Pirkite ir laimėkite!
Atgal

Žaidimo „Pirkite bet kuriuos 2 Kilig produktus ir laimėkite išmaniąją gertuvę Equa!“ rengimo sąlygos:
 
1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB „BIOK laboratorija“ , įmonės registracijos kodas 120536985, juridinis adresas Žarijų g. 2A, LT-02300, Vilnius, toliau tekste „Organizatorius“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus, su Žaidimu susijusius veiksmus vykdo koordinatorius UAB „Kombo grupė“, įmonės kodas 304738167, juridinis adresas: M. K. Paco g. 4, Vilnius LT-10309, toliau tekste – „Koordinatorius“.

2. ŽAIDIMO VIETA IR PERIODAS
2.1. Žaidimas vyksta nuo 2020 m. birželio 1 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2020 m. liepos 7 d. (paskutinė registracijos diena).
2.2. Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime.
2.3. Žaidimo vykdymo vietos yra visos parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama „Kilig“ produktais.

3. ŽAIDIMO DALYVIAI
3.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys (asmenys, jaunesni nei 18 metų, gali dalyvauti Žaidime ir laimėti prizą tik esant tėvų ir (arba) globėjų rašytiniam sutikimui arba dalyvaujant tėvams ir (arba) globėjams) ir Žaidimo laikotarpiu įsigiję bent du iš mažmeninėje prekyboje parduodamų bet kurių „Kilig“ produktų vienu pirkimu bei užsiregistravę Žaidimui šių taisyklių 5 punkte nurodytu būdu.
3.2. Žaidimo dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB „BIOK laboratorija“ ir UAB  „Kombo grupė“ darbuotojais bei jų šeimų nariais.

4. ŽAIDIMO PRIZŲ FONDAS
4.1. Žaidimo prizas – išmanioji gertuvė „Equa“ – 50 vnt. (1 vnt. vertė – 74 EUR).

5. DALYVAVIMO SĄLYGOS
5.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti Žaidimo prizą, privalo atitikti šių taisyklių 3 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu įsigyti bent du iš mažmeninėje prekyboje parduodamų bet kurių „Kilig“ produktų vienu pirkimu. 
5.2.        Asmenys, įsigiję bent du iš mažmeninėje prekyboje parduodamų bet kurių „Kilig“ produktų vienu pirkimu, turi interneto svetainėje www.kiligzaidimas.lt registruoti pirkinio kvito arba PVM sąskaitos-faktūros numerį ir nurodyti šiuos duomenis:
• vardą;
• pavardę;
• telefono nr.;
• el. pašto adresą;
• pirkinio kvito/PVM sąskaitos-faktūros nr.
5.3. Dalyvis, norintis dalyvauti Žaidime ir atitinkantis visas registracijos sąlygas, taip pat turi patvirtinti, jog yra perskaitęs ir sutinka su Žaidimo taisyklėmis.
5.4. Užsiregistravęs Žaidime šiose taisyklėse nurodytu būdu, Žaidimo dalyvis prisiima visą atsakomybę už informacijos teisingumą, tikslumą ir klaidas įvedant informaciją.
5.5. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.
5.6. Vienas dalyvis gali registruotis Žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigijęs bent du iš mažmeninėje prekyboje parduodamų bet kurių „Kilig“ produktų vienu pirkimu ir registruodamas naują unikalų pirkinio kvito ar PVM sąskaitos-faktūros numerį – tai padidina šansus laimėti.
5.7. Visi registruoti unikalūs pirkinio kvitų/PVM sąskaitų-faktūrų numeriai dalyvaus Žaidime. Pakartotinai registruojami pirkinio kvitų/PVM sąskaitų-faktūrų numeriai Žaidime nedalyvaus – jie bus panaikinti.
5.8. Pirkinio kvitą/PVM sąskaitą-faktūrą būtina išsaugoti iki Žaidimo pabaigos, pirkimą patvirtinantį dokumentą reikės pateikti atsiimant prizą.
5.9. Pirkinio kvite/PVM sąskaitoje-faktūroje turi aiškiai matytis dokumento numeris, kuris turi atitikti registruotą Žaidime dokumento numerį, pirkimo data, bent dviejų „Kilig“ produktų, įsigytų Žaidimo laikotarpiu, pavadinimai.
5.10. Jei prizo laimėtojas negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų asmens tapatybę ir pirkinį patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose pateikta informacija nesutampa su Žaidimo metu atlikta laimėjusia registracija, prizas nebus išduotas.
5.11. Registruodamasis dalyvis automatiškai išreiškia savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų naudojami Žaidimo tikslais (registracijų kaupimas, laimėtojų nustatymas, prizų išdavimas) ir suteikti Žaidimo Koordinatoriu bei Organizatoriui. Žaidimo dalyvių pateikta su dalyvavimu Žaidime susijusi informacija ir asmeniniai duomenys apibendrinami, apdorojami ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir norminių aktų reikalavimus dėl asmens duomenų apsaugos.

6. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS
6.1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktinumo principu, padedant kompiuterio programoms.
6.2. Viso Žaidimo metu bus įvykdyti 5 prizų lošimai – 2020 m. birželio 8, 15, 22, 29 ir liepos 8 d. Kiekvieno lošimo metu bus išrinkta po 10 laimėtojų, jiems atiteks 4 punkte įvardinti prizai.
6.3. Registracija einamajam prizo lošimui galioja iki prieš tai esančios dienos pabaigos:
• Užregistravus nuo 2020 m. birželio 1 d. 00:00:00 val. iki birželio 7 d. 23:59:59 val., dalyvio pirkinio kvitas dalyvauja 2020 m. birželio 8 d. lošime;
• Užregistravus nuo 2020 m. birželio 8 d. 00:00:00 val. iki birželio 14 d. 23:59:59 val., dalyvio pirkinio kvitas dalyvauja 2020 m. birželio 15 d. lošime;
• Užregistravus nuo 2020 m. birželio 15 d. 00:00:00 val. iki birželio 21 d. 23:59:59 val., dalyvio pirkinio kvitas dalyvauja 2020 m. birželio 22 d. lošime;
• Užregistravus nuo 2020 m. birželio 22 d. 00:00:00 val. iki birželio 28 d. 23:59:59 val., dalyvio pirkinio kvitas dalyvauja 2020 m. birželio 29 d. lošime;
• Užregistravus nuo 2020 m. birželio 29 d. 00:00:00 val. iki liepos 7 d. 23:59:59 val., dalyvio pirkinio kvitas dalyvauja 2020 m. liepos 8 d. lošime;
6.4. Lošimo nugalėtojai bus paskelbti per 3 (tris) darbo dienas po kiekvieno lošimo interneto svetainėje www.kiligzaidimas.lt. Pilnas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas iki 2020 m. liepos 10 d.

7. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
7.1. Su laimėtojais bus susisiekta asmeniškai per 3 darbo dienas po lošimo registracijos metu nurodytu telefono numeriu ar el. paštu.
7.2. Laimėtojai, norintys gauti prizus, turės pateikti Žaidimo Koordinatoriui laimingojo pirkinio kvito/PVM sąskaitos-faktūros kopiją, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei gyvenamosios vietos adresą su pašto kodu el. paštu (vexillum@vexillum.lt); ar atvykus į Žaidimo Koordinatoriui patalpas, adresu VEXILLUM (UAB „Kombo grupė“), M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius, iki 2020 m. liepos 24 d. Papildoma informacija teikiama telefonu +370 5 270 9372 arba +370 650 97096 (darbo dienomis 10.00–17.00 val.).
7.3. Jei Žaidimo laimėtojas yra nepilnametis, pateikti už jį duomenis turi vienas iš tėvų ar globėjų, taip pat jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir globą patvirtinantį dokumentą.
7.4. Laimėtojai, kurie nepateiks 7.2. punkte išvardintų dokumentų bei kitų prizų distribucijai reikalingų duomenų iki numatyto termino pabaigos, praras teisę į prizą ir jis liks Žaidimo Organizatoriaus nuosavybėje.
7.5. Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Žaidimo Organizatoriaus sąskaita.
7.6. Atsiėmęs prizą, laimėtojas neturi teisės kreiptis į Žaidimo rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizo.
7.7. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizo laimėtojo nuostolius, patirtus naudojant prizą.
7.8. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
7.9. Žaidimo rengėjai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizo neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis neišpildo šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

8. ORGANIZATORIAUS ATSAKOMYBĖ
8.1. Organizatorius neatsako už prizo išdavimą, jei dalyvis registracijos metu neteisingai užpildė duomenis.
8.2. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, Užsakovas deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
8.3. Organizatorius pasilieka teisę keisti Žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti internetinėje svetainėje www.kiligzaidimas.lt.

9. ŽAIDIMO DALYVIO IŠLAIDOS
9.1. Norėdamas laimėti prizą, dalyvis turi įsigyti bent du iš mažmeninėje prekyboje parduodamų bet kurių „Kilig“ produktų vienu pirkimu.
9.2. Registracija Žaidimo svetainėje yra nemokama.
 
10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Visos Žaidimo taisyklės, nustatytos šio dokumento, yra galutinės ir vienodos visiems Žaidimo dalyviams.
10.2. Žaidimo dalyviai turi teisę reikšti pretenzijas dėl Žaidimo vykdymo iki 2020 07 24, pateikdami raštišką pareiškimą UAB „Kombo grupė“, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius. Į visas pretenzijas bus atsakyta per 30 kalendorinių dienų. Telefonas pasiteirauti +370 5 270 9372 arba +370 650 97096 (darbo dienomis 10.00–17.00).
10.3. Visi skundai bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

11. PAPILDOMA INFORMACIJA
11.1. Papildoma informacija teikiama telefonais +370 5 270 9372, +370 650 97096 ar el. paštu vexillum@vexillum.lt.