Privatumas ir asmens duomenų apsauga

Teikdamas paraišką dalyvauti konkurse „LIETUVOS MAXIMALISTAI“ (toliau – Konkursas), Jūs pateikiate MAXIMA LT, UAB (toliau – Bendrovė arba mes) tam tikrus Jūsų ir kitų asmenų (pvz. Jūsų tėvų ar globėjų, mokytojų, trenerių ir kt.) asmens duomenis. Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes tvarkome asmens duomenis, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

 

1. Kokius asmens duomenis mes tvarkome?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Organizuodami Konkursą mes galime tvarkyti šiuos asmens duomenis:
 

Konkurso dalyvis

- vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta: miestas, tikslus adresas;
- telefono numeris, el. pašto adresas;
- bendrojo lavinimo mokyklos pavadinimas, adresas, klasė;
- muzikos, meno ar sporto mokyklos (sporto klubo, sporto centro) pavadinimas ir adresas (jei tokia lankoma);
- pažangumo duomenys;
- informacija apie laimėjimus, pasiekimus konkursuose, olimpiadose ir kt.;
- asmens kodas (taikomas tik Konkurso nugalėtojams, pasirašantiems susitarimą dėl stipendijos skyrimo); 

-banko sąskaitos numeris (taikomas tik Konkurso nugalėtojams).

Tretieji asmenys (tėvai, globėjai, mokytojai, treneriai ir kt.

- bent vieno iš tėvų vardas pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas;
- klasės auklėtojo (-os) ar mokytojo vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas; 

- muzikos, meno ar sporto mokyklos mokytojo ar trenerio vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas.

 

2. Kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu mes tvarkome asmens duomenis?

Asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais ir šiais teisiniais pagrindais:

1. Konkurso dalyvio duomenys tvarkomi šiais tikslais: konkurso organizavimo, įskaitant paraiškų vertinimą, nugalėtojų atranką, stipendijų paskyrimą ir išmokėjimą, Konkurso viešinimą ir visuomenės informavimą apie Konkurso laimėtojus. Teisinis pagrindas konkurso dalyvio duomenų tvarkymui: Jūsų sutikimas dalyvauti Konkurse, Konkurso taisyklėse numatytomis sąlygomis. Susitarimo dėl stipendijos skyrimo sudarymas ir vykdymas. Apskaitos ir mokesčių teisinių prievolių vykdymas.

2. Trečiųjų asmenų (tėvų, globėjų, mokytojų, trenerių ir kt.) duomenys tvarkomi šiais tikslais: Konkurso organizavimo,  užtikrinant laimėtojų atrankos proceso skaidrumą bei stipendijos skyrimo teisėtumą. Teisinis pagrindas trečiųjų asmenų (tėvų, globėjų, mokytojų, trenerių ir kt) duomenų tvarkymui: mūsų ir Jūsų teisėtas interesas užtikrinti Konkurso proceso skaidrumą. Susitarimo dėl stipendijos skyrimo sudarymas ir vykdymas, kai Konkurso nugalėtojas yra jaunesnis nei 16 metų.
 

3. Kiek laiko mes tvarkome ir saugome asmens duomenis?

Paraišką dalyvauti Konkurse ir su ja pateiktus duomenis bei dokumentus mes tvarkome ir saugome ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo Konkurso laimėtojų nustatymo ir paskelbimo.

Su konkurso laimėtojais sudarytus susitarimus dėl stipendijos skyrimo, stipendijos išmokėjimo duomenis ir su tuo susijusius Konkurso dalyvio ar trečiojo asmens duomenis mes tvarkome ir saugome stipendijos mokėjimo laikotarpiu ir iki 10 (dešimties) metų po paskutinės stipendijos išmokėjimo, atsižvelgiant į teisės aktais nustatytus duomenų saugojimo ir archyvavimo terminus.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, Jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis negu nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik tada, kai:

  • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
  • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
  • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
  • rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
  • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

 

