Konkurso „Mes – bendruomenė“ 2023 m. nuostatai

1.1. Bendrovės MAXIMA LT bendruomenių projektų konkurso „Mes – bendruomenė“ (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia Konkurso tikslus, organizavimo, paraiškų teikimo, vertinimo ir paramos skyrimo tvarką.

1.2. Konkurso iniciatorius, organizatorius ir projektų rėmėjas – MAXIMA LT, UAB, juridinio asmens kodas 123033512, buveinės adresas Naugarduko g. 84, LT-03160, Vilnius (toliau – MAXIMA LT, UAB).

2.1. Prisidėti prie visos Lietuvos bendruomenių, kuriant alternatyvias edukacijos, laisvalaikio ir pramogų erdves, puoselėjančias gamtą ir tvarų gyvenimo būdą.

2.2. Skleisti pilietiškumo ir bendrystės idėjas Lietuvos bendruomenėse.

2.3. Stiprinti ir plėtoti MAXIMA LT, UAB ryšius su visos Lietuvos regionais, kuriuose veikia, darbo vietas kuria, prie aplinkos gerinimo prisideda ir vietos bendruomenių gyvenime dalyvauja MAXIMA LT, UAB.

3.1. Paraiškas dalyvauti konkurse gali teikti:

3.1.1. pelno nesiekiančios organizacijos, kurios:

- turi juridinio asmens statusą, ir

- gali būti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, ir

- įrodo, jog yra pajėgios finansiškai prisidėti prie projekto įgyvendinimo mažąja investicijų dalimi, kurios nepadengia MAXIMA LT, UAB pagal šiuos nuostatus skiriama parama. 70 % (bet ne daugiau kaip 10 000 Eur vienam projektui) skiria MAXIMA LT, UAB ir 30 % skiria laimėjęs konkurso dalyvis arba kiti rėmėjai.

3.1.2. Lietuvos savivaldybių administracijos dalyvauti konkurse gali tik teikdamos bendrą paraišką su kitomis ne pelno siekiančiomis organizacijomis, įskaitant, bet neapsiribojant, visomis ne vyriausybinėmis organizacijomis, išskyrus biudžetines įstaigas. Viena Lietuvos savivaldybės administracija gali teikti paraiškas bendriems projektams su ne daugiau kaip viena pelno nesiekiančia organizacija ir tik viename mieste.

4.1. Paraiškas Konkurso dalyviai turi pateikti nuo 2023 m. vasario 23 d. iki 2023 m. kovo 23 d. imtinai. MAXIMA LT pasilieka teisę pratęsti registracijos laiką, apie tai informuodama konkurso polapyje.

4.2. Konkurso dalyviams keliamus reikalavimus atitinkantys pareiškėjai turi užpildyti ir pateikti Konkurso paraišką https://www.maxima.lt/mes-bendruomene/registracijos-anketa

4.3. Konkurso paraiškos turi būti užpildytos aiškiai ir tvarkingai, lietuvių kalba.

4.4. Paraiškoje turi būti užpildyta visa reikalaujama informacija, paraiškos teikėjas atsako už informacijos paraiškoje teisingumą.

4.5. Nuostatų 3.1. punkte įvardinti Konkurso dalyviai gali teikti tik po vieną paraišką.

4.6. Konkurso dalyvis – savivaldybės administracija, teikianti paraiškas su ne pelno siekiančiomis organizacijomis – gali teikti paraiškas tik viename mieste ir ne daugiau nei vieną paraišką.

4.7. Ne pelno siekianti organizacija, teikianti projektą su savivaldybės administracija, negali teikti konkursui kitų projektų savarankiškai ar su kitų savivaldybių administracijomis.

4.8. Konkurso dalyviai, pildydami paraišką, privalo įkelti bendruomenės arba projekto idėją atspindinčią nuotrauką, bei pateikti trumpą (iki 1000 spaudos ženklų), socialiniams tinklams skirtą, projekto aprašymą.

4.8.1. Konkurso nuostatus atitikusių ir administracinį bei ekspertinį vertinimą įveikusių projektų nuotraukos bus įkeltos į MAXIMA LT, UAB interneto svetainę www.maxima.lt. Pareiškėjai, kurių nuotraukos bus atrinktos, gaus nuotraukos bei projekto aprašymo nuorodą ir bus kviečiami ja dalintis socialiniuose tinkluose, taip siekiant surinkti kuo daugiau palaikymo pateiktam projektui balsų interneto svetainėje www.maxima.lt vyksiančiame balsavime.

