Pirkite ir laimėkite!
Atgal

Žaidimo „Pirk „Finish“ ir laimėk“ taisyklės
 
1. Žaidimo užsakovas yra AS „Reckitt Benckiser Poland“, reg. Nr. 40103206836, juridinio asmens buveinės adresas: Strēlnieku g. 1A-2, LV-1010 Ryga, Latvija (toliau – Užsakovas).
2. Žaidimą organizuoja RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, įmonės kodas: 211884470, PVM kodas: LT290068468117, buveinės adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva, el. paštas: infolt@ppd.lv (toliau – Organizatorius).
3. Šiomis taisyklėmis Organizatorius nustato Žaidimo organizavimo tvarką. Visi Žaidimo dalyviai privalo laikytis taisyklių.
4. Žaidime gali dalyvauti visi nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai. Dalyvauti negali asmenys, artimai susiję su Organizatoriumi arba užsakovu SIA „Reckitt Benckiser Poland“, arba kitais asmenimis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su žaidimu (įskaitant jų šeimos narius – tėvus, vaikus ir kitus artimuosius).
5. Žaidimas vyksta visose prekybos vietose visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriose platinamos Žaidimo prekės.
6. Žaidimo pradžia – 2021 m. kovo 1 d. Žaidimo pabaiga – 2021 m. balandžio 30 d.
7. Žaidime dalyvauja „Finish“ gaminiai.
8. Žaidimo prekių, kurių įsigijus galima dalyvauti Žaidime, skaičius laikantis protingo įsigijimo kiekio nebus ribojamas.
9. Žaidimo prekių taip pat bus galima įsigyti iki arba po 6 punkte nurodyto laikotarpio, bet tai nesuteiks teisės dalyvauti Žaidime.
10. Norint dalyvauti Žaidime ir pretenduoti į prizą, nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d. vieno apsipirkimo bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje metu būtina įsigyti „Finish“ gaminių už ne mažiau nei 10 EUR. Norint dalyvauti žaidime, būtina registruotis: 10.1. Siekdamas užtikrinti unikalią ir kuo tikslesnę Žaidimo registraciją, išvengti duomenų dubliavimosi, taip pat tiksliai nustatyti Žaidimo laimėtojus ir patikrinti dalyvavimo Žaidime teisėtumą bei informuoti apie laimėjimą, Žaidimo Organizatorius prašo nurodyti dalyvio vardą, pavardę, telefono numerį ir pirkinio čekio numerį.
11. Vienas pirkinio čekio arba sąskaitos numeris gali laimėti tik vieną prizą, atitinkamai vieną pirkinio čekį arba sąskaitos numerį galima registruoti tik vieną kartą viso Žaidimo metu.
12. Vienas telefono numeris ir vardas bei pavardė gali laimėti tik vieną prizą.
13. Jei vienas pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros  numeris registruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas tas pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros  numeris bei pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros  numerio siuntėjas, kuris jį registravo pirmas.
14. Įvykdęs Žaidimo sąlygas, dalyvis registruojamas dalyvauti Žaidime.
15. Prizų fondas:
 
Prizas Skaičius Vieno prizo vertė (EUR) Bendra prizų vertė (EUR)
Dovanų kortelės „Beko“ įrangai įsigyti iš parduotuvės pigu.lt 20 100,00 2000,00
Gelis „Finish 0%“ 10 74,95 749,50
 
