Žaidimo „Pirk „Woolite“, „Vanish“ ir laimėk“ taisyklės

1. Žaidimo užsakovas yra AS „Reckitt Benckiser Poland“, reg. Nr. 40103206836, juridinio asmens buveinės adresas: Strēlnieku g. 1A-2, LV-1010 Ryga, Latvija (toliau – Užsakovas).

2. Žaidimą organizuoja RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, įmonės kodas: 211884470, PVM kodas: LT290068468117, buveinės adresas: Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva, el. paštas: infolt@ppd.lv (toliau – Organizatorius).

3. Šiomis taisyklėmis Organizatorius nustato Žaidimo organizavimo tvarką. Visi Žaidimo dalyviai privalo laikytis taisyklių.

4. Žaidime gali dalyvauti visi nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai. Dalyvauti negali asmenys, artimai susiję su Organizatoriumi arba užsakovu SIA „Reckitt Benckiser Poland“, arba kitais asmenimis, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiais su žaidimu (įskaitant jų šeimos narius – tėvus, vaikus ir kitus artimuosius).

5. Žaidimas vyksta visose prekybos vietose visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriose platinamos Žaidimo prekės.

6. Žaidimo pradžia – 2022 m. gegužės 2 d., Žaidimo pabaiga – 2022 m. birželio 5 d.

7. Žaidime dalyvauja  „Woolite“ ir „Vanish“ gaminiai, nurodyti pirmajame priede.  

8. Žaidimo prekių, kurių įsigijus galima dalyvauti Žaidime, skaičius laikantis protingo įsigijimo kiekio nebus ribojamas.

9. Žaidimo prekių taip pat bus galima įsigyti iki arba po 6 punkte nurodyto laikotarpio, bet tai nesuteiks teisės dalyvauti Žaidime.

10. Norint dalyvauti Žaidime ir pretenduoti į prizą, nuo 2022 m. gegužės 2 d. iki 2022 m. birželio 5 d. vieno pirkimo bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje metu būtina įsigyti mažiausiai 2 (du) Žaidimo produktus, išsaugoti pirkimą patvirtinantį dokumentą (čekį arba sąskaitą faktūrą) ir jį užregistruoti dalyvavimui Žaidime:

  • užpildant registracijos anketą interneto svetainėje www.valymoklubas.lt. Anketoje privaloma nurodyti vardą, pavardę, pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros numerį, dalyvio telefono numerį. Registracija nemokama.    

10.1. Siekdamas užtikrinti unikalią ir kuo tikslesnę Žaidimo registraciją, išvengti duomenų dubliavimosi, taip pat tiksliai nustatyti Žaidimo laimėtojus ir patikrinti dalyvavimo Žaidime teisėtumą bei informuoti apie laimėjimą, Žaidimo Organizatorius prašo nurodyti dalyvio vardą, pavardę, telefono numerį ir pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros numerį.

11. Vienas pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros numeris gali laimėti tik vieną prizą, atitinkamai vieną pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros numerį galima registruoti tik vieną kartą viso Žaidimo metu.

12. Vienas telefono numeris, el. paštas ir vardas bei pavardė gali laimėti tik vieną prizą.

13. Jei vienas pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros  numeris registruojamas kelis kartus, galiojančiu laikomas tas pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros  numeris bei pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros  numerio siuntėjas, kuris jį registravo pirmas.

14. Įvykdęs Žaidimo sąlygas, dalyvis registruojamas dalyvauti Žaidime. Pirkėjui, dalyvaujančiam Žaidime, būtina išsaugoti pirkimą patvirtinantį čekį arba sąskaitą faktūrą.

15. Prizų fondas:

Prizas

Skaičius

Vieno prizo vertė (EUR)

Bendra prizų vertė (EUR)

Sėdmaišiai

5

72,20

361,00

Rankšluosčiai

100

12,28

1228,00

 

16. Prizų laimėtojai atsitiktinės atrankos būdu bus nustatyti 2022-06-06 12:00 val. adresu Dzirnavu iela 93, Rīga, LV-1011.

16.1.  Papildomai 2022-06-06 12:00 val. bus išrinkti 10 (dešimt) atsarginiai laimėtojai. Atsarginiai laimėtojai išrenkami tam atvejui, jei pirminiai laimėtojai nesugebėtų įrodyti dalyvavimo Žaidime arba jų registracija būtų netinkama. Atsarginiai laimėtojai bus įrašyti į protokolą, bet apie juos nebus pranešama viešai. Atsarginiai laimėtojai turės teisę gauti prizą eilės, kuria bus nustatomi, tvarka.

