Reklaminio žaidimo „BELLA nacionalinė loterija“ (toliau – „Žaidimas“) taisyklės

1.     Žaidimo užsakovas: TZMO S.A., įmonės kodas: 0000011286, adresas: Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, Lenkijos Respublika (toliau – „Užsakovas“).

2.     Žaidimo organizatorius: UAB TZMO Lietuva, įmonės. kodas: 302704593, adresas: Savanorių pr. 276-201, LT-50200 Kaunas, Lietuvos Respublika, (toliau – „Organizatorius“).

3.     Žaidimo teritorija – bet kuri prekybos vieta Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurioje platinamos Žaidimo prekės.

4.     Žaidime gali dalyvauti kiekvienas nuolatinis pilnametis Lietuvos Respublikos gyventojas. Visi Žaidimo dalyviai privalo laikytis šių Taisyklių.

5.     Žaidimo prekės, tai bet kokie Žaidimo teritorijoje įsigyti „Bella“ moterų higienos produktai (toliau – „Žaidimo prekė“).

6.     Žaidimo laikotarpis:

6.1.   Žaidimo pradžios data: 2023 m. rugsėjo 1 d. Žaidimo pabaigos data: 2023 m. spalio 31 d.

6.2.   Registracijos į Žaidimą laikotarpis – nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. spalio 31 d.

7.     Žaidimo prizų (toliau – atskirai „Prizas“, o kartu – „Prizai“) fondas:

7.1.   10 Dyson plaukų džiovintuvų (modelis Dyson Supersonic HD07), vieno vnt. vertė, įskaitant PVM 449 EUR.

7.2.   50 Bella higienos priemonių rinkinių vieno, vnt. vertė, įskaitant PVM 20 EUR;

7.3.   Bendra Prizų fondo vertė eurais, įskaitant PVM: 5490 EUR;

8.     Vienas dalyvis gali dalyvauti žaidime ir bandyti laimėti Prizus neribotą kiekį kartų – kaskart įsigydamas bent 2 (dvi) Žaidimo prekesir išpildydamas kitas dalyvavimo Žaidime sąlygas.

9.     Vieną pirkimo kvitą (arba sąskaitą faktūrą) galima registruoti tik vieną kartą viso Žaidimo metu ir atitinkamai – vienas pirkimo kvitas (arba sąskaita faktūra) gali laimėti tik vieną Prizą. Jei vienas kvito (arba sąskaitos faktūros) numeris registruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas tas kvito (arba sąskaitos faktūros) numeris bei kvito (arba sąskaitos faktūros) numerio siuntėjas, kuris jį registravo pirmas.

10.  Žaidimo prekės gali būti prekyboje ir prieš arba jau pasibaigus 6.2. punkte nurodytam laikotarpiui, tačiau jų įsigijimas tuo metu nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime.

11.  Norint dalyvauti Žaidime ir bandyti laimėti Prizus, nuo 2023 m. rugsėjo 01 d. iki 2023 m. spalio 31 d. reikia įsigyti bent 2 (dvi) Žaidimo prekes bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išsaugoti pirkimą patvirtinantį dokumentą (kvitą arba sąskaitą faktūrą) ir jį užregistruoti dalyvavimui Žaidime:

Užpildant Žaidimo registracijos anketą internetinėje svetainėje https://bella.lt/lt_LT/loterija

11.1.  Anketoje prašoma nurodyti pirkimo kvito arba sąskaitos faktūros numerį, dalyvio vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą ir amžių;

11.2.  registracija Žaidime yra nemokama;

11.3.  privalomi užpildyti laukeliai, norint dalyvauti Žaidime, yra: pirkimo kvito arba sąskaitos faktūros numeris, dalyvio vardas, pavardė ir telefono numeris;

11.4.  Žaidimo prekių pirkimo dokumento ir dalyvio asmens duomenys, pateikiami registracijos metu, yra būtini siekiant užtikrinti registracijų unikalumą, išvengti registracijų dubliavimosi, identifikuoti Žaidimo laimėtojus bei informuoti Žaidimo dalyvius apie laimėtus Prizus.

12.  Įvykdžius Žaidimo sąlygas, dalyvis bus užregistruotas dalyvavimui Žaidime. Dalyvis, dalyvaudamas Žaidime, privalo išsaugoti pirkimą patvirtinantį dokumentą (kvitą arba sąskaitą faktūrą).

13.  Žaidime numatyti 2 (du) laimėtojų nustatymai, kuriuose dalyvauja gautos registracijos pagal šiuos Prizus:

13.1.  Nustatomi 10 Dyson plaukų džiovintuvų (modelis Dyson Supersonic HD07) laimėtojai; ir

13.2.  Nustatomi 50 Bella higienos priemonių rinkinių laimėtojai.

14.  Kiekvieno laimėtojų nustatymo metu kiekvienam Prizui ištraukiami papildomi rezervo laimėtojai tam atvejui, jei pirminiai atsitiktinės atrankos būdu nustatyti laimėtojai negalėtų įrodyti dalyvavimo Žaidime teisėtumo arba jų registracijų duomenys neatitiktų šių Žaidimo Taisyklių 11 punkto sąlygų. Rezervo laimėtojai įrašomi į protokolą, tačiau neskelbiami. Rezervo laimėtojams suteikiama teisė gauti Prizą ta eilės tvarka, kuria jie ištraukiami.