4.8.2. Daugiausiai palaikymo balsų MAXIMA LT, UAB interneto svetainėje sulaukusios nuotraukos autoriai – projekto teikėjai, gaus 10 papildomų balų. Antros vietos laimėtojai – 8, atitinkamai trečioje vietoje esančios nuotraukos autoriai – 5 balus. Tai sudaro iki 10 % galutinio projekto vertinimo balo.

4.9. Konkurso dalyviai, pildydami paraišką, turi pateikti ir projekto komunikacijos (bendruomenei ir žiniasklaidai) regione planą, kuriame numatyta programos „Mes – bendruomenė” ir jos organizatoriaus „Maximos“ komunikacijos etapai.

5.1. Tinkamai ir ne vėliau nustatyto paraiškų teikimo termino pabaigos pateiktas paraiškas vertina Konkurso vertinimo komisija.

5.2. Vertinimo komisija atlieka pateiktų paraiškų vertinimą šiuose nuostatuose apibrėžtos kompetencijos ribose.

5.3. Paraiškų vertinimo komisiją sudaro komisijos nariai:

5.3.1. MAXIMA LT, UAB paskirti penki komisijos nariai (atlieka administracinį ir kokybinį vertinimą):

5.3.1.1. MAXIMA LT, UAB generalinis direktorius arba kitas jo paskirtas atstovas – komisijos pirmininkas;

5.3.1.2. MAXIMA LT, UAB rinkodaros ar komunikacijos departamento atstovas;

5.3.1.3. MAXIMA LT, UAB teisės departamento atstovas;

5.3.1.4. MAXIMA, LT, UAB aplinkosaugos skyriaus 2 atstovai.

5.3.2. Išorinis ekspertas (atlieka ekspertinį vertinimą):

5.4. Vertinimo komisija, vertindama paraiškas, privalo laikytis šių principų:

5.4.1. Lygiateisiškumo – visoms paraiškoms privalo būti taikomi vienodi kriterijai;

5.4.2. Nešališkumo ir skaidrumo – nuo vertinimo privalo nusišalinti tie vertinimo komisijos nariai, kurių sprendimas gali sukelti interesų konfliktą;

5.4.3. Konfidencialumo – vertinant paraiškas turi būti užtikrinamas pateiktų duomenų neatskleidimas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus), o pateikti duomenys turi būti naudojami tik vertinimo tikslais.

6.1. Teikiant paraišką konkursui turi būti įvertinta, kad projektas privalo būti įgyvendintas ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 31 d. Jeigu paraiškoje nurodomas projekto įgyvendinimo laikas viršija šį arba nurodytas laikas yra objektyviai nerealus projektams įgyvendinti, tokia paraiška gali būti nesvarstoma.

6.2. Paraiškos vertinamos šiais etapais:

6.2.1. Administracinis vertinimas, kurio metu įvertinamas paraiškoje teikiamo projekto atitikimas Konkurso sąlygoms, paraiškos užpildymas pagal Konkurso techninius kriterijus.

6.2.1.1. Techniniai kriterijai projektams yra:

- Teikiamos paraiškos orientacija į vietos bendruomenės gerovės kūrimą ir formalus konkurso tikslų atitikimas;

- Paraiškos teikėjo juridinio ir paramos gavėjo statuso atitikimas konkurso kriterijams;

- Dokumentų pateikimas pagal 4 punkte pateiktus reikalavimus.

- Galimybė įgyvendinti projektą iki 2023 m. spalio 31 d.

6.2.1.2. Į kitą vertinimo etapą patenka tik visus techninius kriterijus atitikę projektai.

6.2.2. Ekspertinis vertinimas, kurio metu visi administracinio vertinimo etapą praėję projektai yra įvertinami konkretaus komisijos nario – išorinio eksperto. Komisijos narys – išorės ekspertas, pagal savo profesinės kompetencijos ir konkurso prioritetinių sričių atitiktį vertina atitinkamos srities projektus. Išorės ekspertas, remdamasis savo ekspertinėmis žiniomis, atitinkamos srities gerosios praktikos pavyzdžiais ir kokybės standartais bei 3.1.1 ir 3.1.2 punktuose projektams keliamais reikalavimais įvertina projektus nuo 0 iki 30 balų ir sudaro vertintų projektų trumpąjį Konkurso sąrašą. Tai sudaro iki 30 % galutinio projekto vertinimo balo.

