D.U.K.

Apie programą ir dalyvius

Devintus metus vykstantis projektas „Mes – bendruomenė“ – tai iniciatyvų konkursas, skirtas prisidėti prie visos Lietuvos bendruomenių, siekiančių puoselėti gamtą ir tvarų gyvenimo būdą. Norime įkvėpti bendruomenes atsakingai naudoti išteklius ir kurti švaresnę aplinką. Šiemet „Maxima“ tvarių idėjų įgyvendinimui iš viso skirs 120 tūkst. eurų sumą.

Klimato kaita šiandien yra viena aktualiausių pasaulio problemų, tad tvarios ir taupios gyvensenos puoselėjimas turi tapti neatsiejama kasdienybės dalimi. Šiais metais bendruomenės kviečiamos konkursui teikti projektus, skatinančius tvarų gyvenimo būdą ir atsakingą išteklių naudojimą:

· Tvarumo iniciatyvos

Projekto dalyviai raginami teikti paraiškas bendruomenėse vystyti tvarumo iniciatyvas ir veiklas, susijusias su gamtos puoselėjimu ir išsaugojimu, išteklių taupymu ir tvarių sprendimų paieškomis kasdieniniame bendruomenės gyvenime. Pvz.: gamtos puoselėjimo ir gamtos paveldo išsaugojimo iniciatyvos, žaliųjų zonų kūrimas ir plėtojimas, infrastruktūros renovacija tvaresniam energijos naudojimui, maistą tausojančios iniciatyvos, tvarios gamybos technologijų diegimas ir kt.

· Aplinkosaugos žinių tobulinimas

Dalyviai kviečiami teikti paraiškas vystyti žinioms ir įgūdžiams, susijusiems su tvariu gyvenimo būdu bei gamtos saugojimu. Pvz.: inicijuoti aplinkos puoselėjimą ir tvarumą skatinančias veiklas (teritorijos sutvarkymas, atliekų rūšiavimo taškų įrengimas), ugdyti sąmoningumą kasdieniame resursų naudojime bei suteikti aplinkosaugos žinias ir mažiausiems bendruomenės nariams (vystant edukacines veiklas, rengiant mokymus ar kt.).

Šis konkursas skirtas bendruomenes vienijančioms (nevyriausybinėms, ne pelno siekiančioms) organizacijoms.

Programoje gali dalyvauti pelno nesiekiančios organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą, esančios paramos gavėjomis pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą ir įrodančios, jog yra pajėgios finansiškai prisidėti prie projekto įgyvendinimo mažąja investicijų dalimi (30 proc. reikalingų lėšų). Viena organizacija gali teikti tik vieną paraišką. Lietuvos savivaldybių administracijos dalyvauti konkurse gali tik teikdamos bendrą paraišką su kitomis ne pelno siekiančiomis organizacijomis. Savivaldybės administracija gali teikti tik vieną paraišką su viena organizacija.

Paramos gavėju gali būti juridiniai asmenys, turintys teisę gauti paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą. Išsamią informaciją dėl paramos gavėjo statuso suteikimo galima rasti Valstybės įmonės registrų centro internetinėje svetainėje.

Konkurso paraiška nėra sudėtinga, ją reikia pateikti internetinėje svetainėje: https://www.maxima.lt/mes-bendruomene/registracijos-anketa, bet ji turi būti užpildyta aiškiai, tvarkingai ir lietuvių kalba. Būtina pateikti visą prašomą informaciją.

Vienas konkurso dalyvis gali teikti tik vieną paraišką konkursui.

Apie finansus

Taip, visi konkurso dalyviai turi įrodyti, jog yra pajėgūs finansiškai prisidėti prie projekto įgyvendinimo mažąja investicijų dalimi, t. y. bent 30 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų. Tokios dalies nepadengia „Maximos“ skiriama parama.

Vienam laimėtojui skiriama iki 70 % projektui įgyvendinti reikalingų lėšų vertės parama, bet ne daugiau kaip 10 000 Eur.

Apie informacijos paraiškose pateikimą

Rekomendacijos konkursui teikiamam projektui nėra reikalingos. Pateikta rekomendacija neturės įtakos komisijos vertinimui.