Laimėtojų nustatymo dieną laimėtojų sąrašas bus paskelbiamas internetinėje svetainėje https://bella.lt/lt_LT/loterija  iki 2023 lapkričio 3 d. 23:59. Laimėtojai apie laimėjimą bus informuojami išsiuntus žinutę telefono numeriu, nurodytu registruojantis.

14.1.  Norint gauti laimėtą Prizą, laimėtojas privalo atsiųstoje žinutėje nurodytu el. paštu pateikti Žaidimo prekės pirkimą patvirtinantį kvitą arba sąskaitą faktūrą. Pirkimo kvite arba sąskaitoje faktūroje turi būti matoma: pirkimo kvito arba sąskaitos faktūros numeris, kuris turi būti identiškas registruotam pirkimo kvito arba sąskaitos faktūros numeriui, laimėjusiam Žaidime, prekės pirkimo data: nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. spalio 31 d., prekės, kuri dalyvauja Žaidime, pavadinimas. Jei registruoto kvito ar sąskaitos faktūros skaitmeninė kopija neįskaitoma, būtina pateikti kvito arba sąskaitos faktūros originalą.

14.2.  Jei Žaidimo laimėtojas yra nepilnametis, Prizas neskiriamas.

14.3.  Prizas neskiriamas, jei laimėtojas negali pateikti šiose Taisyklėse nurodytų Žaidimo prekės pirkimą patvirtinančių dokumentų ar asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba juose matoma informacija nesutampa su registracijoje į Žaidimą pateikta informacija.

14.4.  Organizatorius Žaidimo laimėtojui Prizą pristato į Žaidimo laimėtojo pasirinktą DPD Lietuva administruojamą paštomatą per 10 darbo dienų nuo Žaidimo laimėtojo DPD Lietuva paštomato pasirinkimo. Prizo perdavimas DPD Lietuva siuntų savitarnos paslaugų teikėjui yra laikomas tinkamu Prizo perdavimu Žaidimo laimėtojui.

15.  Žaidime negali dalyvauti Užsakovo ir Organizatoriaus darbuotojai taip pat kiti asmenys, tiesiogiai susiję su Žaidimo organizavimu, bei jų šeimos nariai. Jeigu bus nustatyta, kad nurodyti asmenys dalyvavo Žaidime, Prizai jiems nebus išduodami.

16.  Užsakovas ir Organizatorius neprivalo Žaidimo dalyviui Žaidimo metu laimėto Prizo Žaidimo dalyvio prašymu pakeisti kitu Prizu ir kompensuoti Žaidimo laimėtojui Prizo vertės grynaisiais pinigais.

17.  Papildomos Žaidimo laimėtojų išlaidos, susijusios su Prizo gavimu, kurios nenurodytos šiose Taisyklėse, pavyzdžiui, kelionės išlaidos ar telefono pokalbių išlaidos, nedengiamos.

18.  Žaidimo Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo, taip pat už Prizo neįteikimą, jei nebuvo laikomasi Žaidimo Taisyklių arba jei Žaidimo dalyviai pateikė neteisingą ir netikslią informaciją, arba jei nebuvo įmanoma susisiekti su Žaidimo laimėtojais dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Žaidimo rengėjų.

19.  Žaidimo rengėjų ir Žaidimo dalyvių teisės ir pareigos nustatytos tik šiose Žaidimo Taisyklėse. Reklaminėje medžiagoje pateikta informacija apie Žaidimą yra tik informacinio pobūdžio.

20.  Žaidimo organizavimo tvarką šiomis Taisyklėmis nustato Organizatorius bei Užsakovas ir šių Taisyklių laikymasis yra privalomas visiems Žaidimo dalyviams.

Su Žaidimo Taisyklėmis galima susipažinti internetinėje svetainėje https://bella.lt/lt_LT/loterija,

taip pat telefonu +37037705778 ir el. paštu: info@tzmo.lt

21.  Žaidimo dalyvis turi teisę atšaukti savo dalyvavimą Žaidime, pateikdamas rašytinį prašymą, kuriame nurodomas Žaidimo pavadinimas ir Žaidimo laikotarpis.

22.  Registruodamasis ir dalyvaudamas Žaidime, bei pateikdamas savo asmens duomenis, dalyvis sutinka, jog Žaidimo Organizatorius rinktų, tvarkytų ir saugotų dalyvio asmens duomenis Žaidimo organizavimo tikslu, t. y. asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai valdyti Žaidimo procesą, nustatyti Žaidimo dalyvius, nustatyti Žaidimo laimėtojus, skelbti laimėtojus internetiniame tinklalapyje, įteikti Prizus, įvykdyti mokestines prievoles, susijusias su Prizų įteikimu laimėtojams.

23.  Žaidimo dalyvis turi teisę susipažinti su Žaidimo Organizatoriaus ir Užsakovo tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi. Su asmens duomenų tvarkymo principais dalyviai gali susipažinti Užsakovo svetainėje adresu: https://bella.lt/lt_LT/content/informacija-apie-asmens-duomenis. Jei dalyvis nesutinka pateikti Žaidimo vykdymui reikalingų asmens duomenų arba nesutinka su tokių asmens duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti Žaidime.

 

Pagalba