Žaidimo „Pirkite Finish ir laimėkite“ taisyklės

Žaidimo „Pirkite Finish ir laimėkite“ taisyklės

 

1. Žaidimo užsakovas yra AS „Reckitt Benckiser Poland“, reg. Nr. 40103206836, juridinio asmens buveinės adresas: Strēlnieku g. 1A-2, LV-1010 Ryga, Latvija (toliau – Užsakovas).

2. Žaidimą organizuoja RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, įmonės kodas: 211884470, PVM kodas: LT290068468117, buveinės adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva, el. paštas: infolt@ppd.lv (toliau – Organizatorius).

3. Šiomis taisyklėmis Organizatorius nustato Žaidimo organizavimo tvarką. Visi Žaidimo dalyviai privalo laikytis taisyklių.

4. Žaidime gali dalyvauti visi nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai. Dalyvauti negali asmenys, artimai susiję su Organizatoriumi arba užsakovu SIA „Reckitt Benckiser Poland“, arba kitais asmenimis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su žaidimu (įskaitant jų šeimos narius – tėvus, vaikus ir kitus artimuosius).

5. Žaidimas vyksta visose prekybos vietose visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriose platinamos Žaidimo prekės.

6. Žaidimo pradžia – 2022 m. kovo 28 d. Žaidimo pabaiga – 2022 m. gegužės 2 d.

7. Žaidime dalyvauja „Finish“ gaminiai.

8. Žaidimo prekių, kurių įsigijus galima dalyvauti Žaidime, skaičius laikantis protingo įsigijimo kiekio nebus ribojamas.

9. Žaidimo prekių taip pat bus galima įsigyti iki arba po 6 punkte nurodyto laikotarpio, bet tai nesuteiks teisės dalyvauti Žaidime.

10. Norint dalyvauti Žaidime ir pretenduoti į prizą, nuo 2022 m. kovo 28 d.  iki 2022 m. gegužės 2 d. vieno apsipirkimo bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje metu būtina įsigyti „Finish“ gaminių už ne mažiau nei 10 EUR (t.y. už „Finish“ gaminius sumokėta suma turi būti ne mažesnė nei 10 EUR. Jei „Finish“ gaminiams prekybos vietoje taikomos nuolaidos, už „Finish“ gaminius sumokėta suma po nuolaidos pritaikymo turi būti ne mažesnė nei 10 EUR), išsaugoti pirkimą patvirtinantį dokumentą (čekį arba sąskaitą faktūrą) ir jį užregistruoti dalyvavimui Žaidime:

 

✔   užpildant registracijos anketą interneto svetainėje www.valymoklubas.lt. Anketoje privaloma nurodyti vardą, pavardę, pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros numerį, dalyvio telefono numerį. Registracija nemokama.    

✔   jei skaitmeninė čekio kopija neįskaitoma, reikia pateikti čekio arba sąskaitos faktūros originalą. Pirkėjui, dalyvaujančiam Žaidime, būtina išsaugoti pirkimą patvirtinantį čekį arba sąskaitą faktūrą.

10.1. Siekdamas užtikrinti unikalią ir kuo tikslesnę Žaidimo registraciją, išvengti duomenų dubliavimosi, taip pat tiksliai nustatyti Žaidimo laimėtojus ir patikrinti dalyvavimo Žaidime teisėtumą bei informuoti apie laimėjimą, Žaidimo Organizatorius prašo nurodyti dalyvio vardą, pavardę, telefono numerį ir pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros numerį.

11. Vienas pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros numeris gali laimėti tik vieną prizą, atitinkamai vieną pirkinio čekį arba sąskaitos faktūros numerį galima registruoti tik vieną kartą viso Žaidimo metu.

12. Vienas telefono numeris, el. paštas ir vardas bei pavardė gali laimėti tik vieną prizą.

13. Jei vienas pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros  numeris registruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas tas pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros  numeris bei pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros  numerio siuntėjas, kuris jį registravo pirmas.

14. Įvykdęs Žaidimo sąlygas, dalyvis registruojamas dalyvauti Žaidime.

15. Prizų fondas:

Prizas

Skaičius

Vieno prizo vertė (EUR)

Bendra prizų vertė (EUR)

Piniginis prizas

1

1000,00

1000,00

Piniginis prizas

1

500,00

500,00

Dovanų kortelė iš elektroninės parduotuvės bigbox.lt

10

100,00

1000,00

 

16. Iš visų gautų registracijų atsitiktinės atrankos būdu 2022 m. gegužės 3 d. 11:00 val. bus nustatyta 12 laimėtojų.

Laimėtojų nustatyme dalyvauja tik dalyviai, užsiregistravę pagal šių taisyklių 6 punktą nuo 2022 m. kovo 28 d.  00:00 iki 2022 m. gegužės 2 d. 23:59 val.

16.1.  Papildomai bus išrinkti 3 atsarginiai laimėtojai. Atsarginiai laimėtojai išrenkami tam atvejui, jei pirminiai laimėtojai nesugebėtų įrodyti dalyvavimo Žaidime arba jų registracija būtų netinkama. Atsarginiai laimėtojai bus įrašyti į protokolą, bet apie juos nebus pranešama viešai. Atsarginiai laimėtojai turės teisę gauti prizą eilės, kuria bus nustatomi, tvarka.

17. Prognozuojama, kad Žaidime dalyvaus 1 000 dalyvių. Taigi, galimybė laimėti prizą nustatoma pagal proporciją: 12 ir bendras dalyvių skaičius, pagal prognozę – 12 ir 1 000.

