Konkurso „Mes – bendruomenė“ 2024 m. nuostatai

1.1 Bendrovės MAXIMA LT, UAB, bendruomenių projektų konkurso „Mes – bendruomenė“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia Konkurso tikslus, organizavimo, paraiškų teikimo, vertinimo ir paramos skyrimo tvarką.

1.2 Konkurso iniciatorius, organizatorius ir projektų rėmėjas – MAXIMA LT, UAB, juridinio asmens kodas 123033512, buveinės adresas Naugarduko g. 84, LT-03160, Vilnius (toliau – MAXIMA).

2.1 Prisidėti prie visos Lietuvos bendruomenių vaikų prasmingo laisvalaikio po pamokų. Pavyzdžiui, vystant alternatyvias edukacijos, veiklų ir pramogų erdves, didinant neformalaus mokymosi ir užimtumo galimybes, plėtojant edukacijos, kultūros ar sporto infrastruktūrą.

2.2 Skleisti pilietiškumo ir bendrystės idėjas Lietuvos bendruomenėse.

2.3 Stiprinti ir plėtoti MAXIMOS ryšius su visos Lietuvos regionais, kuriuose veikia, darbo vietas kuria, prie aplinkos gerinimo prisideda ir vietos bendruomenių gyvenime dalyvauja MAXIMA.

3.1 Paraiškas dalyvauti Konkurse gali teikti:

3.1.1 pelno nesiekiančios organizacijos, kurios:

- turi juridinio asmens statusą, ir

- gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, ir

- įrodo, jog yra pajėgios finansiškai prisidėti prie projekto įgyvendinimo mažąja investicijų dalimi, kurios nepadengia MAXIMA, pagal šiuos Nuostatus skiriama parama. 70 % (bet ne daugiau kaip 10 000 Eur vienam projektui) skiria MAXIMA ir 30 % skiria laimėjęs Konkurso dalyvis arba kiti rėmėjai.

3.1.2 Lietuvos savivaldybių administracijos dalyvauti Konkurse gali tik teikdamos bendrą paraišką su kitomis ne pelno siekiančiomis organizacijomis, įskaitant, bet neapsiribojant, visomis ne vyriausybinėmis organizacijomis, išskyrus biudžetines įstaigas. Viena Lietuvos savivaldybės administracija gali teikti paraiškas bendriems projektams su ne daugiau kaip viena pelno nesiekiančia organizacija ir tik viename mieste.

4.1 Paraiškas Konkurso dalyviai turi pateikti nuo 2024 m. kovo 8 d. iki 2024 m. balandžio 21 d. imtinai. MAXIMA pasilieka teisę pratęsti registracijos laiką, apie tai informuodama Konkurso polapyje, adresu https://www.maxima.lt/mes-bendruomene.

4.2 Konkurso dalyviams keliamus reikalavimus atitinkantys pareiškėjai turi užpildyti ir pateikti Konkurso paraišką (https://www.maxima.lt/mes-bendruomene).

4.3 Konkurso paraiškos turi būti užpildytos aiškiai ir tvarkingai, lietuvių kalba.

4.4 Paraiškoje turi būti užpildyta visa reikalaujama informacija, paraiškos teikėjas atsako už paraiškoje pateiktos informacijos teisingumą.

4.5 Konkurso dalyviai gali teikti tik po vieną paraišką.

4.6 Konkurso dalyvis – savivaldybės administracija, teikianti paraiškas su ne pelno siekiančiomis organizacijomis – gali teikti paraiškas tik viename mieste ir ne daugiau kaip vieną paraišką.

4.7 Ne pelno siekianti organizacija, teikianti projektą su savivaldybės administracija, teikti Konkursui kitų projektų savarankiškai ar su kitų savivaldybių administracijomis nebegali.

4.8 Konkurso dalyviai, pildydami paraišką, privalo įkelti bendruomenės arba projekto idėją atspindinčią nuotrauką bei pateikti trumpą (iki 600 spaudos ženklų) socialiniams tinklams skirtą projekto aprašymą.

