Pirkite ir laimėkite!
Atgal

TAISYKLĖS

1. „#laisvėskoniui su Radler“ reklaminė akcija yra pirkėjų žaidimas, toliau – Akcija, vykstanti nuo 2019 m. liepos 25 d. iki 2019 m. rugpjūčio 30d. Akciją vykdo Čygo – Kalkio tikroji ūkinė bendrija RINKUŠKIAI užsakymu, įmonės kodas: 254701430, Alyvų g. 8, LT-41180 Biržai (toliau – Organizatorius).
2. Akcijos vykdymo tvarką nustato Organizatorius pagal šias Akcijos taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi Akcijoje dalyvaujantys asmenys.
3. Akcija prasideda 2019 m. liepos 25 d., baigiasi – 2019 m. rugpjūčio 30 d.
3.1. Laikotarpis, kuriuo galima pirkti Akcijos prekes, prasideda 2019 m. liepos 25 d. Registracijos Akcijoje prasideda 2019 m. liepos 25 d. 00.01 val. ir baigiasi 2019 m. rugpjūčio 30 d. 23.59 val. Pagal šių Taisyklių 12 punktą prieš arba po šio laikotarpio atlikta registracija laikoma negaliojančia ir prizų lošimuose nedalyvauja.
3.2. Informacija apie Akciją ir Taisykles skelbiama interneto svetainėje www.zaidimas.rinkuskiai.lt
4. Akcija rengiama visose Lietuvoje esančiose parduotuvėse, parduodančiose „Radler“ prekės ženklo produkciją. Akcijoje dalyvauja tik čekiai, kuriuose aiškiai matoma pirkimo data ir čekio numeris.
5. Akcijos prekės:
EAN KODAS         PREKĖS PAVADINIMAS
4470296229299                Rinkuškiai RADLER CUCUMBER NEALKOHOLINIS
4470296229305                Rinkuškiai RADLER GRAPE NEALKOHOLINIS
Visi su prizais susiję mokesčiai bus mokami žaidimo Organizatoriaus.
6. Akcijos prekių, kurias įsigyjant galima dalyvauti Akcijoje, skaičius nebus ribojamas.
7. Akcijos prekėmis gali būti prekiaujama ir prieš bei po šių Taisyklių 3.1 punkte nurodyto laikotarpio, bet jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.
8. Prizų fondas, toliau – prizai:
PRIZAS   SKAIČIUS
Dviračiai              x3
Rinkuškių „Radler“ produktų rinkinys 24 skardinės             x40
Garso kolonėlės JBL        x20
9. Akcijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys. Akcijoje gali registruotis visi 18 metų sulaukę asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje.
10. Akcijoje negali dalyvauti Čygo – Kalkio tikroji ūkinė bendrija RINKUŠKIAI darbuotojai ir jų šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys, tėvai ir seneliai) – Akcijos laimėtojai (toliau – prizų laimėtojai) tai patvirtina prizo atsiėmimo metu pasirašydami priėmimo-perdavimo aktą. Konstatavus, kad išvardytų įmonių darbuotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Akcijoje ir tapo prizo laimėtoju, prizas jam nebūtų įteikiamas.
11. Registracijos į Akciją laikotarpiu, t. y. nuo 2019 m. liepos 25 d. iki 2019 m. rugpjūčio 30 d., joje norintys dalyvauti asmenys turi nusipirkti bent vieną bet kurią Akcijos prekę pagal šių Taisyklių 5 punktą bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, periodu nuo 2019 m. liepos 25 d. iki 2019 m. rugpjūčio 30 d., išsaugoti registruojamą pirkimo čekį, kuris bus laikomas Akcijos prekių pirkimo liudijimu, ir nuo 2019 m. liepos 25 d. 00.01 val. iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. 23:59 val. pirkimo čekio numerį užregistruoti www.zaidimas.rinkuskiai.lt užpildant registracijos formą. Tuo pačiu vardu per vieną dieną galima registruoti ne daugiau nei 5 skirtingus pirkimo čekius. Akcijoje užregistruotą pirkimo čekį būtina saugoti iki prizų atsiėmimo.