16. Iš visų gautų registracijų atsitiktinės atrankos būdu 2021 m. gegužės 3 d. 11:00 val. bus nustatyta 30 laimėtojų.
Laimėtojų nustatyme dalyvauja tik dalyviai, užsiregistravę pagal šių taisyklių 6 punktą nuo 2021 m. kovo 1 d. 00:00 iki 2021 m. balandžio 30 d. 23:59 val.
16.1.  Papildomai bus išrinkti 10 (dešimt) atsarginių laimėtojų. Atsarginiai laimėtojai išrenkami tam atvejui, jei pirminiai laimėtojai nesugebėtų įrodyti dalyvavimo Žaidime arba jų registracija būtų netinkama. Atsarginiai laimėtojai bus įrašyti į protokolą, bet apie juos nebus pranešama viešai. Atsarginiai laimėtojai turės teisę gauti prizą eilės, kuria bus nustatomi, tvarka.
17. Prognozuojama, kad Žaidime dalyvaus 10 000 (dešimt tūkstančių) dalyvių. Taigi, galimybė laimėti prizą nustatoma pagal proporciją: 30 (trisdešimt) ir bendras dalyvių skaičius, pagal prognozę – 30 (trisdešimt) ir 10 000 (dešimt tūkstančių). 
18. Visas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas iki 2021 m. gegužės 3 d. 23:59 val. interneto svetainėje www.laimekitesufinish.lt.
19. Prizų laimėtojai apie laimėjimą bus informuojami asmeniškai, paskambinus arba išsiuntus žinutę telefono numeriu, nurodytu registruojantis.
20. Laimėtojai turės galimybę patys susisiekti su Organizatoriumi telefonu 864316618 darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val. arba el. paštu: infolt@ppd.lv ir susitarti dėl prizo gavimo iki 2021 m. birželio 18 d. Po šios dienos prizai nebebus atiduodami ir pereis Užsakovo nuosavybėn.    
21. Kad gautų laimėtą prizą, laimėtojas turi parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba ID kortelę). Jei registruoto čekio ar sąskaitos faktūros skaitmeninė kopija neįskaitoma, būtina pateikti čekio arba sąskaitos faktūros originalą.
Atsiimdami prizus Žaidimo laimėtojai pasirašo prizo priėmimo – perdavimo aktą. Gavęs prizą ir pasirašęs priėmimo – perdavimo aktą, laimėtojas nebegali pateikti Žaidimo Organizatoriui pretenzijų dėl prizo.
22. Pirkinio čekyje arba sąskaitoje faktūroje turi būti matoma: atitinkamas pirkinio čekio  arba sąskaitos faktūros numeris, kuris turi būti identiškas registruotam pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros numeriui, laimėjusiam Žaidime; prekių pirkimo data: nuo 2021 m. kovo 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.; Žaidimo prekių pavadinimai, dalyvaujantys Žaidime. Jei čekyje arba sąskaitoje faktūroje informacija nėra išsami, norint gauti prizą būtina pateikti griežtos apskaitos kvitą su patikslintais Žaidimo prekių pavadinimais arba kitoje čekio pusėje užrašytais tiksliais Žaidimo prekių pavadinimais, su pardavėjo parašu, šifruote ir parduotuvės antspaudu.
23. Jei Žaidimo laimėtojai negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų pirkimą ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose matoma informacija nesutampa su registracijos į Žaidimą metu pateiktais duomenimis, prizas nėra išduodamas.
24. Žaidimo Organizatorius neatsako už prizo laimėtojų nuostolius, galimai atsiradusius naudojant prizą.
25. Žaidimo Organizatorius Žaidimo dalyvių Žaidimo metu laimėtų prizų Žaidimo dalyvių pageidavimu nekeičia į kitus prizus ir nekompensuoja prizo vertės grynaisiais pinigais.
26. Su prizo atsiėmimu susijusios papildomos išlaidos, nenurodytos šiose taisyklėse, pavyzdžiui, transporto išlaidos ar išlaidos už telefoninius pokalbius, nėra padengiamos.
27. Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už pasekmes, atsiradusias, jei Žaidimo dalyviai nesilaiko šių Žaidimo taisyklių.
28. Žaidimo Organizatorius neprisiima atsakomybės už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš laimėtojų nustatymo  proceso ir už prizo neįteikimą tais atvejais, kai Žaidimo dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli arba, kai su Žaidimo laimėtojais nepavyksta susisiekti dėl nuo Žaidimo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių.
29. Visos pretenzijos dėl Žaidimo rengimo arba eigos siunčiamos Žaidimo Organizatoriui paštu:  RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva, arba el. paštu: infolt@ppd.lv
29.1 Pretenzijos, pateiktos vėliau kaip 2021 m. birželio 18 d. teisinės galios nebeturi.
29.2. Žaidimo Organizatorius pretenziją peržiūri ir į ją atsako per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Žaidimo Organizatorius pripažįsta pretenziją esant pagrįstą, atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.
30. Žaidimo dalyvis turi teisę nutraukti dalyvavimą Žaidime bet kuriame jo vyksmo etape, pateikęs raštišką prašymą ir nurodęs konkretaus žaidimo pavadinimą ir žaidimo periodą.
31. Žaidimo Organizatoriaus ir Žaidimo dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Žaidimo taisyklėse. Informacija, pateikta reklaminėje medžiagoje apie Žaidimą, yra tik informacinio pobūdžio.
32. Su Žaidimo taisyklėmis galima susipažinti svetainėje www.laimekitesufinish.lt arba telefonu 864316618, arba el. paštu: infolt@ppd.lv.
33. Dalyvaudamas Žaidime ir pateikdamas savo asmens duomenis, registruodamasis jame dalyvauti, asmuo automatiškai patvirtina, kad Žaidimo Organizatorius gali rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio duomenis organizuodamas Žaidimą, t.y. nustatyti laimėtojus, skelbti juos tinklalapyje, įteikti prizus, įvykdyti mokestines prievoles, susijusias su prizų įteikimu laimėtojams. Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti laimėtojus ir įteikti prizus. Asmens duomenys naudojami tik vieną kartą ir tik šio Žaidimo metu.
Žaidimo dalyvis turi teisę susipažinti su Žaidimo Organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o Žaidimo Organizatorius privalo pateikti dalyviui informaciją, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.
Jei dalyvis nesutinka pateikti Žaidimo vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti Žaidime.