17. Prognozuojama, kad Žaidime dalyvaus 1000 (tūkstantis) dalyvių. Taigi, galimybė laimėti prizą nustatoma pagal proporciją: 105 (šimtas penki) ir bendras dalyvių skaičius, pagal prognozę – 105 (šimtas penki) ir 1000 (tūkstantis). 

18. Visas laimėtojų sąrašas (105 laimėtojai) bus paskelbtas iki 2022 birželio 6 d. iki 23:59 val. interneto svetainėje www.valymoklubas.lt.

19. Prizų laimėtojai apie laimėjimą bus informuojami asmeniškai, paskambinus arba išsiuntus žinutę telefono numeriu, nurodytu registruojantis.

20. Laimėtojai turės galimybę patys susisiekti su Organizatoriumi telefonu 864316618 darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 val. arba el. paštu: infolt@ppd.lv ir susitarti dėl prizo gavimo iki 2022 m. rugpjūčio 5 d. Po šios dienos prizai nebebus atiduodami ir pereis Užsakovo nuosavybėn.    

21. Kad gautų laimėtą prizą, laimėtojas turi parodyti pirkimą patvirtinantį čekį arba sąskaitą faktūrą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba ID kortelę). Jei registruoto čekio ar sąskaitos faktūros skaitmeninė kopija neįskaitoma, būtina pateikti čekio arba sąskaitos faktūros originalą.

Atsiimdami prizus Žaidimo laimėtojai pasirašo prizo priėmimo – perdavimo aktą. Gavęs prizą ir pasirašęs priėmimo – perdavimo aktą, laimėtojas nebegali pateikti Žaidimo Organizatoriui pretenzijų dėl prizo.

22. Pirkinio čekyje arba sąskaitoje faktūroje turi būti matoma: atitinkamas pirkinio čekio arba sąskaitos faktūrosnumeris, kuris turi būti identiškas registruotam pirkinio čekio arba sąskaitos faktūros numeriui, laimėjusiam Žaidime; prekių pirkimo data nuo 2022 m. gegužės 2 d.. iki 2022 m. birželio 5 d..; Žaidimo prekių pavadinimai, dalyvaujantys Žaidime. Jei čekyje arba sąskaitoje faktūroje informacija nėra išsami, norint gauti prizą būtina pateikti griežtos apskaitos kvitą su patikslintais Žaidimo prekių pavadinimais arba kitoje čekio pusėje užrašytais tiksliais Žaidimo prekių pavadinimais, su pardavėjo parašu, šifruote ir parduotuvės antspaudu.

23. Jei Žaidimo laimėtojai negali pateikti šiose taisyklėse nurodytų pirkimą ir asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų arba šiuose dokumentuose matoma informacija nesutampa su registracijos į Žaidimą metu pateiktais duomenimis, prizas nėra išduodamas.

24. Žaidimo Organizatorius neatsako už prizo laimėtojų nuostolius, galimai atsiradusius naudojant prizą.

25. Žaidimo Organizatorius Žaidimo dalyvių Žaidimo metu laimėtų prizų Žaidimo dalyvių pageidavimu nekeičia į kitus prizus ir nekompensuoja prizo vertės grynaisiais pinigais.

26. Su prizo atsiėmimu susijusios papildomos išlaidos, nenurodytos šiose taisyklėse, pavyzdžiui, transporto išlaidos ar išlaidos už telefoninius pokalbius, nėra padengiamos.

27. Žaidimo Organizatorius nėra atsakingas už pasekmes, atsiradusias, jei Žaidimo dalyviai nesilaiko šių Žaidimo taisyklių.

28. Žaidimo Organizatorius neprisiima atsakomybės už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš laimėtojų nustatymo  proceso ir už prizo neįteikimą tais atvejais, kai Žaidimo dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli arba, kai su Žaidimo laimėtojais nepavyksta susisiekti dėl nuo Žaidimo Organizatoriaus nepriklausančių priežasčių.

29. Visos pretenzijos dėl Žaidimo rengimo arba eigos siunčiamos Žaidimo Organizatoriui paštu:  RAB „PPD Marketinga Pakalpojumi“ filialas, Raudondvario pl. 101, Kaunas, Lietuva, arba el. paštu: infolt@ppd.lv

29.1 Pretenzijos, pateiktos vėliau kaip 2022 m. rugpjūčio 5 d., teisinės galios nebeturi.

29.2. Žaidimo Organizatorius pretenziją peržiūri ir į ją atsako per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Žaidimo Organizatorius pripažįsta pretenziją esant pagrįstą, atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.

