Pirkite ir laimėkite!
Atgal

Reklaminio žaidimo „Nacionalinis PULSE žaidimas“ TAISYKLĖS
2020.11.01 – 2021.03.31
 
1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
1.1. Prekių platintojas, Žaidimo organizatorius ir Žaidimo prizų steigėjas yra UAB „Daisena“, įmonės kodas 134809846,
adresas Sandraugos g. 23, LT-52102, Kaunas, toliau tekste „Organizatorius“.
 
2. ŽAIDIMO VIETA
2.1. Žaidimo  vykdymo  vieta  yra  visos  parduotuvės,  esančios  Lietuvos  teritorijoje,  kuriose  prekiaujama  „PULSE“
produktais.
 
3. ŽAIDIMO TRUKMĖ IR TIKSLAS

3.1. Žaidimas vyksta nuo 2020 m. lapkričio 01 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2021 m. kovo 31 d. (paskutinė
registracijos diena).
3.2. Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau dalyvavimas Žaidime galimas tik Žaidimo vyksmo metu.
3.3. Žaidimo tikslas didinti prekinio ženklo PULSE produktų žinomumą.
 
4. ŽAIDIMO DALYVIAI
4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo laikotarpiu įsigiję bent 1 vnt. PULSE energinio gėrimo produkto (produktų sąrašas 1 Priede), toliau Žaidimo produktas.
4.2. Žaidimo dalyviai negali būti organizatoriaus UAB „Daisena“ darbuotojai, jų šeimų nariai, bei asmenys, turintys
glaudžių ryšių su UAB „Daisena“ darbuotojais bei jų šeimų nariais.
4.3. Žaidimo dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
 
5. PRIZŲ FONDAS
5.1. „SONY PlayStation 5 žaidimo konsole“ – 5 (penki) prizai. 499 Eur/1 vnt.
5.2. PULSE marškinėliai – 25 (dvidešimt penki) prizai.- 30 Eur/1 vnt.
5.3. McLaren PUODELIS – 50 (penkiasdešimt ) prizų.- 20 Eur/1 vnt
 
6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu įsigyti PULSE energinį gėrimą. Taip pat įsigyti žaidimo produktų (produktų sąrašas 1 Priede) ir gauti kasos kvitą, kurio numeris bus naudojamas registruojantis ir dalyvaujant Žaidime.
6.2. Asmuo gali dalyvauti žaidime laikotarpiu 2020.11.01 – 2021.03.31 užregistravęs produktų įsigijimą patvirtinantį pirkimo kvitą internetiniame puslapyje www.pulseenergy.lt ir įvedęs Pirkimo kvito numerį, Žaidimo dalyvio vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, bei nurodęs savo amžių.
6.3. Registracijos metu dalyvis privalo užpildyti visus būtinus registracijos laukelius. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo.
6.4. Vienas Žaidimo dalyvis gali registruotis Žaidime keletą kartų, Žaidimo laikotarpiu (2020.11.01 – 2021.03.31),
Žaidimo vietoje atlikdamas kitą prekinio ženklo PULSE produktų pirkimą ir užregistruodamas skirtingą Pirkimo kvitą, taip padidindamas laimėjimo tikimybę. Norint gauti prizą, reikės pateikti registruojantis dalyvauti Žaidime
nurodytą kasos kvito kopiją.
6.5. Tas pats Pirkimo kvitas gali būti registruojamas tik vieną kartą.
6.6. Užregistruotas Pirkimo kvitas turi būti saugomas iki Žaidimo pabaigos. Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, turės Organizatoriui atsiųsti Pirkimo kvito kopiją el. paštu zaidimai@daisena.lt.
6.7. Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą Pirkimo kvito numerį, vardą, pavardę, el. pašto adresą, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, ar panašūs veiksmai, kurie gali daryti neigiamą įtaką Žaidimui, ar sukelti žalą Žaidimo Organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami  atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
6.8. Asmuo registruodamas savo įsigijimą Žaidimo internetiniame puslapyje, sutinka, kad jo įvestus asmeninius duomenis gaus, bei tvarkys Organizatorius. Dalyvių asmeniniai duomenys bus tvarkomi Žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo ir susijusiais tikslais. Organizatorius patvirtina, jog laimėtojo pateikti asmens duomenys tvarkomi ir saugomi pagal LR asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus ne ilgesnį nei vienerių metų terminą po Žaidimo pabaigos ir prizų perdavimo. Visais kitais, šiose taisyklėse nenumatytais atvejais, asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. Dalyvis, pateikdamas Organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su Organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti nutraukti neteisėtus tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir/ar praranda teisę į Žaidimo prizą.
 
7. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS
7.1. Laimėtojai, kuriems bus įteikti 5.1, 5.2, 5.3 punktuose nurodyti prizai, bus nustatyti, specialiai tam sukurta programa, remiantis atsitiktinumo principu.
7.2. Prizų laimėtojai bus nustatomi šiomis dienomis: 2020 m. gruodžio 03 d., 2021 m. sausio 04 d., 2021 m. vasario 03 d., 2021 m. kovo 03 d., 2021 m. balandžio 05 d.,
7.3. Prizų traukimuose: 2020 m. gruodžio 03 d., 2021 m. sausio 04 d., 2021 m. vasario 03d., 2021 m. kovo 03 d., 2021 m. balandžio 05 d., kas mėnesį bus nustatyti laimėtojai: 1 (vienas) „ SONY PlayStation 5 žaidimo konsolės  laimėtojas, 5 (penki) PULSE marškinėlių laimėtojai, 10 (dešimt) McLaren puodelių laimėtojų.
 
8. LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS:
8.1. Prizų laimėtojai bus paskelbti tinklalapyje www.pulseenergy.lt per 2 (dvi) darbo dienas po kiekvieno prizų traukimo.
8.2. Pilnas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas tinklapyje www.pulseenergy.lt 2021 m. balandžio 9 d.
8.3. 2020 m. gruodžio 03 d., 2021 m. sausio 04 d., 2021 m. vasario 03 d., 2021 m. kovo 03 d., 2021 m. balandžio 05 d., . šiomis dienomis bus vykdomas prizų, nurodytų 5.1 ,5.2, 5.3 punktuose, laimėtojų nustatymas, kuriame dalyvaus visi asmenys, kurie įvykdė Žaidimo sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
8.4. Laimėtojų  pilnas  sąrašas  bus  skelbiamas  www.pulseenergy.lt  2021  m.  balandžio  09  d.  ir  publikuojamas  iki
2021.06.30 d.
8.5. Prizo laimėtojas per 5 kalendorines dienas nuo laimėjimo turi organizatoriui el. paštu zaidimai@daisena.lt atsiųsti nufotografuotą (ar nuskanuotą) registruotą pirkimo kvitą. Pirkimo kvito nuotraukoje turi aiškiai matytis pirkti PULSE produktai, suma, data bei pirkimo kvito numeris.
8.6. Prizų laimėtojai patvirtinami tik atsiuntus pirkimo kvito nuotrauką el. paštu zaidimai@daisena.lt ir Organizatoriui patikrinus laimėjimą. Nustačius nesąžiningo žaidimo atvejus, bei tuo atveju jeigu laimėtojas negali pateikti registruojantis dalyvauti Žaidime nurodyto kasos kvito kopijos, dalyvio rezultatai yra anuliuojami, apie tai jam pranešus registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu, o prizas nebus išduotas ir grąžintas į laimėjimų fondą.
8.7. Registruotus pirkimo kvitus privaloma saugoti iki žaidimo galo, organizatorius gali paprašyti atsiųsti kvito originalą paštu, adresu UAB „Daisena“, Sandraugos g. 23, LT-52102 Kaunas. Patikrinę kvitą, jį grąžinsime atgal.
 
9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
9.1. 5.1, 5.2, 5.3 punktuose nurodytų prizų laimėtojai per 5 kalendorines dienas nuo laimėjimo turi Organizatoriui el. paštu zaidimai@daisena.lt atsiųsti nufotografuotą (ar nuskanuotą) registruotą pirkimo kvitą. Pirkimo kvito nuotraukoje turi aiškiai matytis pirkti PULSE prekinio ženklo produktai, suma, data bei pirkimo kvito numeris.
9.2. Laimėtojai, gyvenantys Kaune ir norintys atsiimti 5.1, 5.2, 5.3 punktuose nurodytus prizus, gali atvykti į Žaidimo Organizatoriaus buveinę Sandraugos g. 23, Kaunas, iš anksto susiderinę atvykimo laiką.
9.3. Visiems pageidaujantiems prizai, nurodyti 5.2, 5.3 punktuose, bus siunčiami Organizatoriaus sąskaita.
9.4. 5.1 punkto prizo laimėtojai nurodytą prizą „SONY PlayStation 5“ žaidimo konsoles atsiimti galės atskira Organizatoriaus nurodyta data. „SONY PlayStation 5“ žaidimo konsolės pristatymas planuojamas rinkai 2020 11 16, dėl didelės produkto paklausos galimas vėlesnis gavimo terminas.
9.5. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
9.6.  Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.
9.7. Organizatoriai neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir/ar prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
9.8. Jei prizai yra apmokestinami valstybiniais mokesčiais, juos sumoka Organizatorius.
9.9. Neatsiėmus prizų per 30 kalendorinių dienų nuo laimėjimo, jie lieka žaidimo organizatoriaus žinioje.
9.10. Prizų laimėtojų kelionės, nakvynės ir kitos išlaidos, susijusios su prizų atsiėmimu, neatlyginamos.
9.11. Jei prizo laimėtojas negali pateikti kasos kvito patvirtinančio laimėjimą prizas nebus išduotas.
9.12. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
9.13. Prizų išvaizda gali skirtis nuo maketuose pavaizduotų vaizdų.
9.14. Organizatorius pasilieka teisę keisti prizus į kitus atitinkančius nurodytų prizų vertę.
 
10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2021 m. birželio 30 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti
Organizatoriui raštu, adresu Sandraugos g. 23, LT-52119 Kaunas, tel. 8 613 20226 , el. paštas zaidimai@daisena.lt
10.2. Visi  pateikti  skundai  bus  nagrinėjami  ir  Žaidimo  dalyviams  atsakymai  pateikti  per  30  kalendorinių  dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 
11. PAPILDOMA INFORMACIJA
11.1. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis
organizuojamo Žaidimo vykdymui, Organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
11.2. Organizatorius neatsako už Lietuvos pašto padarytas klaidas ir/ar vėlavimus pristatant laimėtojams prizus.
11.3. Organizatorius pasilieka teisę jas keisti Žaidimo eigoje. Esant Žaidimo taisyklių neatitikimams spaudos leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos www.pulseenergy.lt internetinėje svetainėje paskelbtos Žaidimo taisyklės.
11.4. Organizatorius  turi  teisę  vienašališkai  nutraukti  Žaidimo  vykdymą  dėl  nenugalimos  jėgos  poveikio  padarytų pažeidimų, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje www.pulseenergy.lt
11.5. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonu 8 613 20226 ar el. paštu
 
1 Priedas
Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

 
Eil. nr. Barkodas Prekės pavadinimas
1 4771632312637 Gazuotas gaivusis energinis gėrimas su vitaminais - 250ml