4. Iš kokių šaltinių mes renkame asmens duomenis?

Visus Konkurso dalyvio asmens duomenis mes paprastai gauname tiesiogiai iš Konkurso dalyvio Konkurso dalyviui užpildant ir pateikiant paraišką dalyvauti Konkurse. Tam tikrą informaciją apie Konkurso dalyvį mes taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų – Konkurso dalyvio tėvų, globėjų, mokytojų, trenerių ir kt. – jeigu, užtikrinant Konkurso ir laimėtojų atrankos skaidrumą, mums reikia įsitikinti pateiktų Konkurso dalyvio duomenų ir informacijos teisingumu ar patikslinti pateiktą informaciją.

Trečiųjų asmenų – Konkurso dalyvio tėvų, globėjų, mokytojų, trenerių ir kt. – asmens duomenis mums pateikia Konkurso dalyvis. Konkurso dalyvis, pateikdamas paraiškoje trečiųjų asmenų duomenis, privalo šiuos asmenis informuoti apie jų asmens duomenų pateikimą ir tolimesnį tvarkymą šioje Politikoje numatyta apimtimi, tikslais ir terminais.

 

5. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Konkurso dalyvių asmens duomenys mes pateiksime Konkurso vertinimo komisijos nariams, kurie atliks Konkurso paraiškų vertinimą ir laimėtojų nustatymą Konkurso taisyklėse numatyta tvarka.

Konkurso dalyvių ir su jais susijusių trečiųjų asmenų asmens duomenys taip pat gali būti patikėti tvarkyti mūsų partneriams ir paslaugų teikėjams, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Konkursą. Tokiais asmenimis gali būti interneto svetainių kūrėjai ir administratoriai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai ir administratoriai, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, viešojo informavimo paslaugų, ryšio paslaugų, buhalterinės apskaitos, archyvavimo ir pan. paslaugų teikėjai. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Jūsų duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 

6. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome asmens duomenis?

Mes Konkurso dalyvių ir su jais susijusių trečiųjų asmenų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes.

 

7. Kiek saugūs Jūsų duomenys?

Tvarkydami asmens duomenis, mes laikomės duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų taikomos saugumo priemonės apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą. Mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai taipogi yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias užtikrinti asmens duomenų informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

 

8. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai?

Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.

Teisė atšaukti sutikimą: Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu. Visgi, jeigu Jūs atšauksite sutikimą dalyvauti Konkurse, mes nebegalėsime toliau vertinti Jūsų paraiškos ir turėsime nutraukti Jūsų dalyvavimą Konkurse.

Teisė nesutikti: Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į Konkurso tikslus ir tiek Konkurso dalyvio, tiek mūsų, kaip organizatoriaus, teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes turėsime nutraukti Konkurso dalyvio dalyvavimą Konkurse.

Teisė ištaisyti asmens duomenis: jeigu pasikeitė Jūsų apraiškoje mums pateikti duomenys arba manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą: esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Teisė į duomenų perkeliamumą:  duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

Teisė pateikti skundą: jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas ada@ada.lt).

 

9. Prašymų nagrinėjimo tvarka

Siekdami apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti Jūsų duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir įsitikinę Jūsų tapatybe, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz. dėl itin didelės informacijos apimties) arba jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.
Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

 

10. Kokiais būdais galite su mumis susisiekti?

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite toliau išvardytais būdais.
        Elektroniniu paštu maximalistai@maxima.lt
        Skambindami į mūsų Infoliniją nemokamu telefonu 8 800 20 050
        Internetu www.maxima.lt/pagalba
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys.
        El. pašto adresas dpo@maxima.lt
        Pašto korespondencijos adresas: Naugarduko g. 84, 03160 Vilnius.
        Laišką adresuokite: MAXIMA LT, UAB Duomenų apsaugos pareigūnui.
Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:
        MAXIMA LT, UAB
        Juridinio asmens kodas 123033512
        Buveinės adresas: Naugarduko g. 84, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Pagalba