AKCIJOS „PIRK BENT 2 „PRINGLES“ PRODUKTUS „MAXIMOS“ PARDUOTUVĖSE SU LOJALUMO KORTELE „AČIŪ“ IR LAIMĖK PRIZŲ“ TAISYKLĖS

1.AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
1.1.Akcijos užsakovas, prekių platintojas, Akcijos organizatorius ir prizų steigėjas yra UAB SANITEX (toliau – Organizatorius arba Užsakovas), įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131C, LT-47501 Kaunas.
1.2.Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesams su Akcija susijusius veiksmus vykdo MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius (toliau – Koordinatorius).
1.3.Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesams Akcijos prizų pristatymą vykdo prizų koordinatorius UAB SANITEX (toliau – Prizų koordinatorius), įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131C, LT-47501 Kaunas.
2.AKCIJOS VIETA
2.1.Akcija vyksta „Maximos“ XX, XXX ir XXXX prekybos tinklo parduotuvėse Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.
3.AKCIJOS TRUKMĖ
3.1.Akcija vyksta nuo 2024-06-20 (pirmoji Akcijos diena) iki 2024-07-24 (paskutinė Akcijos diena).
3.2.Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.
4.AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
4.1.Akcijoje turi teisę dalyvauti lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojami šiuo tikslu.
4.2.Akcijoje negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.
4.3.Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos taisyklių (toliau – Taisyklės) 4.1 ir 4.2. punktuose nurodytas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su lojalumo kortele „Ačiū“.
4.4.Asmenys, atitinkantys Taisyklių 4.1 ir 4.2 punktuose aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę pirkdami bent 2 „PRINGLES“ produktus, Akcijoje dalyvauja automatiškai – papildoma registracija nereikalinga.
4.5.Vienas dalyvis Akcijoje gali dalyvauti neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitymo metu pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.
4.6.Norint atsiimti prizą, reikia pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės nuotrauką arba „Maxima“ mobiliosios programėlės ekrano nuotrauką. Jei prizo išdavimui ir mokesčių ir (ar) pajamų deklaravimo tikslu yra reikalingi papildomi laimėtojo asmens duomenys (tokie kaip asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ar kt.), laimėtojas tokius duomenis asmeniškai pateikia Organizatoriui. Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.
5.PRIZŲ FONDAS
5.1.Pringles rinkinys – 30 vnt.
Kamado Bono Grande kepsninė – 3 vnt.
6.LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
6.1.2024-07-25 dieną, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 33 (trisdešimt trys) Akcijos prizų laimėtojai.
6.2.Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus Taisyklių 1 priede, nuotraukos arba „Maxima“ mobiliosios programėlės ekrano nuotraukos, ar išaiškėja, kad laimėtojas neatitinka Taisyklių 4.1 ir 4.2 punktuose nurodytų reikalavimų, arba laimėtojas negali pateikti Taisyklių 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 100 Eur, prizas Akcijos laimėtojui neišduodamas ir organizuojamas papildomas laimėtojo nustatymas.
7.LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
7.1.Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai, per 3 (tris) darbo dienas po Akcijos laimėtojų nustatymo, bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje maxima.lt bus matomas dvi savaites po laimėtojų nustatymo dienos.
7.2.Akcijos laimėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba el. paštu.
8.PRIZŲ ATSIĖMIMAS
8.1.Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 2 (dvi) savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos turi patys susisiekti su Prizų koordinatoriumi. Jei Akcijos laimėtojas nesusisieks su Prizų koordinatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.
8.2.Akcijos laimėtojams prizai siunčiami Organizatoriaus sąskaita.
8.3.Laimėtojui pageidaujant, prizą galima atsiimti asmeniškai, atvykstant jo atsiimti adresu: Raudondvario pl. 131C, LT-47501 Kaunas.
8.4.Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
8.5.Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
8.6.Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį arba laimėtoją iš Akcijos ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis arba laimėtojas neatitinka Taisyklėse numatytų sąlygų.
9.SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1.Akcijos dalyviai turi teisę iki 2024-07-24 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu Raudondvario pl. 131C, LT-47501 Kaunas, arba el. paštu egle.ba@sanitex.eu.
9.2.Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
10.SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1.Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
10.2.Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamiems šiuo tikslu.
10.3.Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius. Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui neteikiami.
10.4.Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje: https://www.maxima.lt/aciu/lojalumo-programos-privatumo-politika.
10.5.Kai Akcijos vykdymo ir (ar) prizų administravimo tikslais Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz., vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. nr., el. pašto adresas ar kt.), tokius asmens duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslais. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.
11.PAPILDOMA INFORMACIJA
11.1.Papildoma informacija apie Akciją teikiama telefonu +37063001865 arba el. paštu egle.ba@sanitex.eu.
11.2.Organizatorius turi teisę keisti Taisykles, apie tai informuodamas tuo pačiu būdu, kokiu šios Taisyklės buvo paskelbtos.
11.3.Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos atšaukimu, nutraukimu, sustabdymu ar Akcijos Taisyklių pakeitimu.
   
 1 PRIEDAS. AKCIJOJE DALYVAUJANČIŲ PREKIŲ SĄRAŠAS
   
 Br. kodasPavadinimas
 5053990101573Traškus užkandis PRINGLES, originalaus skonio
 5053990101597Traškus užkandis PRINGLES, grietinės ir svogūnų skonio
 5053990106981Traškus užkandis PRINGLES, sūrio skonio
 5053990101535Traškus užkandis PRINGLES, sūrio ir svogūnų skonio
 5053990161690Traškus užkandis PRINGLES, šoninės skonio
 5053990161669Traškus užkandis PRINGLES, paprikų skonio
 5053990101542Traškus užkandis PRINGLES, aštraus ir pikantiško skonio
 5053990161966Traškus užkandis PRINGLES, barbekiu padažo skonio
 5053990101580Traškus užkandis PRINGLES, druskos ir acto skonio
 5053990151035Traškus užkandis PRINGLES, picos skonio
 5053990124961Traškus užkandis PRINGLES ORIGINAL
 5053990125050Traškus užkandis PRINGLES (grietinės ir svogūnų skonio)
 5053990161638Traškus užkandis PRINGLES, paprikų skonio
 5053990158034Traškus užkandis PRINGLES, krevečių skonio
Pagalba