6.2.3. Kokybinis vertinimas, kurio metu vertinami kokybiniai į trumpąjį konkurso sąrašą patekusių projektų kriterijai, remiantis punktu 6.2.3.1. Kokybinį vertinimą atlieka komisijos nariai, MAXIMA LT atstovai (skiria nuo 0 iki 60 balų). Tai sudaro iki 60 % galutinio projekto vertinimo balo.

6.2.3.1. Kokybiniai paraiškų vertinimo kriterijai:

- Paraiškai pateikto projekto teikiama ilgalaikė nauda bendruomenei;

- Pasirengimas įgyvendinti projektą (pasirinktų veiklų pagrįstumas, etapų aiškumas);

- Biudžeto subalansuotumas ir papildomų lėšų šaltinių užsitikrinimas. 70 % (bet ne daugiau kaip 10 000 eur vienam projektui) skiria MAXIMA LT, UAB ir 30 % skiria laimėjęs konkurso dalyvis arba kiti rėmėjai;

- Lėšų panaudojimo efektyvumas;

- Projekto komunikacijos planas regione.

6.2.4. Socialinių tinklų vertinimas už projekto paraiškos nuotraukos vertinimą. Trijų daugiausiai palaikymo balsų MAXIMA LT, UAB interneto svetainėje sulaukusių nuotraukų autoriai, projekto teikėjai, atitinkamai gaus 10, 8 arba 5 balus. Tai sudaro iki 10 % galutinio projekto vertinimo balo.

6.3. Maksimalus projekto vertinimo balų (po visų vertinimo etapų) skaičius yra 100.

6.4. Tuo atveju, jei daugiausiai balų surinkusios paraiškos gauna vienodą įvertinimą, geriausi iš jų išrenkami balsuojant komisijos nariams, atsižvelgiant į jos atitikimą projekto tikslams ir prioritetinėms sritims – aukštesnį įvertinimą gauna daugiau komisijos balsų surinkusi paraiška.

6.5. Projekto vertinimo komisija patvirtina konkurso nugalėtojus – konkursui pateiktas paraiškas, gavusias daugiausiai balų.

7.1. Konkurso nugalėtojais skelbiami projektai, gavę daugiausiai vertinimo komisijos balų.

7.2. Visą Konkurso paramos fondą sudaro 120 000 Eur (vienam laimėtojui skiriama 70 % vieno projekto vertės, bet ne daugiau kaip 10 000 Eur paramą).

7.3. Projektams – laimėtojams numatytos finansinės sumos skiriamos kaip parama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, ir pervedamos į nurodytą paraiškos gavėjo sąskaitą per 20 darbo dienų laiko nuo paramos teikimo sutarties pasirašymo. Atskirais atvejais gali būti numatomas lėšų pervedimas atskirais etapais, numatant ne daugiau kaip tris etapus.

7.4. Visi paramos gavėjai privalo įforminti paramos gavimą rašytine arba notarinės formos paramos teikimo sutartimi, remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

7.5. MAXIMA LT, UAB įsipareigoja sumokėti visus mokesčius ir / ar sutarties sudarymo bei patvirtinimo išlaidas, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus ir kitus teisės aktus reikia mokėti dėl paramos sutarties sudarymo ir paramos gavimo (išskyrus mokesčius ir /ar sankcijas, kurias paramos gavėjas turi mokėti nustačius paramos gavimo ar naudojimo pažeidimus).

7.6. Visi konkurso laimėtojai, pasirašydami paramos sutartis, įsipareigoja įgyvendinti paraiškose nurodytus projektus ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 31 d. ir dėti visas pastangas, kad šie terminai būtų įgyvendinti. Tuo atveju, jei dėl objektyvių priežasčių šie projektai neįgyvendinami sutartu laiku, abiejų pusių raštu patvirtinami nauji terminai. Tuo atveju, jei projektas neįgyvendinamas sutartu laiku dėl paramos gavėjo kaltės, sutartis dėl paramos teikimo gali būti nutraukta, o skirta parama turi būti grąžinama paramos davėjui.