4.8.1 Konkurso nuostatus atitikusių ir administracinį bei ekspertinį vertinimą įveikusių projektų nuotraukos bus patalpintos MAXIMOS interneto svetainėje, adresu www.maxima.lt. Pareiškėjai, kurių nuotraukos bus patalpintos MAXIMOS interneto svetainėje, bus kviečiami dalintis nuoroda į interneto svetainę, kurioje bus patalpintas projekto aprašymas ir pateikta projekto nuotrauka, socialiniuose tinkluose, taip siekiant surinkti kuo daugiau palaikymo pateiktam projektui balsų interneto svetainėje www.maxima.lt vyksiančiame balsavime.

4.8.2 Daugiausiai palaikymo balsų MAXIMOS interneto svetainėje sulaukę projekto teikėjai gaus 10 papildomų balų. Antros vietos laimėtojai – 8, atitinkamai trečioje vietoje likęs projekto teikėjas– 5 balus. Tai sudaro iki 10 % galutinio projekto vertinimo balo.

4.9 Konkurso dalyviai, pildydami paraišką, turi pateikti ir projekto komunikacijos (bendruomenei ir žiniasklaidai) regione planą, kuriame numatyta projekto „Mes – bendruomenė” ir jos organizatoriaus MAXIMOS komunikacijos etapai.

5.1 Tinkamai ir ne vėliau nustatyto paraiškų teikimo termino pabaigos pateiktas paraiškas vertina Konkurso vertinimo komisija.

5.2    Vertinimo komisija atlieka pateiktų paraiškų vertinimą šiuose nuostatuose apibrėžtos kompetencijos ribose.

5.3    Paraiškų vertinimo komisiją sudaro:

5.3.1 MAXIMOS paskirti penki komisijos nariai (atlieka administracinį ir kokybinį vertinimą):

5.3.1.1 MAXIMOS generalinis direktorius arba kitas jo paskirtas atstovas – komisijos pirmininkas;

5.3.1.2 MAXIMOS Tvarumo skyriaus atstovas;

5.3.1.3 MAXIMOS Teisės skyriaus atstovas;

5.3.1.4 MAXIMOS Personalo departamento atstovas;

5.3.1.5 MAXIMOS Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento atstovas.

5.3.2 Išorinis ekspertas (atlieka ekspertinį vertinimą).

5.4    Vertinimo komisija, vertindama paraiškas, privalo laikytis šių principų:

5.4.1 lygiateisiškumo – visoms paraiškoms privalo būti taikomi vienodi kriterijai;

5.4.2 nešališkumo ir skaidrumo – nuo vertinimo privalo nusišalinti tie vertinimo komisijos nariai, kurių sprendimas gali sukelti interesų konfliktą;

5.4.3 konfidencialumo – vertinant paraiškas turi būti užtikrinamas pateiktų duomenų neatskleidimas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus), o pateikti duomenys turi būti naudojami tik vertinimo tikslais.

6.1 Teikiant paraišką Konkursui turi būti įvertinta, jog projektas privalo būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2024 m. lapkričio 30 d. Tuo atveju, jeigu paraiškoje nurodomas projekto įgyvendinimo laikas viršija šį terminą arba projekte nurodytas terminas yra objektyviai nerealus projektui įgyvendinti, tokia paraiška gali būti nesvarstoma.

6.2 Paraiškos vertinamos šiais etapais:

6.2.1 Administracinis vertinimas, kurio metu įvertinamas paraiškoje teikiamo projekto atitikimas Konkurso sąlygoms, paraiškos užpildymas pagal Konkurso techninius kriterijus.

6.2.1.1 Techniniai kriterijai projektams yra:

- teikiamos paraiškos orientacija į vietos bendruomenės gerovės kūrimą ir formalus Konkurso tikslų atitikimas;

- Paraiškos teikėjo atitikimas Konkurso dalyviams keliamiems kriterijams;

- dokumentų pateikimo sąlygų ir tvarkos atitikimas;

- galimybė įgyvendinti projektą iki 2024 m. lapkričio 30 d.

6.2.2 Ekspertinis vertinimas, kurio metu visi administracinio vertinimo etapą įveikę projektai yra įvertinami konkretaus komisijos nario – išorinio eksperto. Komisijos narys – išorės ekspertas, pagal savo profesinės kompetencijos ir Konkurso prioritetinių sričių atitiktį vertina atitinkamos srities projektus. Išorės ekspertas, remdamasis savo ekspertinėmis žiniomis, atitinkamos srities gerosios praktikos pavyzdžiais ir kokybės standartais bei 3.1.1 ir 3.1.2 punktuose projektams keliamais reikalavimais, įvertina projektus nuo 0 iki 30 balų ir sudaro įvertintų projektų trumpąjį sąrašą. Tai sudaro iki 30 % galutinio projekto vertinimo balo.