Registracijos formoje nurodomas vardas, pavardė, pirkimo čekio numeris, pirkėjo telefono numeris, el. pašto adresas. Registracija www.zaidimas.rinkuskiai.lt yra nemokama.
Sėkmingai prisiregistravus www.zaidimas.rinkuskiai.lt, monitoriuje pasirodo tai patvirtinantis pranešimas. Nepavykus registracijai, Akcijos dalyvis apie tai informuojamas monitoriuje pasirodančiu pranešimu ir gali taisyti duomenis ar bandyti registruotis tol, kol pavyks prisiregistruoti; priešingu atveju Akcijos dalyvis neregistruojamas dalyvavimui Akcijoje.
11.1. Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Akcijoje pagal šių Taisyklių 11 punkto reikalavimus, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, taip pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos joje dalyvaujantį asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos Taisykles bei sąlygas.
12. Vienas Akcijos dalyvis (vienas telefono numeris) gali registruoti keletą pirkimų čekių atlikus skirtingus pirkimus, tačiau vieno lošimo metu gali laimėti tik vieną prizą.
13. Vienas Akcijos dalyvis, įsigijęs naują Akcijos prekę su nauju pirkimo čekiu, gali registruoti iš to paties telefono numerio.
14. Vienas pirkimo čekis visos Akcijos metu gali laimėti tik vieną prizą, vieną pirkimo čekį visos Akcijos metu galima registruoti tik vieną kartą.
15. Bus vykdomas 1 lošimas pagal numatytą grafiką:
PRIZAI   PRIZŲ TRAUKIMO DATA INFORMACIJA APIE REGISTRACIJAS, KURIOS DALYVAUJA PRIZŲ TRAUKIME
Dviračiai              Pasibaigus akcijai. Paskutinio lošimo metu (rugsėjo 2 d.)  Visos registracijos atliktos (nuo 2019 liepos 25 d. 00:00 val. iki rugpjūčio 30 d. 23:59 val.).
JBL kolonėlės      Pasibaigus akcijai. Paskutinio lošimo metu (rugsėjo 2 d.)  Visos registracijos atliktos (nuo 2019 liepos 25 d. 00:00 val. iki rugpjūčio 30 d. 23:59 val.).
Rinkuškių „Radler“ produktų rinkinys       Pasibaigus akcijai. Paskutinio lošimo metu (rugsėjo 2 d.)          Visos registracijos atliktos (nuo 2019 liepos 25 d. 00:00 val. iki rugpjūčio 30 d. 23:59 val.).
16. Rinkuškių „Radler“ produktų rinkinį sudaro:
12 vnt. Rinkuškiai RADLER CUCUMBER NEALKOHOLINIS, 0,5 l.
12 vnt. Rinkuškiai RADLER GRAPE NEALKOHOLINIS, 0,5 l.
17. Akcijos dalyvių registracija ir lošimas vyksta Organizatoriaus patalpose: Alyvų g. 8, LT-41180 Biržai, įmonės registracijos numeris 254701430. Lošimai vykdomi naudojantis atsitiktinės atrankos laimėtojų nustatymu.
18. Akcijos dalyvių pateikta informacija ir asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų reikalavimus ir kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
19. Dalyvaudami Akcijoje dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Akcijos Organizatorius ir jo paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Akcijos organizavimo tikslais, siekdami nustatyti prizų laimėtojus, juos paskelbti svetainėje www.zaidimas.rinkuskiai.lt ir įteikti prizus. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Akcijos įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą.
a) Pateikdamas registraciją ar registruodamasis Akcijoje, dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą Akcijos laikotarpį ir 2 mėnesius po Akcijos laimėtojų paskelbimo. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami. Duomenys, esantys prizų priėmimo perdavimo aktuose, saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.
b) Visiems dalyviams šiomis Taisyklėmis yra pateikiama tokio pobūdžio informacija:
„Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi įmonės UAB Čygo – Kalkio tikroji ūkinė bendrija RINKUŠKIAI įmonės kodas: 254701430, Alyvų g. 8, LT-41180 Biržai (toliau kiekvienas atskirai ir kartu – „Asmens duomenų valdytojas“), laikantis Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymuose nustatytų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos ir/ar Europos Sąjungos įstatymai.
Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas) yra pateikiami laisva valia ir gali būti panaudoti tik Akcijos organizavimo tikslais. Jūsų vardas, pavardė bus skelbiami internetinėje svetainėje www.zaidimas.rinkuskiai.lt Taisyklių 15 punkte išvardintomis dienomis, jeigu Jūs būsite išrinktas Akcijos laimėtoju.
Jūs turite šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Akcijos žaidime.
Informaciją apie asmens duomenis suteikia Akcijos Organizatorius, kuris reikalingą informaciją gauna iš Asmens duomenų tvarkytojo. Privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus asmens tapatybę, taip pat el. paštu zaidimas@rinkuskiai.lt arba atvykus į Organizatoriaus buveinę.
c) Akcijos dalyvis gali bet kada kreiptis į Akcijos Organizatorių el. paštu zaidimas@rinkuskiai.lt arba atvykti į Organizatoriaus buveinę, prašydamas panaikinti jo registracijos Akcijoje duomenis, Akcijos Organizatorius įsipareigoja susisiekti su Asmens duomenų tvarkytoju ir sutvarkyti visus su duomenų panaikinimu susijusius klausimus. Asmens duomenų valdytojas per penkias darbo dienas įsipareigoja sunaikinti Akcijos dalyvio pateiktus duomenis. Tokiu atveju dalyvis netenka teisės dalyvauti Akcijoje, gauti prizą.
d) Asmens duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Visi Asmens duomenų tvarkytojo darbuotojai ir/ar Akcijos Organizatoriaus darbuotojai bei jo atstovai įsipareigoja saugoti Akcijos dalyvių asmens duomenis.
20. Kiekvieno lošimo laimėtojų vardai ir pavardės bus paskelbti viešai www.zaidimas.rinkuskiai.lt rugsėjo 2 d. iki 23.59 val.
21. Laimėtojui apie laimėjimą papildomai pranešama el. paštu, telefono skambučiu ar trumpąja žinute.
22. Laimėtojų sąrašas bus skelbiamas www.zaidimas.rinkuskiai.lt 2019 m. rugsėjo 2 d.
23. Prizus saugo Akcijos Organizatorius. Prizai laimėtojams išduodami asmeniškai. Prizus laimėtojas gali atsiimti Organizatoriaus būstinėje arba jie siunčiami paštu per kurjerį, ir atiduodami laimėtojui pasirašius priėmimo-perdavimo aktą.
24. Dėl laimėtų prizų išdavimo Organizatorius per 3 darbo dienas po lošimo su prizų laimėtojais susisieks el. paštu, skambučiu arba trumpąja žinute Akcijoje registruotu telefono numeriu.
25. Atsiimdamas prizą iš Organizatoriaus, prekybos centro ar priimant iš kurjerio, prizo laimėtojas ar jo tinkamai įgaliotas asmuo privalo parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą, o jei prizą atsiima įgaliotinis – ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą) ar pateikti kitus dokumentus, kurie įrodytų asmens tapatybę, ir atiduoti Akcijos Organizatoriui loterijoje registruotą pirkimo čekį.
26. Prizo laimėtojui prizas bus pristatomas pagal susitarimą su skambinusiu asmeniu suderintu adresu.
a. Prizo laimėtojui nepateikus šių Taisyklių 25 punkte nurodytų dokumentų ir registruoto pirkimo čekio arba informacijai nesutampant su prizą laimėjusios registracijos informacija, prizas neišduodamas.
b. Jei Akcijoje registruotas ir lošime laimėjęs pirkimo čekio numeris nėra identiškas su atsiimant prizą pateiktu pirkimo čekio numeriu (t. y. tiksliai nesutampa skaičių ar simbolių derinys ir seka, pirkimo čekio numeryje nėra tų pačių simbolių, prie jų pridėti papildomi simboliai arba kai kurie simboliai pakeisti panašiais) ir Akcijos Organizatoriui kyla įtarimas dėl bandymo sukčiauti, Akcijos Organizatorius turi teisę prizo laimėtojui neišduoti.
