 Jautienos nugarinės šašlykas KAUKAZO
4770118413288 Marinuotas kiaulienos šašlykas
4770081166679 Marinuotas kiaulienos šašlykas
4770118412649 Kiaulienos sprandinės šašlykas su mineraliniu vandeniu VYTAUTAS
4770081173554 Kiaulienos sprandinės šašlykas su mineraliniu vandeniu VYTAUTAS
4770081173264 Kiaulienos sprandinės šašlykas su nealkoholiniu alumi UTENOS
4770081173585 Kiaulienos sprandinės šašlykas su nealkoholiniu alumi UTENOS
4770081173219 Kiaulienos sprandinės šašlykas su nealkoholiniu vynu VORUTA
4770081173578 Kiaulienos sprandinės šašlykas su nealkoholiniu vynu VORUTA
4770081173233 Kiaulienos sprandinės šašlykas su kava MERRILD
4770081173561 Kiaulienos sprandinės šašlykas su kava MERRILD
4770081173240 Kiaulienos sprandinės šašlykas su kefyru ROKIŠKIO NAMINIS
4770081173592 Kiaulienos sprandinės šašlykas su kefyru ROKIŠKIO NAMINIS
4770081173370  Vištienos kepsneliai apelsinų ir cinamono marinate KOR KOR
4770081173639  Vištienos kepsneliai apelsinų ir cinamono marinate KOR KOR
4770081173349  Vištienos peteliai BBQ ir vyšnių marinate KOR KOR
4770081173608  Vištienos peteliai BBQ ir vyšnių marinate KOR KOR
4770081173363  Vištienos kepsneliai juodųjų serbentų ir mėtų marinate KOR KOR
4770081173622  Vištienos kepsneliai juodųjų serbentų ir mėtų marinate KOR KOR
4770081173356  Vištienos peteliai se JERK prieskoniais KOR KOR
4770081173615  Vištienos peteliai se JERK prieskoniais KOR KOR
23566324 Marinuoti vištienos sparneliai
24118911 Marinuoti vištienos sparneliai
4770081173288 Šviežios kiaulienosklasikinės kiaulienos dešrelės BE JOKIO APVALKALO
4770081173295 Šviežios jautienos dešrelės su pomidorais ir svogūnais BE JOKIO APVALKALO
4770081173646 Šviežios jautienos dešrelės su pomidorais ir svogūnais BE JOKIO APVALKALO
4770081173301 Šviežios kiaulienos dešrelės su žaliąja citrina ir aitriąja paprika BE JOKIO APVALKALO
4770081173653 Šviežios kiaulienos dešrelės su žaliąja citrina ir aitriąja paprika BE JOKIO APVALKALO
  Šviežios kiaulienos dešrelės su krienais ir garstyčiomis BE JOKIO APVALKALO
4770081173325 Šviežios kiaulienos dešrelės su daržovėmis BE JOKIO APVALKALO
4770081173332 Šviežios jautienos ir kiaulienos dešrelės BE JOKIO APVALKALO
4770081173738 Kepamosios karštai rūkytos dešrelės ČILI
4770081173714 Kepamosios karštai rūkytos dešrelės BRATWURST
4770081173752 Kepamosios virtos dešrelės WEISSWURST
4770081173721 Kepamosios karštai rūkytos dešrelės MANGO WASABI
4770081173745 Kepamosios virtos dešrelės su saulėje džiovintais pomidorais
23563545 Lėtai virti kiaulienos šonkauliai “XXL” su BBQ padažu
23575972 Lėtai virti kiaulienos šonkauliai su BBQ padažu
23026362 Lėtai virta tailandietiška kiaulienos šoninė
 4770081171987 Lėtai virta plėšoma meksikietiška kiauliena
23026971 Lėtai virta plėšoma meksikietiška jautiena
4770118410263 Jautienos maltiniai PREMIUM (šaldyti)
4770118411642 Jautienos maltiniai ORIGINAL (šaldyti)
4770081172007 Šviežios jautienos maltiniai
4770118413080 Brandintos jautienos nugarinės ir išpjovos kepsnys su kaulu T-BONE
4770118413097 Brandintos jautienos antrekoto kepsnys su kaulu PRIME RIB
4770118413059 Brandintos jautienos išpjovos medalionai FILET MIGNON
4770118413066 Brandintos jautienos nugarinės kepsnys be kaulo NEW YORK
4770118413073 Brandintos jautienos antrekoto kepsnys be kaulo RIB EYE