6.2.3 Kokybinis vertinimas, kurio metu vertinami kokybiniai į trumpąjį projektų sąrašą patekusių dalyvių projektai. Kokybinį vertinimą atlieka komisijos nariai – MAXIMOS atstovai (skiria nuo 0 iki 60 balų). Tai sudaro iki 60 % galutinio projekto vertinimo balo.

6.2.3.1 Kokybiniai paraiškų vertinimo kriterijai:

- Paraiškai pateikto projekto teikiama ilgalaikė nauda bendruomenei;

- pasirengimas įgyvendinti projektą (pasirinktų veiklų pagrįstumas, etapų aiškumas);

- biudžeto subalansuotumas ir papildomų lėšų šaltinių užsitikrinimas. 70 % (bet ne daugiau kaip 10 000 Eur vienam projektui) skiria MAXIMA ir 30 % skiria laimėjęs Konkurso dalyvis arba kiti rėmėjai;

- projekto komunikacijos planas regione.

6.2.4 Socialinių tinklų vertinimas. Trys daugiausiai palaikymo balsų MAXIMOS interneto svetainėje sulaukę projektų teikėjai atitinkamai gaus 10, 8 ir 5 balus. Tai sudaro iki 10 % galutinio projekto vertinimo balo.

6.3 Maksimalus projekto vertinimo balas (po visų vertinimo etapų)  – 100.

6.4 Tuo atveju, jei daugiausiai balų surinkę projektai gauna vienodą įvertinimą, geriausi iš jų išrenkami balsuojant komisijos nariams, atsižvelgiant į projekto atitikimą Konkurso tikslams ir prioritetinėms sritims – aukštesnį įvertinimą gauna daugiau komisijos balsų surinkusi projekto paraiška.

6.5 Projekto vertinimo komisija patvirtina Konkurso nugalėtojus – Konkursui pateiktas paraiškas, gavusias daugiausiai balų.

7.1 Konkurso nugalėtojais skelbiami projektai, gavę daugiausiai vertinimo komisijos balų.

7.2 Visą Konkurso paramos fondą sudaro 130 000 Eur (vienam laimėtojui skiriama 70 % konkretaus projekto vertės parama, bet ne daugiau kaip 10 000 Eur).

7.3 Projektams laimėtojams numatytos finansinės sumos skiriamos kaip parama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, ir pervedamos į nurodytą paramos gavėjo sąskaitą per 20 darbo dienų laiko nuo paramos teikimo sutarties pasirašymo. Atskirais atvejais gali būti numatomas lėšų pervedimas etapais (dalimis), numatant ne daugiau kaip tris etapus.

7.4 Visi paramos gavėjai privalo įforminti paramos gavimą rašytine paramos teikimo sutartimi, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

7.5 MAXIMA įsipareigoja sumokėti visus mokesčius ir (ar) sutarties sudarymo bei patvirtinimo išlaidas, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus ir kitus teisės aktus reikia mokėti dėl paramos sutarties sudarymo ir paramos teikimo (išskyrus mokesčius ir (ar) sankcijas, kurias paramos gavėjas turi mokėti nustačius paramos gavimo ar naudojimo pažeidimus).

7.6 Visi Konkurso laimėtojai, pasirašydami paramos sutartis, įsipareigoja įgyvendinti projektus ne vėliau kaip iki 2024 m. lapkričio 30 d. Tuo atveju, jei dėl objektyvių priežasčių projektas neįgyvendinamas iki nurodyto termino pabaigos, MAXIMA ir paramos gavėjas gali susitarti dėl kito termino, per kurį projektas turi būti įgyvendintas. Tuo atveju, jei projektas neįgyvendinamas sutartu laiku dėl paramos gavėjo kaltės, sutartis dėl paramos teikimo nutraukiama, o skirta parama privalo būti grąžinama MAXIMAI.