27. Prizai laimėtojams bus pristatomi iki 2019 m. rugsėjo 30 d., 17:00 val. Po 2019 m. rugsėjo 30 d., d., 17:00 val., prizai nebepristatomi.
28. Jeigu Prizų laimėtojai prizų nepasiima iki 2019 m. rugsėjo 30 d., 17:00 val., jie praranda savo prizo laimėtojo statusą ir prizai be jokios kompensacijos tampa Akcijos Organizatoriaus nuosavybe.
29. Atsiimant prizus, prizų laimėtojai ir Akcijos Organizatorius, kuris yra įgaliota šalis, pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Gavę prizą ir pasirašę priėmimo-perdavimo aktą, prizų laimėtojai negali reikšti Akcijos Organizatoriui ar jo įgaliotai šaliai pretenzijų dėl prizo.
30. Akcijos Organizatorius neatsako už prizų laimėtojams galimus padarytus nuostolius, atsiradusius naudojantis prizu.
31. Laimėti prizai negali būti pakeisti jokiu kitu prizu, prizo vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.
32. Su prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, transporto, prizo pristatymo arba telefono pokalbių išlaidos, prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos. Su prizo laimėjimu susijusius gyventojų pajamų mokesčius sumoka Organizatorius.
33. Prizai, kurie nėra išduoti ar laimėtojai jų nepasiėmė pagal šias Taisykles, iš naujo nelošiami ir jų vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.
34. Organizatorius neatsako už tai, jeigu Akcijos dalyviai nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų.
35. Organizatorius neatsako už Akcijos dalyvių pasitraukimą iš Akcijos, taip pat prizų neišdavimo atvejus, kai nesilaikoma šių Taisyklių arba kai Akcijos dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba jei su prizų laimėtojais nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus ir jo įgaliotos šalies.
36. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar sustabdyti Akciją ir neišduoti prizų tais atvejais, kai susidaro nenugalimos jėgos aplinkybės, arba dėl kitų priežasčių. Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Akcijos sąlygas ir Taisykles. Apie Akcijos sustabdymą, Taisyklių keitimą Organizatorius privalo pranešti internetiniame puslapyje www.zaidimas. rinkuskiai.lt.
37. Visos pretenzijos dėl Akcijos organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai Akcijos Organizatoriui Čygo – Kalkio tikroji ūkinė bendrija RINKUŠKIAI, Alyvų g. 8, LT-41180 Biržai iki 2019 m. rugpjūčio 9 d. su nuoroda „#laisvėskoniui su Radler“. Skunde išdėstomos visos aplinkybės, jos pagrindžiamos, pridedami skundą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos.
38. Po 2019 m. rugpjūčio 9 d. pateikti skundai nenagrinėjami.
39. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia atsakymus per 20 (dvidešimt) dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Organizatorius pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus. Jei pareiškėjas yra nepatenkintas atsakymu, jis gali ginti savo teises ir teisėtus interesus įstatymo nustatyta tvarka.
40. Organizatoriaus ir Akcijos dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Taisyklėse.
41. Organizatorius įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija apie Akciją yra tik informacinio pobūdžio.
 

Mūsų paslaugosVisos paslaugos

MAXIMOS dovanų kortelės ir čekiai Paskolos Bilietai į renginius Elektroninis bilietas TAX-FREE paslauga Pinigų išgryninimo paslauga
Sąskaitų išrašymas
Patogus būdas gauti sąskaitas faktūras
Plačiau
Naujienlaiškis
Užsiregistruodami gauti MAXIMOS siunčiamą naujienlaiškį sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Sužinokite daugiau Privatumo politikoje.