7.7. Visi konkurso laimėtojai, pasirašydami paramos teikimo sutartis, įsipareigoja kas mėnesį nuo sutarties pasirašymo datos teikti informaciją el.paštu: mumsrupi@maxima.lt apie projekto eigą ir informuoti apie planuojamą baigti įgyvendinti projektą ne vėliau kaip mėnuo iki planuojamos baigimo datos.

7.8. Paramos gavėjas turi pateikti MAXIMA LT, UAB paramos panaudojimo ataskaitą Paramos teikimo sutartyje nustatyta tvarka.

7.9. MAXIMA LT, UAB turi teisę savo pasirinktais teisėtais būdais ir priemonėmis kontroliuoti paramos gavėjui skirtų lėšų panaudojimo tikslingumą ir paramos gavėjo įsipareigojimų vykdymą.

7.10. Paaiškėjus aplinkybėms, jog paramos gavėjas konkurso nugalėtoju tapo ir/ar paramą gavo pateikęs klaidingą informaciją ar kitu neteisėtu būdu, arba panaudojo gautą paramą ne pagal paskirtį arba pažeidė kitus šiuose nuostatuose ir/ar paramos teikimo sutartyje numatytus įsipareigojimus, MAXIMA LT, UAB turi teisę atšaukti sprendimą dėl paramos skyrimo, o paramos gavėjas privalo grąžinti gautą paramą.

8.1. Visi konkurso dalyviai, pateikdami paraiškas ir dokumentus (duomenis) ir kartu perduodami organizacijos atstovų ar dalyvių ar bet kurių fizinių asmenų (toliau – duomenų subjektai) asmens duomenis, patvirtina, kad informavo duomenų subjektus, kad jų duomenys bus perduodami MAXIMA LT, UAB, kokiais tikslais ir pagrindais, supažindino duomenų subjektus su jų teisėmis bei informavo, kad daugiau informacijos apie jų duomenų tvarkymą jie gali rasti MAXIMOS Privatumo politikoje (https://www.maxima.lt/bendroji-privatumo-politika). Bendraudami su duomenų subjektu MAXIMA LT, UAB laiko, kad jis yra informuotas apie vykdomą jo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 14 str. 5 d. (a)).

8.2. Konkurso dalyvių pateikti duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi konkurso organizavimo, vykdymo (įskaitant informacijos apie konkurso dalyvius skelbimą, laimėtojų atranką ir viešą paskelbimą), statistikos tikslais. Asmens duomenų valdytojas – konkurso organizatorius MAXIMA LT, UAB.

8.3. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų pateiktos paraiškos bei visa informacija apie įgyvendinamus projektus gali būti naudojami konkurso viešinimo tikslais.

8.4. Konkurso dalyvių ir duomenų subjektų asmens duomenys gali būti atskleidžiami vertinimo komisijos nariams. Konkurso dalyvių ir duomenų subjektų asmens duomenys gali būti pateikiami ir kitoms organizacijoms (konkurso partneriams), kurios tiesiogiai atlieka su konkurso organizavimu ir / ar vykdymu susijusias funkcijas, tačiau tik tais atvejais ir ta apimtimi, kai šie duomenys yra būtini.

8.5. Konkurso dalyviai ir duomenų subjektai, kurių asmens duomenys tvarkomi konkurso organizavimo ir vykdymo tikslais, turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių nuostatų arba įstatymų reikalavimų.

9.1. Konkurso pradžia – 2023 m. vasario 23 d.;

9.2. Paraiškų pateikimas – iki 2023 m. kovo 23 d. imtinai. Registracija pratęsiama iki balandžio 2 d. (imtinai);

9.3. Paraiškų vertinimas ir nugalėtojų paskelbimas – iki 2023 m. gegužės 19 d.;

9.4. Projektų įgyvendinimas – iki 2023 m. spalio 31 d.

10.1. Šie nuostatai parengti, aiškinami ir taikomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Šių nuostatų pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių nuostatų ir jų pagrindu kylančių teisių bei pareigų įgyvendinimo sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10.4. Informacija dėl konkurso teikiama el. paštu mumsrupi@maxima.lt.

Pagalba