D.U.K

Apie projektą ir dalyvius

„Maximos“ socialinis projektas – iniciatyvų konkursas „Mes – bendruomenė“ – šiemet minėdamas 10-ąjį jubiliejų siekia prisidėti prie visos Lietuvos bendruomenių vaikų prasmingo laisvalaikio po pamokų. Pavyzdžiui, vystant alternatyvias edukacijos, veiklų ir pramogų erdves, didinant neformalaus mokymosi ir užimtumo galimybes, plėtojant edukacijos, kultūros ar sporto infrastruktūrą. Prisidėdama prie bendruomenių idėjų įgyvendinimo šiemet „Maxima“ skirs 130 tūkst. eurų finansinę paramą.

Vaikų gyvenimas tęsiasi ir po pamokų. Neretai pasibaigus pamokoms pritrūkstama įdomių, kritinį mąstymą lavinančių ir prasmingą laisvalaikį suteikiančių veiklų, kurias mažieji bendruomenių nariai gali veikti. Norint pasiūlyti veiklas, kuriomis vaikai galėtų užsiimti laisvu laiku, yra itin svarbu sukurti tokią aplinką, kuri padėtų atskleisti jų kūrybiškumą, sugebėjimus ar skatintų puoselėti naujas draugystes.

Siekdami prisidėti prie šios problemos sprendimo, šiais metais bendruomenes kviečiame teikti paraiškas, susijusias su vaikų užimtumo ir neformalaus ugdymo vystymu po pamokų, teikiant projektus, orientuotus į:

 • kūrybiškumą ar įvairius įgūdžius lavinančių veiklų steigimą;
 • susibūrimo vietų ar bendrų erdvių steigimą;
 • laisvalaikio, sveikatingumo, sporto ar aktyvių veiklų zonų įrengimą;
 • reikalingos įrangos popamokinėms veikloms, įsigijimą ir kt.

Šis projektas – iniciatyvų konkursas skirtas bendruomenes vienijančioms (nevyriausybinėms, ne pelno siekiančioms) organizacijoms. Projekte gali dalyvauti pelno nesiekiančios organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą, esančios paramos gavėjomis pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą ir įrodančios, jog yra pajėgios finansiškai prisidėti prie projekto įgyvendinimo mažąja investicijų dalimi (30 proc. reikalingų lėšų). Savivaldybių administracijos dalyvauti konkurse gali tik teikdamos bendrą paraišką su kitomis ne pelno siekiančiomis organizacijomis. Savivaldybės administracija gali teikti tik vieną paraišką su viena organizacija.

Paramos gavėju gali būti juridiniai asmenys, turintys teisę gauti paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą. Išsamią informaciją dėl paramos gavėjo statuso suteikimo galima rasti Valstybės įmonės registrų centro internetinėje svetainėje.

Konkurso paraiška nėra sudėtinga, ją reikia pateikti internetinėje svetainėje: https://www.maxima.lt/mes-bendruomene, tačiau ji turi būti užpildyta aiškiai, tvarkingai ir lietuvių kalba, o joje būtina pateikti visą prašomą informaciją.

Vienas konkurso dalyvis (viena bendruomenė/NVO) konkursui gali teikti tik vieną paraišką.

Apie finansus

Taip, visi konkurso dalyviai turi įrodyti, jog yra pajėgūs finansiškai prisidėti prie projekto įgyvendinimo mažąja investicijų dalimi, t. y. bent 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų. Tokios dalies nepadengia MAXIMOS skiriama parama.

Vienam laimėtojui skiriama iki 70% projektui įgyvendinti reikalingų lėšų vertės parama, bet ne daugiau kaip 10 000 Eur.

Taip, bendruomenės ar organizacijos narių savanoriškas darbas būti traktuojamas kaip dalis bendruomenės prisidėjimo prie projekto įgyvendinimo. Tačiau pateikiant kitų projekto finansavimo šaltinių ir jų skiriamų sumų detalizaciją, yra privalu šią dedamąją konvertuoti į piniginę išraišką.