Nepateikus nuotraukos ir trumpo (iki 500 spaudos ženklų) socialiniams tinklams skirto projekto aprašymo, projekto paraiška neatitiks techninio vertinimo kriterijų ir konkurse toliau dalyvauti negalės.

Konkurso dalyviai, pildydami paraišką, turi įkelti bendruomenės nuotrauką, kurioje atsispindėtų konkursui teikiamo projekto pagrindinė idėja. Dalyviai privalo teikti tik savo darytas nuotraukas. Fotografijos turi būti kokybiškos, pateikiamos JPG, JPEG skaitmeniniu formatu.

Konkurso dalyviai, pildydami paraišką, turi pateikti trumpą projekto aprašymą (iki 1000 spaudos ženklų).

Projekto aprašyme svarbu paminėti šiuos punktus:

 • Trumpai pristatyti projektą vykdysiančią organizaciją.
 • Papasakoti apie projekto viziją.
 • Atsakyti kokią pridėtinę vertę projektas kuria jūsų bendruomenei.

Apie projektų vertinimą

Techniniai kriterijai projektams yra:

 • Teikiamos paraiškos orientacija į vietos bendruomenės gerovės kūrimą ir formalus konkurso tikslų atitikimas;
 • Paraiškos teikėjo juridinio ir paramos gavėjo statuso atitikimas konkurso kriterijams;
 • Aiškiai ir tvarkingai, lietuvių kalba užpildyta konkurso paraiška ir pateikti visi prašomi dokumentai;
 • Galimybė įgyvendinti projektą iki 2023 m. spalio 31 d.

Kokybiniai paraiškų vertinimo kriterijai:

 • Konkursui pateikto projekto teikiama ilgalaikė nauda bendruomenei;
 • Pasirengimas įgyvendinti projektą (pasirinktų veiklų pagrįstumas, etapų aiškumas);
 • Biudžeto subalansuotumas ir papildomų lėšų šaltinių užsitikrinimas. „Maxima“ skiria iki 70 %, bet ne daugiau kaip 10 000 eur vienam projektui;
 • Lėšų panaudojimo efektyvumas;
 • Projekto komunikacijos planas regione.

Konkursui pateiktų paraiškų techninį vertinimą atliks konkursą administruojantys „Maximos“ specialistai ir išorinis ekspertas, šį etapą perėjusias paraiškas vertins išorinis ekspertas ir iš 5 „Maximos“ atstovų sudaryta komisija. Taip pat iki 10 proc. galutinio vertinimo balo bendruomenės gali gauti sulaukę palaikymo internetiniame balsavime.

Konkurso galutinį vertinimo balą sudaro (viso: iki 100 balų):

 • Išorės eksperto vertinimas: 0-30 balų.
 • Kokybinis „Maximos“ atstovų vertinimas: 0-60 balų.
 • Internetinio balsavimo vertinimas: 0-10 balų.

Trys daugiausiai balsų internetiniame balsavime gavę projektai atitinkamai gaus 10, 8 bei 5 vertinimo balus. Tai sudaro iki 10 % galutinio projekto vertinimo balo.

Apie atskaitomybę

Konkurso pradžia – 2023 m. vasario 23 d.;

Paraiškų pateikimas – iki 2023 m. kovo 23 d.; 

Registracija pratęsiama iki balandžio 2 d. (imtinai);

Paraiškų vertinimas ir nugalėtojų paskelbimas – iki 2023 m. gegužės 19 d.;

Projektų įgyvendinimas – iki 2023 m. spalio 31 d.

Visi konkurso laimėtojai, pasirašydami paramos teikimo sutartis, įsipareigoja kas mėnesį nuo sutarties pasirašymo datos elektroniniu paštu: mumsrupi@maxima.lt teikti informaciją apie projekto vystymosi eigą bei vykdomą komunikaciją (projekto viešinimą) ir informuoti apie planuojamą projekto įgyvendinimo pabaigą ne vėliau kaip mėnuo iki planuojamos baigimo datos.

Neradote atsakymo į jums rūpimą klausimą? Susisiekite su mumis mumsrupi@maxima.lt.

Pagalba