30. Žaidimo dalyvis turi teisę nutraukti dalyvavimą Žaidime bet kuriame jo vyksmo etape, pateikęs raštišką prašymą ir nurodęs konkretaus žaidimo pavadinimą ir žaidimo periodą.

31. Žaidimo Organizatoriaus ir Žaidimo dalyvių teisės ir pareigos nurodytos tik šiose Žaidimo taisyklėse. Informacija, pateikta reklaminėje medžiagoje apie Žaidimą, yra tik informacinio pobūdžio.

32. Su Žaidimo taisyklėmis galima susipažinti svetainėje www.valymoklubas.lt arba telefonu 864316618, arba el. paštu: infolt@ppd.lv.

33. Dalyvaudamas Žaidime ir pateikdamas savo asmens duomenis, registruodamasis jame dalyvauti, asmuo automatiškai patvirtina, kad Žaidimo Organizatorius gali rinkti, tvarkyti ir saugoti dalyvio duomenis organizuodamas Žaidimą, t. y. nustatyti laimėtojus, skelbti juos tinklalapyje, įteikti prizus, įvykdyti mokestines prievoles, susijusias su prizų įteikimu laimėtojams. Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas – nustatyti laimėtojus ir įteikti prizus. Asmens duomenys naudojami tik vieną kartą ir tik šio Žaidimo metu.

Žaidimo dalyvis turi teisę susipažinti su Žaidimo Organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jo asmens duomenys yra tvarkomi, o Žaidimo Organizatorius privalo pateikti dalyviui informaciją, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

Jei dalyvis nesutinka pateikti Žaidimo vykdymui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės dalyvauti Žaidime.

 

5908252001279

Vanish OxiAction Extra Hygiene 940ml

5900627081824

VANISH OxiAction Pink 1L New

5900627081831

VANISH OxiAction White 1L New

5900627081862

VANISH OxiAction Pink 2L New

5900627081879

VANISH OxiAction White 2L New

5900627081725

VANISH OxiAction Pink 470g New

5900627081732

VANISH OxiAction White 470g New

5908252006267

Vanish OxiAction gel pink 500ml

5908252006274

Vanish OxiAction gel white 500ml

5908252006281

Vanish OxiAction gel pink 750ml

5908252006298

Vanish OxiAction gel white 750ml

5908252006700

Vanish powder pink 500g

5908252006717

Vanish powder white 500g

5900627081749

VANISH OxiAction Pink 625g NEW

5900627081756

VANISH OxiAction White 625g NEW

5900627069846

VANISH GOLD Pre-treater Gel 200ml

4002448051015

VANISH Pre-treater Trigger 500ml

5908252003143

VANISH Pre-treat White 500ml

5900627012477

VANISH GOLD CC Shampoo 500ml

5011417537930

VANISH GOLD CC Spray 500ml

5011417547687

VANISH GOLD CC Foam 600ml

5900627061987

VANISH Color stopper 10 pcs 20wl

5900627061970

VANISH Color stopper 20 pcs 40wl

5900627073188

VANISH Color Protect Gold 8 pcs 16wl

5900627073195

VANISH Color Protect Gold 16 pcs 32wl

5900627076394

VANISH Pet expert Spray 500ml

5900627076387

VANISH Pet expert Foam 600ml

5900627090406

WOOLITE Color 0,9l (15wl)

5900627090420

WOOLITE Pro-Care 0,9l (15wl)

5900627090413

WOOLITE Dark 0,9l (15wl)

5900627090390

WOOLITE Delicate 0,9l (15wl)

5900627090444

WOOLITE Color 1,8l (30wl)

5900627090437

WOOLITE Pro-Care 1,8l (30wl)

5900627090451

WOOLITE Dark 1,8l (30wl)

5900627090468

WOOLITE Delicate 1,8l (30wl)

5908252004553

WOOLITE White 1,8l (30wl)

5900627090475

WOOLITE Color 2,7l (45wl)

5900627090505

WOOLITE Pro care 2,7l (45wl)

5900627090482

WOOLITE Dark 2,7l (45wl)

5900627090512

WOOLITE Color 3,6l (60wl)

5900627094121

WOOLITE Color 22 Gel caps

5900627094138

WOOLITE Pro Care 22 Gel caps

5900627094114

WOOLITE Dark 22 Gel caps
Pagalba