Apie informacijos paraiškose pateikimą

Visi projektą plačiau padedantys pristatyti dokumentai turi būti pateikiami laisva forma (pvz. Microsoft Word dokumento šablone).

Rekomendacijos konkursui teikiamam projektui nėra reikalingos. Pateikta rekomendacija neturės įtakos komisijos vertinimui.

Konkurso dalyviai, pildydami paraišką, turi įkelti bendruomenės nuotrauką, kurioje atsispindėtų konkursui teikiamo projekto pagrindinė idėja. Dalyviai privalo teikti tik savo darytas nuotraukas. Fotografijos turi būti kokybiškos, pateikiamos JPG, JPEG skaitmeniniu formatu.

Konkurso dalyviai, pildydami paraišką, turi pateikti trumpą projekto aprašymą.

Projekto aprašyme svarbu paminėti šiuos punktus:

 • Trumpai pristatyti projektą vykdysiančią organizaciją.
 • Papasakoti apie projekto viziją.
 • Patikslinti, kokią pridėtinę vertę projektas kuria jūsų bendruomenei.

Apie projektų vertinimą

Techniniai kriterijai projektams yra:

 • Teikiamos paraiškos orientacija į vietos bendruomenės gerovės kūrimą ir formalus konkurso tikslų atitikimas;
 • Paraiškos teikėjo juridinio ir paramos gavėjo statuso atitikimas konkurso kriterijams;
 • Aiškiai ir tvarkingai, lietuvių kalba užpildyta konkurso paraiška ir pateikti visi prašomi dokumentai;
 • Galimybė įgyvendinti projektą iki 2024 m. lapkričio 30 d.

Kokybiniai paraiškų vertinimo kriterijai:

 • Konkursui pateikto projekto teikiama ilgalaikė nauda bendruomenei;
 • Pasirengimas įgyvendinti projektą (pasirinktų veiklų pagrįstumas, etapų aiškumas);
 • Biudžeto subalansuotumas ir papildomų lėšų šaltinių užsitikrinimas. MAXIMA skiria iki 70 %, bet ne daugiau kaip 10 000 Eur, vieno projekto įgyvendinimui;
 • Projekto komunikacijos planas regione.

Konkursui pateiktų paraiškų techninį vertinimą atliks konkursą administruojantys MAXIMOS specialistai ir išorinis ekspertas. Šį etapą įveikusias paraiškas vertins išorės ekspertai ir iš 5 MAXIMOS atstovų sudaryta komisija. Taip pat iki 10 proc. galutinio vertinimo balo bendruomenės gaus sulaukę palaikymo internetiniame balsavime.

Konkurso galutinį vertinimo balą sudaro (viso: iki 100 balų):

 • Išorės ekspertų vertinimas: 0-30 balų.
 • Kokybinis MAXIMOS atstovų vertinimas: 0-60 balų.
 • Internetinio balsavimo vertinimas: 0-10 balų.

Trys daugiausiai balsų internetiniame balsavime gavę projektai atitinkamai gaus 10, 8 bei 5 vertinimo balus. Tai sudaro iki 10 % galutinio projekto vertinimo balo.

Apie atskaitomybę

Konkurso pradžia – 2024 m. kovo 8 d.;

Paraiškų pateikimas – iki 2024 m. balandžio 21 d. (imtinai);

Paraiškų vertinimas ir nugalėtojų paskelbimas – iki 2024 m. gegužės 14 d.;

Projektų įgyvendinimas – iki 2024 m. lapkričio 30 d.

Visi konkurso laimėtojai, pasirašydami paramos teikimo sutartis, įsipareigoja kas mėnesį nuo sutarties pasirašymo datos elektroniniu paštu: mumsrupi@maxima.lt teikti informaciją apie projekto vystymo eigą bei vykdomą komunikaciją (projekto viešinimą) ir informuoti apie planuojamą projekto įgyvendinimo pabaigą ne vėliau kaip mėnuo iki planuojamos baigimo datos.

Neradote atsakymo į jums rūpimą klausimą? Susisiekite su mumis mumsrupi@maxima.lt.

Pagalba