18. Visas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas iki 2022 m. gegužės 3 d. 23:59 val. interneto svetainėje www.valymoklubas.lt.

19. Prizų laimėtojai apie laimėjimą bus informuojami asmeniškai, paskambinus arba išsiuntus žinutę telefono numeriu, nurodytu registruojantis.

20. Laimėtojai turės galimybę patys susisiekti su Organizatoriumi telefonu 864316618 darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val. arba el. paštu: infolt@ppd.lv ir susitarti dėl prizo gavimo iki 2022 m. birželio 17 d.. Po šios dienos prizai nebebus išmokami ir pereis Užsakovo nuosavybėn.    

21. Kad gautų laimėtą prizą, laimėtojas turi parodyti pirkimą patvirtinantį čekį arba sąskaitą faktūrą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba ID kortelę). Piniginia prizai išmokami bankiniu pavedimu į laimėtojo nurodytą banko sąskaitą.

22. Pirkinio čekyje arba sąskaitoje faktūroje turi būti matoma: atitinkamas pirkinio čekio  arba sąskaitos faktūrosnumeris, kuris turi būti identiškas registruotam pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros numeriui, laimėjusiam Žaidime; prekių pirkimo data: nuo 2022 m. kovo 28 d. iki 2022 m. gegužės 2 d.; prekių, kurios dalyvauja Žaidime, pavadinimai, Žaidimo prekėms išleista suma ne mažesnė nei 10 EUR (t.y. už „Finish“ gaminius sumokėta suma turi būti ne mažesnė nei 10 EUR. Jei „Finish“ gaminiams prekybos vietoje taikomos nuolaidos, už „Finish“ gaminius sumokėta suma po nuolaidos pritaikymo turi būti ne mažesnė nei 10 EUR). Jei čekyje arba sąskaitoje faktūroje informacija nėra išsami, norint gauti prizą būtina pateikti griežtos apskaitos kvitą su patikslintais Žaidimo prekių pavadinimais arba kitoje čekio pusėje užrašytais tiksliais Žaidimo prekių pavadinimais, su pardavėjo parašu, šifruote ir parduotuvės antspaudu.

23. Jei Žaidimo laimėtojai negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų pirkimą ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose matoma informacija nesutampa su registracijos į Žaidimą metu pateiktais duomenimis, prizas nėra išmokamas/išduodamas.

24. Žaidimo Organizatorius neatsako už prizo laimėtojų nuostolius, galimai atsiradusius naudojant prizą.

25. Žaidimo Organizatorius Žaidimo dalyvių Žaidimo metu laimėtų prizų Žaidimo dalyvių pageidavimu nekeičia į kitus prizus ir nekompensuoja prizo vertės grynaisiais pinigais.

26. Su prizo atsiėmimu susijusios papildomos išlaidos, nenurodytos šiose taisyklėse, pavyzdžiui, transporto išlaidos ar išlaidos už telefoninius pokalbius, nėra padengiamos.

27. Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už pasekmes, atsiradusias, jei Žaidimo dalyviai nesilaiko šių Žaidimo taisyklių.

28. Žaidimo Organizatorius neprisiima atsakomybės už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš laimėtojų nustatymo  proceso ir už prizo neįteikimą tais atvejais, kai Žaidimo dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli arba, kai su Žaidimo laimėtojais nepavyksta susisiekti dėl nuo Žaidimo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių.

29. Visos pretenzijos dėl Žaidimo rengimo arba eigos siunčiamos Žaidimo Organizatoriui paštu:  RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva, arba el. paštu: infolt@ppd.lv

29.1 Pretenzijos, pateiktos vėliau kaip 2022 m. birželio 17 d., teisinės galios nebeturi.

29.2. Žaidimo Organizatorius pretenziją peržiūri ir į ją atsako per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Žaidimo Organizatorius pripažįsta pretenziją esant pagrįstą, atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.

30. Žaidimo dalyvis turi teisę nutraukti dalyvavimą Žaidime bet kuriame jo vyksmo etape, pateikęs raštišką prašymą ir nurodęs konkretaus žaidimo pavadinimą ir žaidimo periodą.

31. Žaidimo Organizatoriaus ir Žaidimo dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Žaidimo taisyklėse. Informacija, pateikta reklaminėje medžiagoje apie Žaidimą, yra tik informacinio pobūdžio.

32. Su Žaidimo taisyklėmis galima susipažinti svetainėje www.valymoklubas.lt arba telefonu 864316618, arba el. paštu: infolt@ppd.lv.

33. Dalyvaudamas Žaidime ir pateikdamas savo asmens duomenis, registruodamasis jame dalyvauti, asmuo automatiškai patvirtina, kad Žaidimo Organizatorius gali rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio duomenis organizuodamas Žaidimą, t.y. nustatyti laimėtojus, skelbti juos tinklalapyje, išmokėti prizus, įvykdyti mokestines prievoles, susijusias su prizų įteikimu laimėtojams. Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti laimėtojus ir įteikti prizus. Asmens duomenys naudojami tik vieną kartą ir tik šio Žaidimo metu.

Žaidimo dalyvis turi teisę susipažinti su Žaidimo Organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o Žaidimo Organizatorius privalo pateikti dalyviui informaciją, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

Jei dalyvis nesutinka pateikti Žaidimo vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti Žaidime.

Pagalba