7.7 Visi Konkurso laimėtojai, pasirašydami paramos teikimo sutartis, įsipareigoja kas mėnesį nuo sutarties pasirašymo datos teikti informaciją el. paštu: mumsrupi@maxima.lt apie projekto eigą ir informuoti apie planuojamą baigti įgyvendinti projektą ne vėliau kaip mėnuo iki planuojamos baigimo datos.

7.8 MAXIMA turi teisę savo pasirinktais teisėtais būdais ir priemonėmis kontroliuoti paramos gavėjui skirtų lėšų panaudojimo tikslingumą ir paramos gavėjo įsipareigojimų vykdymą.

7.9 Paaiškėjus aplinkybėms, jog paramos gavėjas Konkurso nugalėtoju tapo ir (ar) paramą gavo pateikęs klaidingą informaciją ar kitu neteisėtu būdu, arba panaudojo gautą paramą ne pagal paskirtį arba pažeidė kitus šiuose nuostatuose ir (ar) pasirašysimoje paramos teikimo sutartyje numatytus įsipareigojimus, MAXIMA turi teisę atšaukti sprendimą dėl paramos skyrimo, o paramos gavėjas privalo grąžinti gautą paramą.

8.1 Visi Konkurso dalyviai, pateikdami paraiškas ir dokumentus (duomenis) ir kartu perduodami organizacijos atstovų, dalyvių ar bet kurių kitų fizinių asmenų (toliau – duomenų subjektai) asmens duomenis, patvirtina, kad informavo duomenų subjektus, kad jų duomenys bus perduodami MAXIMAI, nurodant duomenų perdavimo tikslą ir pagrindą, supažindinant duomenų subjektus su jų teisėmis bei informuojant, kad daugiau informacijos apie jų duomenų tvarkymą jie gali rasti MAXIMOS Privatumo politikoje (https://www.maxima.lt/bendroji-privatumo-politika). Bendraudama su duomenų subjektais, MAXIMA laiko, kad duomenų subjektas yra informuotas apie vykdomą jo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 14 str. 5 d. (a)).

8.2 Konkurso dalyvių pateikti duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi Konkurso organizavimo, vykdymo (įskaitant informacijos apie Konkurso dalyvius skelbimą, laimėtojų atranką ir viešą paskelbimą), statistikos tikslais. Asmens duomenų valdytojas – Konkurso organizatorius MAXIMA LT, UAB.

8.3 Konkurso dalyviai sutinka, kad jų pateiktos paraiškos bei visa informacija apie įgyvendinamus projektus gali būti naudojama Konkurso viešinimo tikslais.

8.4 Konkurso dalyvių ir duomenų subjektų asmens duomenys gali būti atskleidžiami vertinimo komisijos nariams. Konkurso dalyvių ir duomenų subjektų asmens duomenys gali būti pateikiami ir kitoms organizacijoms (Konkurso partneriams), kurios tiesiogiai atlieka su Konkurso organizavimu ir (ar) vykdymu susijusias funkcijas, tačiau tik tais atvejais ir ta apimtimi, kai toks duomenų pateikimas yra būtinas.

8.5 Konkurso dalyviai ir duomenų subjektai, kurių asmens duomenys tvarkomi Konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais, turi teisę susipažinti su jų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kokiu būdu jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių nuostatų arba įstatymų reikalavimų.

9.1 Konkurso pradžia – 2024 m. kovo 8 d.

9.2 Paraiškų pateikimas – iki 2024 m. balandžio 21 d. (imtinai).

9.3 Paraiškų vertinimas ir nugalėtojų paskelbimas – iki 2024 m. birželio 14 d.

9.4 Projektų įgyvendinimas – iki 2024 m. lapkričio 30 d.

10.1 Nuostatai parengti, aiškinami ir taikomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Konkurso organizatorius turi teisę keisti Nuostatus, apie tai informuodamas tuo pačiu būdu, kokiu šie Nuostatai buvo paskelbti.

10.3. Konkurso organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Konkurso atšaukimu, nutraukimu, sustabdymu ir (ar) Nuostatų pakeitimu.

10.4 Nuostatų pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.5 Visi nesutarimai, kilę dėl Nuostatų ir jų pagrindu kylančių teisių bei pareigų įgyvendinimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.6 Informacija apie Konkursą teikiama el. paštu mumsrupi@maxima.lt.

Pagalba